Oznámenie č. 233/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 98/1999
Platnosť od 15.09.1999 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 1999. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

233

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 9. septembra 1999 č. R-8/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa upravuje postup regulácie cien stomatologickej starostlivosti.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 1999.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.