Zákon č. 232/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 98/1999
Platnosť od 15.09.1999
Účinnosť od 15.09.1999

232

ZÁKON

z 30. augusta 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z. a zákona č. 1/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 znie:

㤠4

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. časti sadzobníka,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b) o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu,2a)

c) o priestupkoch,3)

d) o správnych deliktoch,

e) o prístupe k informáciám o životnom prostredí,

f) o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami alebo fyzickými osobami za úhradu.4)

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(4) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 4 znejú:

2a) § 57 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:

„s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 7“.

3. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami,6) v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 10 000 Sk.“.

4. V § 7 odsek 7 znie:

(7) Prepočet slovenskej meny na cudziu menu a naopak sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.“.

5. V § 17 ods. 1 sa slová „62 až 68“ nahrádzajú slovami „79 až 85“.

6. V § 17 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zastupiteľský úrad odvedie poplatky v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 7.“.

7. Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý znie:

㤠19b

Prechodné ustanovenie

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.

8. Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov sa nahrádza prílohou tohto zákona.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. septembra 1999.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


PREHĽAD

sadzobníka správnych poplatkov

ČasťPoložka
I.Všeobecná správa1 až 15
II.Vnútorná správa16 až 36
III.Pôdohospodárstvo37 až 52
IV.Veterinárna správa53 až 58
V.Stavebná správa59 až 62
VI.Doprava63 až 98
VII.Telekomunikácie99 až 123
VIII.Finančná správa a obchodná činnosť124 až 154
IX.Colníctvo155 až 159
X.Životné prostredie160 až 171
XI.Banská činnosť172 až 194
XII.Jadrová bezpečnosť195 až 201
XIII.Bezpečnosť práce a technické zariadenia202 až 209
XIV.Hospodárska súťaž210 až 212
XV.Puncovníctvo213
XVI.Priemyselné práva214 až 235
XVII.Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia236 až 239
XVIII.Konzulárne poplatky240 až 265
XIX.Štatistika266 až 267

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

I. ČASŤ

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

1. fyzická osoba500 Sk
2. právnická osoba5 000 Sk

Poznámka

Poplatok zaplatený za podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa vráti, ak sa podnetu vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu50 Sk
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku50 Sk
v cudzom jazyku100 Sk
c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike300 Sk
d) Nostrifikácia dokladov o vzdelaní200 Sk

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámka

Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Položka 3

Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis30 Sk
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis100 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa písmena a) tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť alebo urýchlené vybavenie.

Položka 4

Vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

a)školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní100 Sk
b)matriky, živnostenské registre a iné podobné registre100 Sk
c)protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia100 Sk
d)výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve150 Sk
e)osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d)
1. v slovenskom jazyku50 Sk
2. v cudzom jazyku100 Sk

Poznámka

Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Položka 5

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9)2 500 Sk
b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov9)200 Sk
c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia50 Sk
d) Vydanie potvrdenia o akreditácii podľa osobitných predpisov10)2 000 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Položka 6

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka50 Sk
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka200 Sk
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka50 Sk
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch500 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vydanie prvého občianskeho preukazu a vydanie občianskeho preukazu z úradnej moci.

Položka 7

a) Žiadosť o vydanie povolenia na pobyt na území vojenského obvodu100 Sk
b) Žiadosť fyzickej osoby o vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu150 Sk
c) Žiadosť právnickej osoby o vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu2 000 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatkov sú oslobodené fyzické osoby a právnické osoby vstupujúce na územie vojenského obvodu na účel zabezpečovania úloh v zmysle § 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Od poplatkov sú oslobodení členovia lesnej stráže pri plnení úloh vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1995 Z. z. o lesnej stráži v znení neskorších predpisov.

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 100 Sk

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona11) vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov. Ďalej sú oslobodené od poplatku za vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) poisťovne vykonávajúce zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 500 Sk

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62, 160 a 161.

3. Pri kolaudačnom konaní sa poplatok nevyberie.

4. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 10

a) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností alebo z parcelného protokolu určeného operátu, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra formátu A4, vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách a identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 parciel katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra pri identifikácii parciel v rámci jednej pozemkovoknižnej vložky alebo jedného listu vlastníctva200 Sk
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu alebo kópie, za každú aj začatú stranu písomných a grafických dokladov uvedených v písmenách a) a c)50 Sk
c) Vydanie kópie z katastrálnej mapy doplnenej o stav mapy určeného operátu, za každých aj začatých 20 parciel mapy určeného operátu200 Sk
d) Poskytnutie časti katastrálneho operátu alebo operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia odpisu, výpisu alebo náčrtu, za každých aj začatých 20 parciel písomnej informácie a za každú grafickú informáciu v rámci jedného katastrálneho územia a pre jeden geometrický plán100 Sk
e) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel právneho stavu200 Sk
f) Overenie troch kópií geometrického plánu200 Sk
g) Overenie troch kópií vytyčovacieho náčrtu200 Sk
h) Overenie troch vyhotovení vytyčovacieho náčrtu200 Sk
i) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov200 Sk
j) Overenie merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár200 Sk

Oslobodenie

Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona11) a fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov,12) národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky

1. Výpisom z katastra nehnuteľností sa rozumie výpis, odpis alebo kópia.

2. Úkony spoplatňované podľa písmena a) tejto položky nezahŕňajú vydanie výpisu z parcelného protokolu bývalého pozemkového katastra a identifikácie parciel, ak je vlastnícky vzťah už vpísaný na liste vlastníctva. Táto poznámka neplatí, ak úkony spoplatňované podľa písmena a) tejto položky sa vyžadujú v súvislosti s uplatňovaním reštitučných nárokov podľa osobitných predpisov.

3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vydanie výpisu z parcelného protokolu bývalého pozemkového katastra a za identifikáciu parciel, ak je vlastnícky vzťah už vpísaný do listu vlastníctva.

4. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až d) tejto položky, ak ide o úkony spojené s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov a s vytváraním poľovných revírov.

5. Úkon spoplatňovaný podľa písmena d) nezahŕňa poskytovanie súradníc podrobných bodov.

6. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely dedičského konania a na účely ochrany kultúrnych pamiatok.

7. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.

8. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá aj poplatok za overenie podľa položky 4 písm. e).

Položka 11

a)Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
1. zmluvy o prevode nehnuteľnosti, z ceny nehnuteľnosti0,1 %
najmenej300 Sk
najviac10 000 Sk
2. zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe bytového domu1 000 Sk
3. zmluvy o zriadení, obmedzení, zrušení vecného bremena, zmluvy o zriadení predkupného práva300 Sk
4. zámennej zmluvy, z ceny nehnuteľnosti, ktorá je vyššia0,1 %
najmenej300 Sk
najviac10 000 Sk
5. dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z ceny nehnuteľností0,1 %
najmenej300 Sk
najviac10 000 Sk
6. zmluvy o rozdelení nehnuteľností, z ceny pôvodnej nehnuteľnosti0,1 %
najmenej300 Sk
najviac10 000 Sk
7. zmluvy o záložnom práve na založenie nehnuteľnosti, zo sumy pokrytého úveru a v prípade, že sa úver neposkytol, z ceny nehnuteľnosti0,1 %
najmenej300 Sk
najviac10 000 Sk
b)Návrh na konanie o určenie priebehu hranice pozemkov4 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené Fond národného majetku Slovenskej republiky, zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona11) vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov, národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, galérie, múzeá a štátne divadlá.

Poznámka

Ak sa jedným návrhom žiada vklad do katastra nehnuteľností viacerých zmlúv spoplatňovaných podľa písmena a) prvého až šiesteho bodu tejto položky, vyberie sa poplatok súčtom poplatkov určených pri konkrétnych zmluvách.

Položka 12

a) Vydanie potvrdenia o registrácii periodickej tlače13)200 Sk
b) Vykonanie zmeny názvu a zmeny vydavateľa periodickej tlače100 Sk

Položka 13

a)Vydanie licencie na rozhlasové a televízne vysielanie14) éterom20 000 Sk
200 000 Sk
b)Vydanie licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch
do 500 prípojok vrátane10 000 Sk
nad 500 do 1 000 prípojok vrátane15 000 Sk
nad 1 000 do 2 000 prípojok vrátane20 000 Sk
nad 2 000 do 4 000 prípojok vrátane30 000 Sk
nad 4 000 do 8 000 prípojok vrátane40 000 Sk
nad 8 000 prípojok50 000 Sk
za každých ďalších 1 000 prípojok1000 Sk
c)Vydanie licencie na rozhlasové a televízne vysielanie satelitom (družicou)400 000 Sk
d)Zmena programovej skladby a vysielacej schémy20 000 Sk
e)Ostatné zmeny vo vydanej licencii10 000 Sk

Splnomocnenie

Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena a) tejto položky určí príslušný správny orgán.

Položka 14

Vydanie potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc, ak spoje nevydali povolenie na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice 600 Sk

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

1. fyzická osoba300 Sk
2. právnická osoba5 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona,11) národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

II. ČASŤ

VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 50 Sk

Položka 17

Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine 500 Sk

Položka 18

a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom15) úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky200 Sk
b) Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) štátnymi občanmi Slovenskej republiky500 Sk
c) Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby alebo mimo úradne určenej miestnosti štátnymi občanmi Slovenskej republiky300 Sk
d) Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom16)1 000 Sk
e) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami16)2 000 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú manželstvo na matričnom úrade príslušnom podľa miesta prechodného pobytu v mieste pracoviska jedného z nich.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

2. Na území Slovenskej republiky sa orgánom štátu, pred ktorým sa manželstvo uzatvára, rozumie stále pracovisko okresného úradu (matričný úrad).

3. Ak sa uzatvorí manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, poplatok podľa písmena d) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci) matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzatvorenie manželstva.

Položka 19

Povolenie zmeny

a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného alebo priezviska rozvedeného manžela na predchádzajúce priezvisko100 Sk
b) priezviska maloletých detí1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch2 000 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť predchádzajúce alebo pôvodné (rodné) priezvisko, ak sa táto skutočnosť oznámila do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená oprava mena a priezviska osoby v prípade transsexuality, zmena alebo oprava priezviska osvojených detí alebo zmena, ktorú treba vykonať v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.

Poznámky

1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej rodinnej starostlivosti na priezvisko opatrovníka, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak opatrovníkmi alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.

3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.

Položka 20

a)Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov veku5 000 Sk
b)Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 18. roku veku500 Sk
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31.12.1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike500 Sk
d)Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky jednou listinou
1. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku5 000 Sk
2. deťom do 18. roku veku500 Sk
3. manželom, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky500 Sk
4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky500 Sk
5. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky500 Sk

Položka 21

a)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov veku10 000 Sk
b)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 18. roku veku500 Sk
c)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky200 Sk
d)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky dieťaťa do 18. roku veku100 Sk
e)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou
1. manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky200 Sk
2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky200 Sk
3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky100 Sk

Položka 22

Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 100 Sk

Položka 23

a)Vydanie cestovného pasu alebo cestovného preukazu totožnosti600 Sk
b)Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 15 rokov250 Sk
c)Vydanie cestovného preukazu alebo preukazu na prekračovanie štátnych hraníc200 Sk
d)Vydanie hraničnej priepustky s výnimkou detí do 15. roku veku
1. jednorazovej100 Sk
2. stálej200 Sk
e)Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny v cestovnom doklade, za každý úkon100 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený cestovný doklad vydaný od 1. 4. 1994, s výnimkou osoby mladšej ako 15 rokov a až do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť poplatníka. Správny orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov.

Položka 24

a)Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účel
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe2 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku3 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a na iné neuvedené účely5 000 Sk
b)Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi5 000 Sk
c)Predĺženie dlhodobého pobytu cudzincovi na účel
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe1 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku2 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a na iné neuvedené účely3 000 Sk
d)Vydanie preukazu povolenia na pobyt50 Sk
e)Vydanie preukazu povolenia na pobyt ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený preukaz pre nedbanlivosť cudzinca500 Sk
f)Poskytnutie písomnej informácie o mieste pobytu cudzinca100 Sk
g)Žiadosť o odstránenie tvrdosti zákona o pobyte cudzincov16)2 000 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 15 rokov.

2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.

3. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt študentov a stážistov, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov cudzích jazykov prichádzajúcich na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.

Splnomocnenie

1. Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.

2. Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena e) tejto položky až do výšky štvornásobku sadzby, ak vydáva preukaz povolenia na pobyt po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka od vydania predošlého preukazu.

Položka 25

a) Udelenie víza Slovenskej republiky alebo jeho predĺženie cudzincovi s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky1 000 Sk
b) Udelenie víza alebo spätného víza Slovenskej republiky cudzincovi v rámci organizovanej turistiky na pobyt kratší ako 24 hodín500 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené udelenie víza a predĺženie víza Slovenskej republiky

1. do diplomatických a služobných pasov, osobám mladším ako 15 rokov a v ostatných prípadoch, ak je zachovaná vzájomnosť,

2. z dôvodu zdravotníckej, charitatívnej pomoci alebo kultúrnej výmeny a pri vyhostení.

Položka 26

a) Udelenie víza Slovenskej republiky na hraničnom priechode2 000 Sk
b) Udelenie víza Slovenskej republiky cudzincovi na hraničnom priechode v rámci organizovanej turistiky na pobyt kratší ako 24 hodín1 000 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

2. Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udeľuje vízum z humanitných dôvodov, zdravotníckej, charitatívnej pomoci alebo kultúrnej výmeny, alebo ak sa vízum udeľuje cudzincovi na účely núteného pobytu na území Slovenskej republiky. Oslobodenie sa vzťahuje aj na cudzincov – osoby mladšie ako 15 rokov.

Položka 27

Overenie pozvania cudzinca do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v pozvaní1 000 Sk

Položka 28

Žiadosť o nahliadnutie do hraničného dokumentárneho diela a hraničného archívu, za každé hraničné dielo, prípadne každý druh archívneho dokumentu20 Sk

Položka 29

Vydanie

a) súradníc hraničných znakov, trigonometrických a polygónových bodov ako súčasti vyznačenia štátnej hranice z hraničného dokumentárneho diela v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za každých aj začatých 20 súradníc100 Sk
b) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A3100 Sk
c) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A450 Sk
d) súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici a v jej ochrannom pásme alebo na dočasné vybratie hraničného znaku200 Sk

Položka 30

a)Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt500 Sk
2. cudzinec1 000 Sk
b)Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať zbraň a strelivo
1. prvá skúška500 Sk
2. opakovaná skúška250 Sk
c)Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti nosiť zbraň a strelivo
1. prvá skúška1 000 Sk
2. opakovaná skúška500 Sk
d)Vykonanie skúšky na rozšírenie oprávnenia držať zbraň a strelivo, na oprávnenie nosiť zbraň a strelivo
1. prvá skúška500 Sk
2. opakovaná skúška250 Sk
e)Žiadosť o predĺženie platnosti zbrojného preukazu
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt100 Sk
2. cudzinec300 Sk
f)Žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu5 000 Sk
g)Rozšírenie alebo zmena oprávnenia v rámci držania zbraní a streliva100 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 oslobodenia pri položke 37, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.

4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

Poznámka

Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods.4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.

Položka 31

a)Žiadosť o vydanie nákupného povolenia, za každú zbraň alebo jej hlavnú časť, o zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt450 Sk
2. cudzinec1 500 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu1 000 Sk
b)Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na účel vývozu streliva
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt100 Sk
2. cudzinec300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu200 Sk
c)Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu, na každú zbraň alebo jej hlavnú časť
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt450 Sk
2. cudzinec750 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu900 Sk
d)Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na strelivo
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt100 Sk
2. cudzinec300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu500 Sk
e)Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt100 Sk
2. cudzinec300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu200 Sk

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 30.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.

3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.

4. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.

5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode.

Poznámky

1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.

2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.

3. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.

4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.

5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral podľa písmena b) tejto položky.

6. Ak povolenie podľa písmen c) a d) tejto položky vydáva útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode, zvyšuje sa príslušný poplatok na štvornásobok príslušnej sadzby.

Položka 32

a)Úschova každej zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je
1. štátny občan Slovenskej republiky500 Sk
2. cudzinec1 500 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu1 500 Sk
b)Predĺženie úschovy zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je
1. štátny občan Slovenskej republiky250 Sk
2. cudzinec750 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu750 Sk
c)Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní5 000 Sk

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého a štvrtého bodu platí takisto pri písmenách a) a b) tejto položky.

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane alebo jej hlavnej časti po úmrtí držiteľa do ukončenia dedičského konania a úschova nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej časti.

Poznámka

Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.

Položka 33

a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely ako živnostenské podnikanie1 500 Sk
b) Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice1 000 Sk

Poznámky

1. Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok nevyberá.

2. Poplatok sa nevyberá za vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice v pôsobnosti Armády Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby.

Položka 34

a)Návrh na registráciu
1. politickej strany alebo politického hnutia5 000 Sk
2. združenia občanov500 Sk
3. nadácie1 000 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb1 000 Sk
5. pozemkového spoločenstva500 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov500 Sk
7. neinvestičného fondu500 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby1 000 Sk
b)Zmena stanov, štatútu a údajov zapísaných do registra
1. politickej strany alebo politického hnutia3 000 Sk
2. združenia občanov400 Sk
3. nadácie500 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb500 Sk
5. pozemkového spoločenstva400 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov400 Sk
7. neinvestičného fondu400 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby500 Sk
c)Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy a štatút
1. politickej strany alebo politického hnutia3 000 Sk
2. združenia občanov400 Sk
3. nadácie500 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb500 Sk
5. pozemkového spoločenstva400 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov400 Sk
7. neinvestičného fondu400 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby500 Sk
d)Vyhotovenie výpisu zo zoznamu politických strán alebo politických hnutí, z registra združení občanov, nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby100 Sk
e)Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra
1. nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby a záujmového združenia právnických osôb500 Sk
2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov a neinvestičného fondu400 Sk
f)Vyhotovenie písomnej informácie zo zoznamu politických strán alebo politických hnutí a združení občanov, z registra nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby100 Sk
g)Výmaz
1. politickej strany alebo politického hnutia zo zoznamu politických strán a politických hnutí3 000 Sk
2. združenia občanov z registra združení občanov500 Sk
3. nadácie z registra nadácií1 000 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb1 000 Sk
5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev500 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov500 Sk
7. neinvestičného fondu z registra neinvestičných fondov500 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby1 000 Sk

Poznámka

Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky znížený o 50 %, ak sa vykoná len zmena názvu, sídla a štatutárneho orgánu. Za súčasné vykonanie zmeny názvu a sídla sa vyberie len jeden poplatok. Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí a ulíc alebo zmenu údajov v stanovách a štatúte vyplývajúcu zo zmien v právnych normách z oblasti združovania občanov sa poplatok nevyberie.

Položka 35

a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky1 000 Sk
b) Zmena stanov, štatútu a štatutárneho zástupcu organizácie s medzinárodným prvkom500 Sk
c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy a štatút organizácie s medzinárodným prvkom500 Sk

Položka 36

a)Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky17) konanej
1. na celom území Slovenskej republiky500 Sk
2. v územnom obvode kraja300 Sk
3. v územnom obvode okresu100 Sk
b)Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky50 Sk

III. ČASŤ

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 37

a)Vydanie poľovného lístka pre štátneho občana Slovenskej republiky a cudzinca, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt500 Sk
b)Vydanie poľovného lístka cudzincovi
1. ročný5 000 Sk
2. na jeden mesiac1 500 Sk
c)Predĺženie platnosti poľovného lístka podľa písmena a)300 Sk
d)Výpis z registra disciplinárnych trestov50 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia, ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti

a)štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt
1. ročný200 Sk
2. trojročný500 Sk
3. pre osoby mladšie ako 15 rokov10 Sk
b)cudzinec
1. ročný3 000 Sk
2. na jeden mesiac1 000 Sk
3. na jeden týždeň500 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

Položka 39

a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru3 000 Sk
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru2 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského alebo okresného úradu.

Položka 40

Vykonanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky na získanie vysvedčenia a preukazu poľovníckeho hospodára200 Sk

Položka 41

a) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade pochybností500 Sk
b) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu500 Sk

Položka 42

Povolenie zmeny predpisov lesných hospodárskych plánov, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov
do 10200 Sk
do 30300 Sk
nad 30500 Sk

Položka 43

Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat 500 Sk

Položka 44

Podanie žiadosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak sa nevyžaduje rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní

a) pre fyzické osoby200 Sk
b) pre právnické osoby500 Sk

Položka 45

a) Vydanie súhlasu so zmenou druhu poľnohospodárskeho pozemku na ovocný sad, vinicu, chmeľnicu, na zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo premenu nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu200 Sk
b) Schválenie opatrení na ochranu, zachovanie, obnovu a zveľadenie vlastností poľnohospodárskej pôdy presahujúce rámec všeobecne používaných agrotechnických opatrení300 Sk
c) Vydanie rozhodnutia v pochybnostiach o tom, či pozemky tvoria poľnohospodársky pôdny fond200 Sk

Položka 46

a)Vydanie súhlasu s perspektívnym použitím poľnohospodárskeho pôdneho fondu na iné nepoľnohospodárske účely300 Sk
b)Vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
1. pre fyzické osoby300 Sk
2. pre právnické osoby500 Sk
c)Vydanie súhlasu o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku využívaného na nepoľnohospodárske účely neoprávnene1 000 Sk

Položka 47

a) Vydanie osvedčenia o uvádzaní prípravku na ochranu rastlín do obehu1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii prípravku na ochranu rastlín1 000 Sk

Položka 48

a)Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá
1. za prvých 5 rokov3 000 Sk
2. za ďalšie 3 roky2 000 Sk
3. za každý ďalší rok800 Sk
b)Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá400 Sk
c)Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá300 Sk

Poznámky

1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.

2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.

Položka 49

Rozhodnutie o schválení krmiva a o zápise do registra krmív 500 Sk

Položka 50

Osvedčenie o zápise krmiva do registra krmív 200 Sk

Položka 51

Osvedčenie o zápise výrobcu alebo dovozcu do registra krmív 500 Sk

Položka 52

a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu1 000 Sk
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu1 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia1 000 Sk
d) Žiadosť o vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia500 Sk
e) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia700 Sk
f) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia300 Sk

IV. ČASŤ

VETERINÁRNA SPRÁVA

Položka 53

a)Vydanie veterinárneho povolenia na dovoz, prevoz a vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz
1. pre fyzické osoby300 Sk
2. pre právnické osoby500 Sk
b)Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a)
1. pre fyzické osoby100 Sk
2. pre právnické osoby200 Sk

Oslobodenie

Vydanie veterinárneho povolenia pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím na vývoz psa so špeciálnym výcvikom je oslobodené od poplatku.

Položka 54

a) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti podmienok na výrobu, spracovanie, ošetrovanie, skladovanie a prepravu živočíšnych produktov200 Sk
b) Vydanie veterinárneho rozhodnutia o použiteľnosti mäsa a orgánov jatočných zvierat podľa § 38 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov100 Sk
c) Schválenie skladu na oddelené uskladnenie pod uzáverom dovezených živočíšnych produktov, krmív alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz podľa § 48 ods. 2 písm. b zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov100 Sk

Položka 55

Vydanie súhlasu

a) na overenie výroby, na dovoz a uvádzanie do obehu krmív doteraz nepoužívaných z hľadiska ich zdravotnej neškodnosti300 Sk
b) na overenie výroby, na dovoz a uvádzanie do obehu veterinárnych liečiv a ostatných veterinárnych prípravkov300 Sk

Položka 56

Vydanie záväzného posudku podľa § 55 ods. 1 písm. c) zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 200 Sk

Položka 57

Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat 200 Sk

Položka 58

Vydanie veterinárneho osvedčenia

a) na vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu a krmív500 Sk
b) na prepravu živočíšnych produktov500 Sk
c) na premiestňovanie zvierat500 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené humanitné, dobročinné, charitatívne spolky a nadácie v súvislosti s poskytovaním humanitnej pomoci do zahraničia pod podmienkou, že nejde o obchodnú ani inú zárobkovú činnosť.

2. Vydanie veterinárneho osvedčenia pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľa preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, na vývoz psa so špeciálnym výcvikom je oslobodené od poplatku.

Poznámka

Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak ide o

a) naliehavé a nutné zabitie zvierat,

b) liečenie zvierat,

c) jatočné zvieratá na okamžité zabitie v územnom obvode okresu alebo mimo okresu,

d) premiestňovanie malých a drobných zvierat na výstavy, prehliadky, súťaže a zvody.

V. ČASŤ

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

a) pre fyzické osoby200 Sk
b) pre právnické osoby500 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona,11) národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámka

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie

a)na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu18)1 000 Sk
2. na stavbu bytových domov18)2 000 Sk
b)na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2700 Sk
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m21 200 Sk
c)na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny stavieb pred dokončením500 Sk
d)na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť500 Sk
e)na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami700 Sk
f)na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5 mil. Sk vrátane1 000 Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane1 500 Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane2 000 Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane3 500 Sk
nad 100 mil. Sk6 000 Sk
g)na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie500 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.

2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavbydvojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62

a)Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60300 Sk
2. na odstránenie stavby100 Sk
3. na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie1 500 Sk
4. terénnych úprav100 Sk
b)Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti3 000 Sk
c)Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia500 Sk

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

VI. ČASŤ

DOPRAVA

Položka 63

Vydanie vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo inštruktorského preukazu a ich rozšírenie 100 Sk

Oslobodenie

Od poplatku je oslobodené vydanie nového vodičského preukazu po skončení skúšobnej lehoty určenej osbitným právnym predpisom.19)

Položka 64

Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

1. okresným dopravným inšpektorátom300 Sk
2. krajským dopravným inšpektorátom500 Sk
3. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky500 Sk

Položka 65

a) Zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov1 000 Sk
b) Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov300 Sk
c) Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím50 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Poznámka

Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.

Položka 66

Žiadosť o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel v písomnej alebo digitálnej forme na pamäťovom médiu, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla

1. okresným dopravným inšpektorátom500 Sk
2. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky500 Sk

Položka 67

Schválenie technickej spôsobilosti vrátane vydania príslušných dokladov

a)jednotlivého motorového vozidla alebo prípojného vozidla
1. novovyrobené vozidlá2 000 Sk
2. ojazdené vozidlá
2.1. kategórie M a N, do troch rokov10 000 Sk
2.2. kategórie M a N, od troch do štyroch rokov20 000 Sk
2.3. kategórie M a N, od štyroch do piatich rokov30 000 Sk
2.4. kategórie M a N, od piatich do šiestich rokov40 000 Sk
2.5. kategórie M a N, staršie ako šesť rokov50 000 Sk
2.6. ostatné kategórie vozidiel5 000 Sk
b)hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla5 000 Sk
c)hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu súčasti, výstroja a výbavy motorového vozidla alebo prípojného vozidla3 000 Sk
d)hromadne prestavaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla2 000 Sk
e)hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu pracovného stroja neseného alebo pripojeného5 000 Sk
f)typu dráhového vozidla pre mestské dráhy5 000 Sk
g)typu súčasti a výstroja dráhového vozidla pre mestské dráhy3 000 Sk
h)podstatných zmien na dráhovom vozidle2 000 Sk
i)hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu nadstavby motorového vozidla alebo prípojného vozidla2 000 Sk
j)motorového vozidla alebo prípojného vozidla po prestavbe alebo dostavbe50 % príslušnej sadzby
k)motorového vozidla pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona11)75 Sk
l)motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu na prepravu viac ako 6 osôb na ložnom priestore s vykonaním záznamu do dokladov50 Sk

Poznámka

Poplatku podľa tejto položky nepodlieha schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla alebo prípojného vozidla po jeho odcudzení v prípade, že tieto boli evidované na území Slovenskej republiky.

Položka 68

Podanie žiadosti o povolenie výroby (stavby) alebo prestavby jednotlivého vozidla21) 200 Sk

Položka 69

Vykonanie zmeny alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla alebo typu súčasti, výstroja a výbavy 500 Sk

Položka 70

a) Schválenie typu dráhového vozidla pre železničné dráhy2 000 Sk
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre železničné dráhy1 000 Sk

Položka 71

a)Vydanie technického preukazu dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo lanovej dráhe
1. novododaného1 000 Sk
2. už prevádzkovaného500 Sk
b)Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo lanovej dráhe200 Sk

Položka 72

a) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia hromadného výrobcu22)500 Sk
b) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia hromadného dovozcu22)500 Sk
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčeniach hromadného výrobcu alebo hromadného dovozcu200 Sk

Položka 73

a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z premávky200 Sk
b) Povolenie výnimky na schválenie technickej spôsobilosti jednotlivého motorového vozidla alebo prípojného vozidla500 Sk
c) Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie50 Sk

Položka 74

Vykonanie skúšky

a)na získanie vodičského oprávnenia
1. skupiny A a A/50500 Sk
2. skupiny B a T1 000 Sk
3. skupiny C a D2 000 Sk
b)pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia500 Sk
c)na získanie alebo rozšírenie inštruktorského oprávnenia1 000 Sk
d)na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia300 Sk

Poznámky

1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.

3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

Položka 75

a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo vydanie preukazu na vedenie lanovej dráhy osobám, ktoré nadobudnú odbornú spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla200 Sk
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo lanovej dráhe100 Sk

Položka 76

a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel50 Sk
b) Zápis zmeny v dokladoch150 Sk
c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku500 Sk
d) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku500 Sk
e) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku1 000 Sk
f) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku5 000 Sk

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena b) tejto položky zahŕňa aj vydanie tohto dokladu.

2. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.

Položka 77

Vydanie evidenčného dokladu

a) na vykonávanie výcviku vodičov a doškoľovacieho kurzu vodičov5 000 Sk
b) na vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovacieho kurzu inštruktorov5 000 Sk
c) po zmene názvu organizácie z dôvodu zlúčenia alebo rozdelenia organizácie alebo z dôvodu zmeny pôsobnosti orgánov, ktoré ich evidujú (preregistrácia)200 Sk

Položka 78

a) Udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel a prevádzkovanie stanice technickej kontroly5 000 Sk
b) Udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly vozidla a prevádzkovanie pracoviska emisnej kontroly5 000 Sk

Položka 79

a)Vydanie dopravnej licencie vnútroštátnemu dopravcovi
1. na medzinárodnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok3 000 Sk
2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok2 000 Sk
3. na vnútroštátnu verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok2 000 Sk
4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok1 000 Sk
5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku1 000 Sk
6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek mestskej hromadnej dopravy v obci5 000 Sk
b)Vydanie dopravnej licencie na neurčitý čas podľa písmena a)25 000 Sk
c)Vydanie dopravnej licencie zahraničnému dopravcovi na medzinárodnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok10 000 Sk
d)Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmen a) až c)50 % príslušnej sadzby
e)Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie400 Sk
f)Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
1. na jednu prepravu jedným vozidlom3 000 Sk
2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom5 000 Sk
3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom10 000 Sk
g)Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nepravidelnej osobnej (autobusovej) dopravy do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo cez územie Slovenskej republiky zahraničným dopravcom
1. na jednu prepravu jedným vozidlom1 000 Sk
2. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu6 000 Sk
h)Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom10 000 Sk
i)Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu200 Sk
j)Vydanie povolenia23) CEMT slovenskému prevádzkovateľovi na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy
1. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska na neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka5 000 Sk
2. do príslušných štátov uvedených v povolení bez Rakúska na neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka4 000 Sk
k)Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej a nepravidelnej osobnej (autobusovej) dopravy
1. jednorazové do Rakúska (tam a späť)500 Sk
2. jednorazové (do cudzieho štátu a späť) do ostatných štátov200 Sk
3. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom povolení) do Rakúska25 000 Sk
4. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom povolení) do ostatných štátov5 000 Sk
5. jednorazové do tretieho štátu a späť1 000 Sk
6. na opakovanú (kyvadlovú) autobusovú dopravu do Rakúska1 000 Sk
7. na opakovanú (kyvadlovú) autobusovú dopravu do ostatných štátov600 Sk

Splnomocnenie

1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.

2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

Položka 80

Za povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná alebo nadrozmerná preprava“), dopravca zaplatí

a)poplatok za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1.nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0 500 Sk
od 300,1 do 350,0800 Sk
od 350,1 do 400,01 000 Sk
od 400,1 do 500,02 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 cm500 Sk
1.2. pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0500 Sk
od 400,1 do 450,01 000 Sk
od 450,1 do 500,03 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 cm500 Sk
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00500 Sk
od 12,01 do 22,003 000 Sk
nad 22,015 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 5,0 m1 500 Sk
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,03 000 Sk
od 20,1 do 30,05 000 Sk
od 30,1 do 50,08 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 t2 000 Sk
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu25) ( nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,002 500 Sk
od 5,01 do 10,004 000 Sk
od 10,01 do 15,007 000 Sk
od 15,01 do 20,0010 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 5 %5 000 Sk
b)poplatok za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava5 000 Sk
2. ostatné prípady10 000 Sk
c)poplatok za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu3 000 Sk
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu6 000 Sk
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1.15 000 Sk
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2.30 000 Sk
d)poplatok za meranie nápravových tlakov a celkovej hmotnosti nákladných a ich prípojných vozidiel100 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti.

2. Poplatok vyberaný správcom komunikácie za nadrozmernú a nadmernú prepravu na mieste merania vozidla sa zvýši na dvojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak dopravca nezaplatil poplatok na mieste merania vozidla alebo poukážkou do 15 dní odo dňa zistenia nepovolenej nadmernej alebo nadrozmernej prepravy.

4. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vyberá správca komunikácie.

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24),25)

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.

5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.).

6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.

10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2.

11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť,25) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2.

12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).

13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

Položka 81

Vydanie náhradného povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy pre zahraničného prevádzkovateľa na hraničnom priechode 15 000 Sk

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 3 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83

a) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky diaľnic a ciest I. a II. triedy5 000 Sk
b) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií2 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok sadzby v závislosti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej dopravného významu a fyzickým osobám môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

Položka 84

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy2 000 Sk
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu1 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85

a)Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie1 000 Sk
b)Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti500 Sk
c)Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice
1. s cestou3 000 Sk
2. s miestnou komunikáciou2 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka

Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

Položka 86

a)Vydanie výnimky dráhovým správnym úradom zo zákazu stavieb v ochrannom pásme celoštátnych dráh a vlečiek
1. fyzickej osobe500 Sk
2. právnickej osobe1 000 Sk
b)Vydanie výnimky dráhovým správnym orgánom zo zákazu činnosti v obvode dráhy1 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

Položka 87

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,
1. fyzickej osobe300 Sk
2. právnickej osobe500 Sk

Položka 88

Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania
a) o zriadení železničného priecestia1 000 Sk
b) o zrušení železničného priecestia100 Sk

Položka 89

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy15 000 Sk
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe15 000 Sk
c) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie železničnej dráhy alebo v udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe1 000 Sk
d) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy5 000 Sk
e) Vydanie licencie na prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe5 000 Sk
f) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie lanovej dráhy alebo v udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe500 Sk

Položka 90

a)Vydanie súhlasu na zriadenie letísk
1. verejné letisko s medzinárodnou dopravou10 000 Sk
2. verejné letisko s vnútroštátnou dopravou8 000 Sk
3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou5 000 Sk
4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou3 000 Sk
5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo5 000 Sk
b)Vydanie licencie pre tuzemského leteckého dopravcu
1. prvé vydanie5 000 Sk
2. predĺženie platnosti alebo podstatná zmena1 000 Sk
c)Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska10 000 Sk

Položka 91

a)Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska
1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou
1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia2 000 Sk
1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením4 000 Sk
1.3. prístrojovou8 000 Sk
1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva10 000 Sk
1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva15 000 Sk
1.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva20 000 Sk
2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou
2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia2 000 Sk
2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením3 000 Sk
2.3. prístrojovou6 000 Sk
b)Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia2 000 Sk
c)Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia
1. dopravného letiska10 000 Sk
2. letiska na iné účely5 000 Sk
3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky5 000 Sk
4. ornitologických ochranných pásiem2 000 Sk
d)Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení500 Sk
e)Rozhodnutie o udelení výnimky z ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia3 000 Sk
f)Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu leteckého pozemného zariadenia spojené s miestnym zisťovaním
1. dopravného letiska2 000 Sk
2. letiska na iné účely1 500 Sk
3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky1 500 Sk
g)Schválenie letiskového poriadku alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza,
1. letiska slúžiaceho výhradne na lety VFR1 500 Sk
2. letiska slúžiaceho na lety VFR a IFR2 000 Sk
h)Vydanie súhlasu so zriadením leteckého pozemného zariadenia alebo s jeho podstatnou zmenou2 000 Sk
i)Vydanie osvedčenia prevádzkovateľa lietadla pre tuzemského leteckého dopravcu
1. prvé vydanie10 000 Sk
2. predĺženie platnosti5 000 Sk
3. zmena alebo doplnenie3 000 Sk
j)Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo
1. prvé vydanie5 000 Sk
2. predĺženie platnosti2 500 Sk
3. zmena alebo doplnenie1 000 Sk
k)Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo
1. prvé vydanie10 000 Sk
2. predĺženie platnosti5 000 Sk
3. zmena alebo doplnenie3 000 Sk
l)Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik pre vlastnú potrebu
1. prvé vydanie5 000 Sk
2. zmena alebo doplnenie1 000 Sk
m)Vydanie povolenia na letecké práce za úhradu a iné podnikanie v civilnom letectve
1. prvé vydanie10 000 Sk
2. predĺženie platnosti5 000 Sk
3. zmena alebo doplnenie3 000 Sk
n)Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia1 000 Sk
o)Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky5 000 Sk
p)Vydanie súhlasu na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní a na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi5 000 Sk
r)Zmena alebo doplnenie rozhodnutia podľa písmena a) a jeho obnovenie 25 % príslušnej sadzby
s)Dodatočné posúdenie vhodnosti lokality podľa písmena f)3 000 Sk
t)Pridelenie kmitočtu v kmitočtovom pásme leteckých telekomunikačných služieb1 000 Sk
u)Vydanie súhlasu na použitie výrobku leteckej techniky v civilnom letectve2 000 Sk
v)Schválenie bezpečnostného programu na ochranu civilného letectva2 000 Sk

Poznámka

Zmeny a doplnky rozhodnutí vykonané nezávisle od majiteľa alebo od prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia sa nespoplatňujú.

Položka 92

a)Zápis civilného lietadla do slovenského leteckého registra
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane)500 Sk
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane)1 500 Sk
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg5 000 Sk
b)Výmaz civilného lietadla zo slovenského leteckého registra
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane)50 Sk
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane)150 Sk
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg500 Sk

Položka 93

a) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla5 000 Sk
b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky2 500 Sk
c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla2 000 Sk
d) Vykonanie opravnej skúšky podľa písmen a), b) a c)1 500 Sk
e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen a) alebo b) alebo c) a medzinárodného preukazu na vedenie malého plavidla400 Sk
f) Vystavenie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e)400 Sk
g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej posádky1 000 Sk
h) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla a člena lodnej posádky1 500 Sk
i) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla500 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmen e) a g) tejto položky je oslobodené vydanie preukazov z dôvodov, ktoré nezavinil poplatník.

2. Od poplatku podľa písmen c), d), e) a i) tejto položky sú oslobodení príslušníci Zboru požiarnej ochrany.

Položka 94

a)Vydanie lodného osvedčenia
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu1 000 Sk
1.2. s vlastným strojným pohonom1 600 Sk
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu2 000 Sk
2.2. s vlastným strojným pohonom3 000 Sk
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1. bez vlastného strojného pohonu5 000 Sk
3.2. s vlastným strojným pohonom10 000 Sk
b)Predĺženie platnosti lodného osvedčenia, vykonanie zmien v lodnom osvedčení alebo vydanie jeho duplikátu
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu500 Sk
1.2. s vlastným strojným pohonom800 Sk
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu1 000 Sk
2.2. s vlastným strojným pohonom1 500 Sk
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1. bez vlastného strojného pohonu2 500 Sk
3.2. s vlastným strojným pohonom5 000 Sk
c)Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného osvedčenia pre malé plavidlá alebo vystavenie jeho duplikátu500 Sk
d)Vydanie osobitného povolenia na jednotlivú plavbu2 000 Sk
e)Vydanie osobitného povolenia na osobitnú prepravu1 500 Sk
f)Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov5 000 Sk
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov3 000 Sk
g)Predĺženie platnosti ciachového preukazu, vykonanie zmien alebo vystavenie duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov1 700 Sk
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov1 000 Sk
h)Zápis do Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky
1. malých plavidiel500 Sk
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami1 000 Sk
i)Výpis z Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky500 Sk
j)Výmaz plavidla z Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky1 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie osobitného povolenia na skúšobnú plavbu.

Poznámky

1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena a) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena f) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.

2. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena a) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena f) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom (napr. legislatívne zmeny, záväznosť medzinárodnej dohody) správny orgán vyberie poplatok vo výške 10 % príslušnej sadzby.

3. Za vykonanie technickej prehliadky plavidla na účel vydania alebo predĺženia platnosti lodného osvedčenia správny orgán vyberie poplatok zvýšený o 100 % príslušnej sadzby.

4. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

Položka 95

a)Zmena názvu plavidla500 Sk
b)Vydanie osobitného povolenia na státie plávajúcich zariadení, ktoré podliehajú evidencii, alebo vystavenie jeho duplikátu
1. s dĺžkou menšou ako 20 m1 000 Sk
2. s dĺžkou väčšou ako 20 m2 000 Sk
c)Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu jedného malého plavidla a vydanie povolenia na jeho stavbu2 500 Sk
d)Schválenie typovej dokumentácie a vydanie typového osvedčenia malého plavidla3 000 Sk
e)Povolenie stavby malého plavidla podľa schválenej typovej dokumentácie500 Sk
f)Schválenie technickej dokumentácie na stavbu a rekonštrukciu ostatných plavidiel5 000 Sk
g)Povolenie na zriadenie požičovne malých plavidiel s počtom
1. menším ako 10 plavidiel2 000 Sk
2. väčším ako 10 plavidiel4 000 Sk
h)Vydanie stanoviska na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby2 000 Sk
i)Vydanie vyjadrenia alebo stanoviska k projektovej dokumentácii stavieb na vodnej ceste1 000 Sk
j)Vydanie povolenia na usporiadanie športových podujatí a slávností na vode500 Sk
k)Povolenie výnimky z predpisov v oblasti vnútrozemskej plavby500 Sk
l)Udelenie dopravnej licencie
1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok5 000 Sk
2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok3 000 Sk
m)Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú30 000 Sk
n)Vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen l) a m) tejto položky1 000 Sk
o)Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie2 000 Sk
p)Vydanie duplikátu dopravnej licencie2 000 Sk

Položka 96

a) Vydanie námorníckej knižky500 Sk
b) Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka400 Sk
c) Vydanie preukazu spôsobilosti námorného dôstojníka1 000 Sk
d) Vydanie preukazu spôsobilosti kapitána a I. strojného dôstojníka2 300 Sk
e) Vydanie potvrdenia preukazu spôsobilosti1 000 Sk
f) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní predpísaného kurzu400 Sk
g) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až f)400 Sk

Poznámky

1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.

2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a) až f) tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.

Položka 97

a)Prvý zápis lode do námorného registra vrátane vydania registrového listu
1. s BRT (brutto registrovaná tona) do 5 000 t30 000 Sk
2. s BRT od 5 000 t do 15 000 t50 000 Sk
3. s BRT viac ako 15 000 t80 000 Sk
b)Opakovaný ročný zápis lode do námorného registra vrátane vydania registrového listu
1. s BRT do 5 000 t15 000 Sk
2. s BRT od 5 000 t do 15 000 t20 000 Sk
3. s BRT viac ako 15 000 t30 000 Sk
c)Výmaz lode z námorného registra10 000 Sk
d)Zmena mena lode10 000 Sk
e)Iný zápis v námornom registri5 000 Sk
f)Prvý zápis nesamohybného plavidla do námorného registra vrátane vydania registrového listu5 000 Sk
g)Opakovaný ročný zápis nesamohybného plavidla do námorného registra vrátane vydania registrového listu2 000 Sk
h)Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra2 000 Sk
i)Prvý zápis podľa písmena a) a opakovaný ročný zápis podľa písmena b) pre tankové, špeciálne a osobné lode 50 % príslušnej sadzby
j)Vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla800 Sk
k)Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo800 Sk
l)Zápis námorného rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel vrátane vydania registrového listu4 000 Sk
m)Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách j), k) a l)400 Sk
n)Zápis námorného rekreačného plavidla do zoznamu rekreačných plavidiel1 000 Sk
o)Vykonanie zmien v registri alebo v zozname rekreačných plavidiel400 Sk
p)Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra alebo zo zoznamu rekreačných plavidiel800 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú na námornú plavbu.

Položka 98

a) Vydanie dočasného sprievodného listu2 000 Sk
b) Vydanie ostatných lodných listín okrem registrového listu, za každú listinu2 000 Sk
c) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny2 000 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na námornú plavbu.

VII. ČASŤ

TELEKOMUNIKÁCIE

Položka 99

Podanie námietky proti výške telekomunikačných poplatkov v správnom konaní na Oblastnom telekomunikačnom úrade 50 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, držitelia osvedčení podľa zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie, zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby podľa osobitných predpisov11) bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona a fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.12)

Položka 100

a) Poverenie (individuálna licencia) na zriaďovanie (montáž, servis, meranie) častí jednotnej telekomunikačnej siete25 000 Sk
b) Povolenie (individuálne povolenie) na zriaďovanie (montáž, servis, meranie) častí telekomunikačných sietí15 000 Sk

Položka 101

Povolenie amatérskej rádiostanice alebo jeho predĺženie 100 Sk

Položka 102

Povolenie modelárskej rádiostanice 50 Sk

Položka 103

Povolenie občianskej rádiostanice
a) pre fyzickú osobu60 Sk
b) pre právnickú osobu100 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona11) vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, a fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.12)

Položka 104

a) Vydanie povolenia na zriadenie, prevádzkovanie a prechovávanie vysielacích rádiových zariadení200 Sk
b) Zmena počtu rádiostaníc v povolení podľa písmena a)100 Sk
c) Iné zmeny údajov v povolení podľa písmena a)20 Sk
d) Vydanie zvláštnej volacej značky100 Sk
e) Povolenie ďalšej prevádzky stanice, pri ktorej sa porušili podmienky v povolení500 Sk
f) Vydanie osobitného povolenia na zriadenie a prevádzkovanie vysielacích rádiových staníc na výskum, vývoj, výrobu, montáž, servis, dovoz, vývoz, predaj a podobne200 Sk
g) Podanie žiadosti o pridelenie kmitočtu alebo kmitočtového pásma pre rádiové prostriedky200 Sk

Položka 105

a) Vydanie vysvedčenia o spôsobilosti obsluhovať vysielacie rádiové stanice300 Sk
b) Predĺženie platnosti vysvedčenia 100 Sk
c) Vydanie duplikátu vysvedčenia 100 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení príslušníci Zboru požiarnej ochrany.

Položka 106

Overenie spôsobilosti podľa osobitných predpisov

a) skúšky pozemných operátov100 Sk
b) skúšky palubných operátov
1.1. pre vysvedčenie rádiotelegrafistu I. a II. triedy a všeobecné vysvedčenie300 Sk
1.2. pre obmedzené vysvedčenie100 Sk
c) skúšky rádioamatérov100 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení príslušníci Zboru požiarnej ochrany.

Položka 107

Osobitné povolenie – udelenie výnimky zo súboru noriem na odrušenie 1 000 Sk

Položka 108

Povolenie na pripojenie telekomunikačného zariadenia na jednotnú telekomunikačnú sieť (JTS) alebo k telekomunikačnému zariadeniu iného prevádzkovateľa26) alebo povolenie telekomunikačnej prenosovej cesty, ak sa na to nevzťahuje generálne povolenie vydané orgánom štátnej správy telekomunikácií

a) 2-drôtovým prípojným bodom na rozhraní JTS, za každý bod300 Sk
b) 4-drôtovým prípojným bodom na rozhraní JTS, za každý bod2 000 Sk
c) optickým káblom na rozhraní JTS, za každé vlákno2 000 Sk
d) 3-drôtovým prípojným vedením500 Sk

Poznámky

1. Za vydanie dočasného povolenia na pripojenie telekomunikačného zariadenia sa určená sadzba poplatku podľa tejto položky zvyšuje o 25 %. Ak sa vydáva dodatočné povolenie, zvyšuje sa určená sadzba poplatku o 500 %.

2. Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

3. V prípade kombinovaného pripojenia na rozhraní JTS sa výsledný poplatok určí súčtom poplatkov pod písmenami a) až c) tejto položky.

Položka 109

a) Vydanie povolenia na zriaďovanie televízneho káblového rozvodu2 000 Sk
b) Zmena povolenia1 000 Sk

Položka 110

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie televízneho káblového rozvodu27)1 500 Sk
a za každú zásuvku 5 Sk
b) Zmena povolenia500 Sk

Poznámka

Za jednu zásuvku sa na tento účel považuje bytová jednotka alebo každých 25 fyzicky začatých zásuviek v nemocniciach a školách.

Položka 111

Povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb mimo JTS, za každý druh služby, ak sa na ne nevzťahuje generálne povolenie vydané orgánom štátnej správy telekomunikácií 5 000 Sk

Položka 112

a)Vydanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti
1. telekomunikačného zariadenia3 000 Sk až 24 000 Sk
2. telekomunikačného zariadenia v prípade opakovaného schvaľovania3 000 Sk
b)Vydanie iného rozhodnutia alebo potvrdenia1 000 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.

Splnomocnenie

Poplatky podľa písmena a) tejto položky v rámci rozpätia určí príslušný správny orgán.

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona11) vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov a fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.12)

Položka 113

a) Zmena rozhodnutia podľa písmena a) položky112 1 500 Sk
b) Vyhotovenie duplikátu rozhodnutia podľa písmena a) položky112 100 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o tom, že zariadenie nepodlieha schvaľovaniu1 000 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.

Položka 114

Vydanie povolenia na poskytovanie neverejných služieb prostredníctvom pozemných staníc a sietí VSAT 100 000 Sk

Položka 115

Povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb

a) Telefaxová služba pre verejnosť1 000 Sk
b) Audiotext1 000 000 Sk
c) Komerčný teletext300 000 Sk
c) Prenos dát50 000 Sk
d) Hlasová pošta50 000 Sk

Položka 116

Vydanie osvedčenia o autorizácii laboratória na overenie technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení 50 000 Sk

Položka 117

Vydanie povolenia na vykonávanie činnosti mimo JTS – pripájanie, zriaďovanie, obnovu, montáž a údržbu telekomunikačných zariadení k JTS 1 000 Sk

Položka 118

Vydanie povolenia na poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom telefónnych automatov v uzavretých priestoroch 5 000 Sk

Položka 119

Vydanie povolenia na zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačnej siete mimo JTS, ak sa na ňu nevzťahuje generálne povolenie vydané orgánom štátnej správy telekomunikácií 5 000 Sk

Položka 120

Vydanie povolenia na pripojenie telekomunikačného zariadenia k JTS, ak sa naň nevzťahuje generálne povolenie vydané orgánom štátnej správy telekomunikácií 300 Sk

Položka 121

Rozhodnutie o pridelení čísla pre telekomunikačné služby a telekomunikačné siete

a) volanie na účet volaného (Freephone – 08XX) a služby so spoluúčasťou na poplatkoch (Shared costs services – 09XX)2 000 Sk
b) celoštátne služby so skráteným číslom a prestupy do iných sietí (čísla z množín 018YXX, 019YX, 096XYZ)1 500 Sk
c) Medzinárodné a národné kódy prideľované podľa odporúčaní ITU-T Q.708, E.212, E.118500 Sk

Položka 122

Záväzné stanovisko k zmluve o prepojení sietí 50 000 Sk

Položka 123

Zriaďovanie verejnej telekomunikačnej infraštruktúry

a) s celoplošnou pôsobnosťou10 000 000 Sk
b) s regionálnou pôsobnosťou na úrovni najviac štyroch krajov5 000 000 Sk
c) s regionálnou pôsobnosťou na úrovni jedného kraja2 000 000 Sk

VIII. ČASŤ

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 124

a) Udelenie povolenia na emisiu dlhopisov, z celkovej sumy emisie0,1 %,
najmenej 1 000 Sk,
najviac 500 000 Sk
b) Udelenie povolenia hypotekárnej banke na emisiu hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií a obci za vydanie komunálnych obligácií, z celkovej sumy emisie0,1 %,
najmenej 1 000 Sk,
najviac 100 000 Sk

Položka 125

Žiadosť o povolenie vzniku investičného fondu alebo investičnej spoločnosti vrátane povolenia na vydávanie podielových listov28) 50 000 Sk

Položka 126

Schválenie štatútu investičného fondu alebo podielového fondu 10 000 Sk

Položka 127

Schválenie zmeny štatútu investičného fondu alebo podielového fondu 1 000 Sk

Položka 128

a) Žiadosť o povolenie zlúčenia, splynutia, rozdelenia investičných spoločností alebo investičných fondov10 000 Sk
b) Žiadosť o vymenovanie likvidátora investičnej spoločnosti alebo investičného fondu5 000 Sk
c) Schválenie likvidačného plánu alebo jeho zmeny2 000 Sk
d) Žiadosť o schválenie zmien v povolení na vznik investičnej spoločnosti1 000 Sk

Položka 129

Podanie žiadosti o udelenie povolenia na vydanie podielových listov vrátane schválenia štatútu podielového fondu 10 000 Sk

Položka 130

Vydanie povolenia

a)na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov29) vrátane premeny neverejne obchodovateľných cenných papierov na verejne obchodovateľné cenné papiere, z hodnoty emisie0,05 %
najmenej 2 000 Sk
najviac 1 000 000 Sk
b)na predaj alebo verejné obchodovanie zahraničného cenného papiera20 000 Sk
c)pre tlačiareň na tlač cenných papierov50 000 Sk
d)na organizovanie trhu s cennými papiermi
1. pre burzy30)100 000 Sk
2. pre mimoburzový trh50 000 Sk
e)na vykonávanie činnosti
1. obchodníka s cennými papiermi50 000 Sk
2. makléra5 000 Sk
f)na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov akciovej spoločnosti zaradenej do privatizácie2 000 Sk
g)zmena povolení podľa písmen a) až e) bodu 15 000 Sk
h)vydanie náhradného povolenia (duplikátu) podľa písmena e) bodu 21 000 Sk

Položka 131

Podanie žiadosti o informáciu o subjektoch kapitálového trhu alebo žiadosti o zoznam účastníkov kapitálového trhu s povolením Ministerstva financií Slovenskej republiky na činnosť, ktorá nevyžaduje rozhodnutie 200 Sk

Položka 132

Žiadosť

a)o udelenie povolenia na výkon sprostredkovateľskej činnosti pre tuzemské poisťovne alebo jeho rozšírenie
1. fyzické osoby500 Sk
2. právnické osoby1 000 Sk
b)o udelenie povolenia na podnikanie v poisťovníctve31)50 000 Sk
c)o udelenie povolenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pre zahraničné poisťovne
1. fyzické osoby2 000 Sk
2. právnické osoby10 000 Sk
d)o udelenie povolenia na zmenu v predmete podnikania v poisťovníctve20 000 Sk
e)o udelenie povolenia na zlúčenie alebo splynutie poisťovní20 000 Sk
f)o schválenie všeobecných poistných podmienok alebo ich zmeny, ak nejde súčasne o udelenie povolenia na podnikanie v poisťovníctve20 000 Sk

Poznámka

V prípade podania súčasnej žiadosti podľa písmen a) a e) tejto položky sa vyberie poplatok v sume podľa písmena e) tejto položky.

Položka 133

Žiadosť

a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32)5 000 Sk
b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne1 000 Sk
c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne1 000 Sk
d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne500 Sk
e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní2 000 Sk

Položka 134

Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí

a) fyzická osoba500 Sk
b) právnická osoba1 000 Sk

Položka 135

Udelenie povolenia na emisiu vkladových listov, vkladových a depozitných certifikátov splatných

a) do 1 roku, z celkovej sumy emisie0,05 %
najmenej 1 000 Sk
najviac 50 000 Sk
b) nad 1 rok, z celkovej sumy emisie0,1%
najmenej 1 000 Sk
najviac 500 000 Sk

Položka 136

a) Zrušenie povolenia na verejnú obchodovateľnosť cenných papierov3 000 Sk
b) Zrušenie ISIN1 000 Sk

Položka 137

Podanie žiadosti o schválenie zmien v povoleniach alebo žiadosti o zrušenie povolení podľa
položiek 124 a 1351 000 Sk

Položka 138

Prevzatie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru

a) do 100 mil. Sk100 000 Sk
b) do 1 000 mil. Sk1 000 000 Sk
c) nad 1 000 mil. Sk5 000 000 Sk

Položka 139

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva financií Slovenskej republiky 10 000 Sk

Poznámka

1. Správny orgán vyberie poplatok vo výške 50 %, ak rozklad podáva občan s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

2. Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.

Položka 140

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj40 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov1 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier10 000 Sk

Poznámka

Ak na technickom zariadení ako celku môže hrať súčasne viac hráčov, považuje sa každé samostatné hracie miesto (hrací modul) za jeden výherný prístroj.

Položka 141

a) Vydanie oprávnenia na prijímanie kurzových stávok v stávkových kanceláriách1 000 Sk
b) Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a)500 Sk
c) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja500 Sk
d) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhradu za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú kartu500 Sk

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie200 Sk
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka50 Sk

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom alebo správcom dane v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods.6, § 59 a § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov300 Sk
b) Vydanie potvrdenia územným finančným orgánom podľa osobitných predpisov8)100 Sk
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ50 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok na uznanie nezdaniteľných častí zo základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 40h ods.1 písm. g) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentov.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Položka 144

a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia300 Sk
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra300 Sk
c) Žiadosť o poskytnutie úľavy podľa § 103 písm.b) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov, podľa § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov, podľa § 18 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch500 Sk
d) Poskytnutie údajov a informácií z úradnej evidencie správcu dane podľa osobitných predpisov33)500 Sk
e) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie200 Sk

Položka 145

a)Žiadosť o odborné stanovisko k uplatňovaniu právnych predpisov na úseku cien pre
1. podnikateľské subjekty500 Sk
2. ostatné subjekty200 Sk
b)Žiadosť o schválenie dohodnutej ceny pri prevode nehnuteľností
1. podnikateľské subjekty1 000 Sk
2. ostatné subjekty500 Sk

Položka 146

Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností 500 Sk

Položka 147

Podnet na začatie konania o dumpingu 50 000 Sk

Položka 148

a) Vydanie živnostenského listu1 000 Sk
b) Vydanie koncesnej listiny2 000 Sk
c) Žiadosť o nahliadnutie do živnostenského registra, za jedného podnikateľa50 Sk
d) Výpis zo živnostenského registra, za jedného podnikateľa100 Sk
e) Vydanie náhradného živnostenského listu alebo koncesnej listiny náhradou za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený list alebo listinu300 Sk
f) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni200 Sk
g) Autorizácia inšpekčnej knihy50 Sk
h) Za vykonanie zmien v živnostenskom liste a zmien v koncesnej listine100 Sk
i) Zrušenie živnostenského oprávnenia na jednu alebo viac živností150 Sk

Poznámky

1. Na poplatok podľa písmena h) nemá vplyv počet živnostenských listov a počet koncesných listín, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc, alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

Položka 149

a)Podanie žiadosti o vydanie licencie na prevádzku
1. strážnej služby2 500 Sk
2. detektívnej služby3 000 Sk
3. vlastnej ochrany2 000 Sk
b)Podanie prihlášky o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti,34) za každú prihlásenú osobu1 000 Sk
c)Podanie žiadosti o udelenie akreditácie35)1 000 Sk
d)Vydanie licencie na prevádzku bezpečnostnej služby alebo vlastnej ochrany1 000 Sk
e)Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky1 000 Sk
f)Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania pri poskytovaní bezpečnostných služieb36)500 Sk
g)Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú prípravu súkromných bezpečnostných činností5 000 Sk

Položka 150

a)Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
1. krajským úradom
1.1. pre fyzické osoby2 000 Sk
1.2. pre právnické osoby5 000 Sk
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky15 000 Sk
3. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie krajského úradu
3.1 pre fyzické osoby3 000 Sk
3.2 pre právnické osoby5 000 Sk
b)Zmena povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného
1. krajským úradom1 000 Sk
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky5 000 Sk
c)Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b)100 Sk
d)Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu
1. pre fyzické osoby2 000 Sk
2. pre právnické osoby5 000 Sk
e)Vydanie povolenia na zriadenie rezortnej zdravotnej poisťovne15 000 Sk
f)Vydanie povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
1. pre fyzické osoby5 000 Sk
2. pre právnické osoby15 000 Sk
g)Zmena povolenia na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
1. pre fyzické osoby3 000 Sk
2. pre právnické osoby5 000 Sk
h)Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách f) a g)100 Sk
i)Vydanie povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zisťovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych faktorov životného prostredia
1. pre fyzické osoby10 000 Sk
2. pre právnické osoby30 000 Sk
j)Predĺženie platnosti povolenia uvedeného v písmene i)
1. pre fyzické osoby5 000 Sk
2. pre právnické osoby15 000 Sk
k)Vydanie posudku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na výrobu, dovoz alebo použitie výrobkov, technológií a technologických procesov500 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 151

a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi1 000 Sk
b) Zmena povolenia vydaného podľa písmena a)500 Sk
c) Vydanie povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na využívanie prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd5 000 Sk
d) Predĺženie platnosti povolenia na využívanie prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd2 500 Sk
e) Vykonávanie zmeny v povolení na využívanie prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd1 000 Sk

Položka 152

a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku75 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku50 000 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku50 000 Sk
d) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie veterinárneho lieku20 000 Sk
e) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie humánneho lieku20 000 Sk
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku20 000 Sk
g) Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku5 000 Sk
h) Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie homeopatického lieku4 000 Sk
i) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie homeopatického lieku2 000 Sk

Položka 153

a) Žiadosť o registráciu novej chemickej látky alebo novej chemickej látky obsiahnutej v chemickom prípravku3 000 Sk
b) Žiadosť o schválenie klasifikácie, balenia a označovania existujúcej chemickej látky alebo prípravku2 000 Sk
c) Žiadosť o schválenie karty bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku2 000 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vzťahuje na chemický prípravok, ktorý sa skladá z dvoch chemických látok. Za každú ďalšiu chemickú látku obsiahnutú v chemickom prípravku sa príslušná sadzba poplatku zvyšuje o 25 %.

Položka 154

a) Vydanie povolenia na vývoz licencovaného tovaru (vývozná licencia) okrem povolenia na vývoz kontrolovaného tovaru a tovaru v rámci autolimitačných medzivládnych dohôd, obilia, múky, obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží, surového dreva, kovových odpadov a vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii0,1 %
b) Vydanie povolenia na vývoz obilia, múky, obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží, surového dreva a kovových odpadov, z hodnoty tovaru uvedenej v povolení0,5 %
c) Vydanie povolenia na dovoz licencovaného tovaru (dovozná licencia) okrem povolenia na dovoz kontrolovaného tovaru, ropy, zemného plynu, čierneho uhlia a vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii0,2 %
d) Vydanie povolenia na dovoz ropy, zemného plynu a čierneho uhlia, z hodnoty tovaru uvedenej v povolení0,1 %
e) Vydanie povolenia na dovoz a vývoz kontrolovaného tovaru a vývoz tovaru v rámci autolimitačných medzivládnych dohôd500 Sk
f) Udelenie pracovnej licencie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na práce v zahraničí v rámci zmluvy o dielo, z kontrahovanej hodnoty prác0,2 %
g) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné a psychotropné látky a prekurzory100 Sk
h) Vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom50 000 Sk
i) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii0,2 %
najmenej 1 000 Sk
j) Vydanie duplikátu alebo predĺženie platnosti povolení (licencií) podľa písmen a) až i)300 Sk

Splnomocnenie

V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť príslušnú sadzbu poplatku.

IX. ČASŤ

COLNÍCTVO

Položka 155

a) Predĺženie platnosti colného dokladu pred uplynutím jeho platnosti50 Sk
b) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom tovaru cez slovenské štátne hranice50 Sk
c) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaru100 Sk

Položka 156

a) Vydanie osvedčenia o pôvode tovaru vrátane overenia, že vyvážaný tovar je slovenského pôvodu100 Sk
b) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru100 Sk

Položka 157

Vydanie rozhodnutia o nomenklatúrnom zaradení tovaru alebo o pôvode tovaru 350 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona,11) národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Položka 158

a) Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov a kontajnerov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou200 Sk
b) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie dovozného cla, daní a iných platieb pri dovoze500 Sk
c) Žiadosť o odklad úhrady colného dlhu a žiadosť o povolenie splátok colného dlhu100 Sk
d) Žiadosť o upustenie od vybratia úrokov z omeškania úhrady colného dlhu100 Sk

Položka 159

a) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru100 Sk
b) Žiadosť o udelenie alebo opätovné udelenie štatútu schváleného vývozcu500 Sk
c) Žiadosť o povolenie režimu s ekonomickým účinkom500 Sk
d) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia500 Sk

X. ČASŤ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

1. fyzická osoba200 Sk
2. právnická osoba a fyzická osoba oprávnené na podnikanie, ktorého predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou500 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním.

2. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 42 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

1. fyzická osoba200 Sk
2. právnická osoba a fyzická osoba oprávnené na podnikanie, ktorého predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou700 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, a múzeá s prírodovedným zameraním.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

Položka 162

a) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz odpadov38)500 Sk
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na vývoz nebezpečných odpadov38)500 Sk
c) Žiadosť o vydanie súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov38) cez územie Slovenskej republiky5 000 Sk
d) Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38)300 Sk
e) Žiadosť o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom38)300 Sk
f) Žiadosť o vydanie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38)300 Sk

Položka 163

a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia39)1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia800 Sk
c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto položky týkajúcej sa zmeny sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie100 Sk
d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia200 Sk
e) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia500 Sk
f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu100 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie prieskumných území.

Položka 164

a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác1 000 Sk
b) Rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác500 Sk
c) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác300 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác.

Položka 165

a) Vydanie rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác1 000 Sk
b) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa zmeny sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie100 Sk
c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu100 Sk
d) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác300 Sk
e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác500 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných povolení na vykonávanie geologických prác.

Položka 166

Vydanie rozhodnutia o tom, že určitá činnosť je geologickou prácou 500 Sk

Položka 167

Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným alebo nevyhradeným nerastom 500 Sk

Položka 168

a) Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk500 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % príslušnej sadzby, ak ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.

Položka 169

Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku 500 Sk

Položka 170

a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme3 000 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto položky1 000 Sk
c) Žiadosť o udelenie oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonanie merania emisií a imisií, ak nejde o koncesovanú živnosť – úradné meranie5 000 Sk
d) Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena c) tejto položky1 000 Sk
e) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmena obchodného mena, prípadne názvu a sídla právnickej osoby, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia alebo oprávnenia100 Sk

Poznámky

1. Odňatie a zánik osvedčenia alebo oprávnenia sa nespoplatňujú.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá, ak ide o koncesovanú živnosť – úradné meranie.

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmen a) a c) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia alebo oprávnenia.

2. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok podľa tejto položky.

Položka 171

a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach odpadov 3 000 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a)1 000 Sk
c) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmena obchodného mena, prípadne názvu a sídla právnickej osoby, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia100 Sk

Poznámka

Poznámky k položke 170 tu platia obdobne.

Splnomocnenie

Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.

XI. ČASŤ

BANSKÁ ČINNOSŤ

Položka 172

Vydanie rozhodnutia o

a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia500 Sk
b) zrušení chráneného ložiskového územia200 Sk

Položka 173

Vydanie rozhodnutia o

a) určení dobývacieho priestoru1 000 Sk
b) zmene dobývacieho priestoru800 Sk
c) zrušení dobývacieho priestoru200 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru určuje z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena b) až na štvrtinu sadzby.

Položka 174

Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov 1 000 Sk

Položka 175

a)Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti
1. v podzemí1 000 Sk
2. na povrchu500 Sk
b)Zmena rozhodnutia podľa písmena a)
1. v podzemí500 Sk
2. na povrchu250 Sk
c)Predĺženie doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a)100 Sk
d)Vydanie banského oprávnenia2 000 Sk
e)Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené banské oprávnenie200 Sk
f)Vydanie výpisu z banského registra100 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel znížiť poplatok podľa písmena a) prvého bodu tejto položky až o 50 % príslušnej sadzby.

Položka 176

a)Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku
1. podzemným spôsobom500 Sk
2. povrchovým spôsobom300 Sk
b)Zmena povolenia podľa písmena a)200 Sk
c)Predĺženie doby platnosti povolenia podľa písmena a)100 Sk

Položka 177

Vydanie povolenia na uvedenie výbušniny alebo pomôcky na použitie výbušnín do obehu 300 Sk

Položka 178

Vydanie povolenia na odber výbušnín 100 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby, ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.

Poznámka

Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je spoplatnené povolenie na odber výbušnín súčasťou povolenia na trhacie alebo ohňostrojné práce podľa položky 180.

Položka 179

Vydanie povolenia na zhotovenie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce 500 Sk

Položka 180

Vydanie povolenia na

a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce200 Sk
b) trhacie práce veľkého rozsahu400 Sk
c) dva a viac odstrelov podľa písmena b)1 000 Sk

Poznámka

Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je spoplatnené povolenie na trhacie práce súčasťou povolenia podľa položky 175 alebo 176.

Položka 181

a) Vydanie povolenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov vrátane miestneho zisťovania a schvaľovanie učebných osnov a testov1 000 Sk
b) Zmena povolenia podľa písmena a)200 Sk

Položka 182

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín 600 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 183

Vydanie povolenia na stavbu skladu výbušnín 1 500 Sk

Položka 184

Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín 1 500 Sk

Položka 185

Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby 1 500 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli povolené v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky 175.

Položka 186

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov500 Sk
b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a)500 Sk
c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania400 Sk

Položka 187

a) Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených technických zariadení1 500 Sk
b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov500 Sk

Položka 188

Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení odberateľovi podľa osobitných predpisov 500 Sk

Položka 189

Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania

a) na dovoz technických zariadení300 Sk
b) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja300 Sk
c) k projektovej dokumentácii stavieb300 Sk
d) k stavbe, k zariadeniu300 Sk

Položka 190

a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej prevádzky400 Sk
b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania500 Sk
c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení300 Sk

Položka 191

Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom okrem miestneho zisťovania 300 Sk

Položka 192

Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo na podstatné zmeny na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania 500 Sk

Položka 193

a) Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho zisťovania500 Sk
b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch1 000 Sk
c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho zisťovania500 Sk
d) Predĺženie platnosti povolenej výnimky okrem miestneho zisťovania300 Sk

Položka 194

Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch 300 Sk

XII. ČASŤ

JADROVÁ BEZPEČNOSŤ

Položka 195

Vydanie rozhodnutia o súhlase na

a) výstavbu jadrového zariadenia vrátane miestneho zisťovania5 000 Sk
b) každú jednotlivú etapu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, najmä na zavážanie jadrového paliva do reaktora, na začatie fyzikálneho spustenia, energetického spustenia a skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia vrátane miestneho zisťovania5 000 Sk
c) vykonanie zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia vrátane miestneho zisťovania3 000 Sk
d) predĺženie platnosti súhlasu na prevádzku jadrového zariadenia vrátane miestneho zisťovania5 000 Sk

Splnomocnenie

1. V prípade písomného podania s neúplnou alebo nevyhovujúcou dokumentáciou môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky až o 50 % určenej sadzby.

2. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky môže správny orgán upustiť, ak rozsah zmien je malý a nevyžaduje veľké nároky na posúdenie správnym orgánom.

Položka 196

a)Vydanie rozhodnutia o schválení vrátane miestneho zisťovania
1. limitov a podmienok bezpečnej prevádzky5 000 Sk
2. dokumentu systému kvality a programu zabezpečovania kvality3 000 Sk
3. programu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členeného na etapy5 000 Sk
4. vnútorného havarijného plánu3 000 Sk
5. typu prepravného zariadenia na prepravu jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov3 000 Sk
b)Zmena rozhodnutí podľa písmena a)50 % príslušnej sadzby

Poznámka

Ak sa rozhodnutie podľa písmena a) prvého až štvrtého bodu tejto položky použije ako podklad na rozhodnutie podľa položky 195, správny orgán poplatok nevyberie.

Položka 197

Vydanie povolenia na

a) nadobúdanie a používanie jadrových materiálov vrátane miestneho zisťovania1 000 Sk
b) osobitné používanie jadrového materiálu40) vrátane miestneho zisťovania500 Sk
c) dovoz alebo vývoz jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov a zariadení vrátane miestneho zisťovania1 000 Sk
d) prepravu jadrového materiálu alebo rádioaktívneho odpadu vrátane miestneho zisťovania1 500 Sk
e) uvádzanie nevyužiteľných materiálov z jadrových zariadení obsahujúcich rádionuklidy, ktoré nie sú rádioaktívnymi odpadmi do životného prostredia vrátane miestneho zisťovania1 500 Sk
f) jednotlivé činnosti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane miestneho zisťovania3 000 Sk
g) každú jednotlivú etapu vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky vrátane miestneho zisťovania3 000 Sk

Splnomocnenie

V prípade vydania povolenia podľa písmen a) a d) tejto položky na dlhšie časové obdobie môže správny orgán zvýšiť poplatok až o 50 % príslušnej sadzby.

Poznámka

Ak povolenie podľa písmena f) tejto položky obsahuje viac činností, správny orgán vyberie len jeden poplatok.

Položka 198

a)Vydanie oprávnenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe na
1. umiestňovanie, projektovanie, výstavbu, dovoz, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a rekonštrukcie jadrových zariadení a ich vyraďovanie z prevádzky5 000 Sk
2. navrhovanie, projektovanie, konštruovanie, výrobu, dovoz, montáž, skúšanie, údržbu, opravy a rekonštrukcie vybraných zariadení5 000 Sk
3. nadobúdanie a používanie jadrových materiálov okrem ich prepravy1 000 Sk
4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi3 000 Sk
5. odbornú prípravu zamestnancov jadrových zariadení v špecializovaných zariadeniach5 000 Sk
b)Predĺženie platnosti oprávnení podľa písmena a)500 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa písmena a) druhého bodu v odôvodnených prípadoch znížiť až na jednu desatinu určenej sadzby.

Položka 199

Vydanie posudku o

a) pracovnom programe41) prevádzkovateľa500 Sk
b) havarijnom dopravnom poriadku1 000 Sk

Položka 200

a) Schválenie učebnej osnovy prípravy zamestnancov jadrového zariadenia v špecializovanom zariadení300 Sk
b) Schválenie spôsobu prípravy zamestnancov jadrového zariadenia v špecializovanom zariadení1 000 Sk
c) Vydanie oprávnenia zamestnancovi špecializovaného zariadenia na prípravu vybraných zamestnancov300 Sk
d) Zmena schválenej učebnej osnovy podľa písmena a)200 Sk
e) Zmena schváleného spôsobu prípravy zamestnancov podľa písmena b)500 Sk

Položka 201

Vydanie preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti 300 Sk

XIII. ČASŤ

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA

Položka 202

a) Vydanie oprávnenia alebo osvedčenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení42)500 Sk
b) Vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení v jadrovej energetike43) vrátane miestneho zisťovania na účely overenia spôsobilosti, za každú aj začatú hodinu pracovného času200 Sk
najviac však 10 000 Sk
c) Vydanie osvedčenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení v jadrovej energetike44)500 Sk
d) Vydanie odborného stanoviska podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení v jadrovej energetike45)1 000 Sk
e) Vydanie stanoviska orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technickými zariadeniami k pravidlám o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa ustanovení Zákonníka práce500 Sk
f) Povolenie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci okrem miestneho zisťovania1 000 Sk
g) Predĺženie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci okrem miestneho zisťovania500 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena d) tejto položky znížiť, prípadne podľa rozsahu posudzovanej dokumentácie zvýšiť až na päťnásobok príslušnej sadzby.

Poznámky

1. Poplatky podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

2. Poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.

Položka 203

a)Žiadosť o vydanie potvrdenia (oprávnenia) o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov46) v oblasti určených technických zariadení na dráhach na zváranie koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave, pri opravách kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb vrátane miestneho zisťovania na účely overenia odbornej spôsobilosti organizácie, za každú aj začatú hodinu pracovného času pracovníka jednej odbornosti400 Sk
najviac 30 000 Sk
b)Žiadosť o vydanie vyjadrenia o spôsobilosti určeného technického zariadenia a kontajnerov ISO na prevádzku vrátane preverenia spôsobilosti podľa osobitných predpisov43) podľa druhu zariadenia a druhu výkonu
1. elektrické zariadenia
1.1. pred uvedením do prevádzkyod 100 do 20 000 Sk
1.2. po uvedení do prevádzkyod 50 do 3 000 Sk
2. zdvíhacie zariadenia
2.1. pred uvedením do prevádzkyod 500 do 3 000 Sk
2.2. po uvedení do prevádzkyod 300 do 2 000 Sk
3. lanové dráhy
3.1. pred uvedením do prevádzkyod 100 000 do 500 000 Sk
3.2. po uvedení do prevádzkyod 1 000 do 5 000 Sk
4. tlakové zariadenia
4.1. pred uvedením do prevádzkyod 100 do 6 000 Sk
4.2. po uvedení do prevádzkyod 100 do 5 000 Sk
5. plynové zariadenia
5.1. pred uvedením do prevádzkyod 100 do 2 000 Sk
5.2. po uvedení do prevádzkyod 100 do 1 000 Sk
6. prehliadky a skúšky kontajnerov ISO po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus1 000 Sk
c)Vydanie osvedčenia (preukazu) pracovníkom podľa osobitných predpisov46) v oblasti určených technických zariadení na dráhach, zváraní koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave, pri opravách kontajnerov ISO radu 1 a výmenných nadstavieb vrátane overenia odbornej spôsobilosti500 Sk

Splnomocnenie

1. Poplatky v rámci ustanoveného rozpätia určí podľa druhu určeného technického zariadenia v závislosti od rozsahu a zložitosti výkonu orgán štátneho odborného technického dozoru na dráhach.

2. Správny orgán môže zvýšiť poplatky podľa písmen a) a b) tejto položky až na päťnásobok určených sadzieb, ak je žiadateľom cudzozemec alebo ak sa úkon vykonáva v záujme cudzozemca.

3. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného technického dozoru na dráhach.

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 204

Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov v oblasti určených technických zariadení na dráhach na ich dovoz 1 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.

Položka 205

Posúdenie technickej dokumentácie určených technických zariadení46) a vydanie odborného stanoviska (vrátane vydania osvedčenia o posúdení technickej dokumentácie prototypu), za každú aj začatú hodinu pracovného času300 Sk
najviac 25 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona11) a fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12)

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 206

a) Vydanie licencie fyzickej osobe na jeden druh podnikania v energetických odvetviach1 000 Sk
b) Vydanie licencie právnickej osobe na výkup elektriny alebo plynu, alebo tepla3 000 Sk

Položka 207

Vydanie licencie právnickej osobe

1. na výrobu elektriny
a)do 5 MWe5 000 Sk
b)nad 5 do 50 MWe10 000 Sk
c)nad 50 MWe50 000 Sk
2. na výrobu plynu
a)do 34 TJ/r5 000 Sk
b)nad 34 TJ/r20 000 Sk
3. na výrobu tepla
a)do 5 MWt5 000 Sk
b)nad 5 MWt10 000 Sk

Položka 208

a) Zrušenie licencie v energetických odvetviach alebo vyznačenie zmien v licencii s výnimkou zmien vynútených verejným záujmom200 Sk
b) Zmena zodpovedného zástupcu držiteľa licencie1 000 Sk
c) Nahliadnutie do registra držiteľov licencie v energetike za každé odvetvie alebo druh podnikania100 Sk
d) Vydanie výpisu z registra zodpovedných zástupcov300 Sk
e) Vyznačenie zmeny adresy, bydliska, miesta podnikania alebo sídla vzniknutej v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc vo vydanej licencii100 Sk
f) Vydanie predchádzajúceho súhlasu na výstavbu, rekonštrukciu alebo na zrušenie energetického zariadenia alebo na zmenu palivovej základne500 Sk
g) Vydanie rozhodnutia o udelení výnimky podľa osobitných predpisov47)1 000 Sk
h) Vydanie rozhodnutia o udelení výnimky z ochranných pásiem energetických zariadení a bezpečnostných pásiem energetických zariadení1 000 Sk

Položka 209

a)Vydanie licencie právnickej osobe na rozvod elektriny alebo plynu, alebo tepla
1. do 50 odberných zariadení a miest10 000 Sk
2. nad 50 do 100 odberných zariadení a miest20 000 Sk
3. nad 100 odberných zariadení a miest50 000 Sk
b)Vydanie licencie právnickej osobe na tranzit elektriny alebo plynu500 000 Sk

XIV. ČASŤ

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

Položka 210

Návrh na vydanie rozhodnutia o tom, či dohoda obmedzujúca súťaž spĺňa ustanovené podmienky, za ktorých sa na ňu nevzťahuje zákaz (negatívny atest) 2 000 Sk

Položka 211

Návrh na vydanie súhlasu s koncentráciou, ak spoločný obrat účastníkov koncentrácie je

a) menej ako 1 miliarda Sk15 000 Sk
b) najmenej 1 miliarda Sk50 000 Sk

Poznámky

1. Poplatníkom podľa tejto položky je oznamovateľ koncentrácie podľa § 9 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.

2. Spoločný obrat podľa tejto položky sa vypočíta podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. v znení zákona č. 240/1998 Z. z.

Položka 212

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 10 000 Sk

Poznámka

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.

XV. ČASŤ

PUNCOVNÍCTVO

Položka 213

a) Overenie platnosti puncovej značky100 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej značky na tovar z drahých kovov200 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky na tovar z drahých kovov100 Sk
d) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin400 Sk

Poznámka

Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.

XVI. ČASŤ

PRIEMYSELNÉ PRÁVA

Položka 214

a) Vydanie fotokópie, odpisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu100 Sk
b) Podanie prihlášky na preukázanie odbornej spôsobilosti advokátom alebo komerčným právnikom a na vykonanie odbornej skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu1 500 Sk

Položka 215

a)Podanie žiadosti o
1. odpustenie zameškania lehôt v konaniach uvedených v tejto časti sadzobníka1 000 Sk
2. druhé a každé ďalšie predĺženie lehôt v konaniach uvedených v tejto časti sadzobníka500 Sk
3. vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie500 Sk
b)Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)3 000 Sk

Poznámka

Poplatok zaplatený podľa písmena b) tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.

VYNÁLEZY

Položka 216

a)Podanie prihlášky vynálezu
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami800 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi1 600 Sk
b)Podanie žiadosti o
1. zverejnenie prihlášky vynálezu pred lehotou ustanovenou zákonom600 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky vynálezu na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa800 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu500 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa vynálezu, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu, za každú prihlášku vynálezu alebo patent200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa vynálezu alebo majiteľa patentu, za každú prihlášku vynálezu alebo patent200 Sk
6. utajenie alebo odtajenie vynálezu1 000 Sk
7. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do patentového registra, za každý patent500 Sk
8. udelenie nútenej licencie na vynález5 000 Sk
9. prevedenie autorského osvedčenia na patent2 000 Sk
10. zápis každého ďalšieho rozhodného údaja do patentového registra200 Sk
c)Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky vynálezu
1. do 10 uplatnených patentových nárokov2 500 Sk
2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok500 Sk
d)Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov2 000 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres200 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.

2. Od poplatku vybraného podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Poznámka

Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu. Ak riadne označené podklady na vydanie patentovej listiny sú predložené na 3,5-palcovej diskete alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory označené zodpovedajúcim číslom prihlášky vynálezu a upravené v textových editoroch T 602, MS Word, Win Text alebo Word Perfect, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.

Položka 217

a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie spadá do rozsahu patentu5 000 Sk
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu1 000 Sk

Položka 218

Udržiavanie platnosti patentu za
a) 3., 4. a 5. rok spolu5 000 Sk
b) 6. rok1 700 Sk
c) 7. rok2 100 Sk
d) 8. rok2 700 Sk
e) 9. rok3 500 Sk
f) 10. rok4 500 Sk
g) 11. rok5 500 Sk
h) 12. rok6 500 Sk
i) 13. rok7 500 Sk
j) 14. rok8 500 Sk
k) 15. rok9 500 Sk
l) 16. rok11 000 Sk
m) 17. rok12 500 Sk
n) 18. rok14 000 Sk
o) 19. rok15 500 Sk
p) 20. rok17 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.

Poznámky

1. Poplatok za tretí až piaty rok udržiavania platnosti patentu sa platí vo výške ustanovenej zákonom platným v čase rozhodnutia o udelení patentu. V rozhodnutí o udelení patentu sa uvedie aj údaj o výške poplatku. Poplatky za udržiavanie platnosti patentu na ďalšie obdobie sa platia bez výzvy úradu vo výške ustanovenej zákonom platným v čase platenia poplatku. Ak poplatník zaplatil poplatok vopred na obdobie, keď začiatok lehoty na zaplatenie poplatku začína plynúť až v čase platnosti nového zákona, musí poplatok zaplatiť vo výške ustanovenej týmto zákonom. Ak poplatník platí poplatok v ďalšej lehote šiestich mesiacov podľa štvrtého bodu týchto poznámok, použije sa zákon platný v čase splatnosti poplatku v predchádzajúcej (uplynulej) lehote splatnosti.

2. Poplatok za udržiavanie platnosti patentu za tretí až piaty rok je splatný najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu.

3. Poplatok za šiesty a každý ďalší rok platnosti patentu je splatný vždy v predchádzajúcom roku pred uplynutím dátumu platnosti patentu.

4. Ak lehota uvedená v treťom bode uplynula pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu, poplatky v týchto prípadoch sú splatné v lehote ustanovenej v druhom bode.

5. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v druhom až štvrtom bode, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.

6. Za udržiavanie platnosti patentu, na ktorý dal majiteľ ponuku licencie, sa platia poplatky vo výške 50 % príslušnej sadzby.

Položka 219

Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa § 81 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch sa vyberá poplatok podľa položky 218.

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.

Položka 220

Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci 1 600 Sk

ÚŽITKOVÉ VZORY

Položka 221

a)Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami700 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi1 400 Sk
b)Podanie žiadosti o
1. odklad zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov500 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa800 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu úžitkového vzoru500 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa úžitkového vzoru, pôvodcu úžitkového vzoru alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo zapísaný úžitkový vzor200 Sk
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra úžitkových vzorov, za každý úžitkový vzor500 Sk
7. udelenie nútenej licencie na úžitkový vzor5 000 Sk
8. zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra úžitkových vzorov200 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 222

a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie spadá do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru5 000 Sk
b) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov500 Sk
c) Za konanie o návrhu na výmaz úžitkového vzoru podaného majiteľom úžitkového vzoru2 500 Sk

Poznámka

Poplatníkom podľa písmena c) tejto položky je ten, kto nemal v konaní úspech. Poplatok sa vyberie po ukončení konania. Pri čiastkovom úspechu v konaní rozhodne o výške miery úspešnosti a rozdelení poplatku medzi účastníkov konania úrad.

Položka 223

Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru

1. po prvý raz o tri roky3 000 Sk
2. po druhý raz o tri roky6 000 Sk

Poznámky

1. Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti úžitkového vzoru, je možné ju podať najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia platnosti, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.

PRIEMYSELNÉ VZORY

Položka 224

a)Podanie prihlášky priemyselného vzoru
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami
1.1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku600 Sk
1.2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v tejto prihláške100 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi
2.1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku1 200 Sk
2.2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v tejto prihláške200 Sk
b)Podanie žiadosti o
1. odklad zápisu priemyselného vzoru do registra priemyselných vzorov500 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky priemyselného vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu priemyselného vzoru na iného majiteľa600 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu priemyselného vzoru500 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa priemyselného vzoru, pôvodcu priemyselného vzoru alebo majiteľa priemyselného vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný priemyselný vzor200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa priemyselného vzoru, za každú prihlášku priemyselného vzoru alebo zapísaný priemyselný vzor200 Sk
6. utajenie alebo odtajenie priemyselného vzoru1 000 Sk
7. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra priemyselných vzorov, za každý priemyselný vzor500 Sk
8. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra priemyselných vzorov200 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.

2. Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 225

a)Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu zapísaného priemyselného vzoru3 000 Sk
b)Podanie návrhu na výmaz priemyselného vzoru z registra priemyselných vzorov
1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku600 Sk
2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v priemyselnom vzore100 Sk

Položka 226

Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu priemyselného vzoru
1. po prvý raz o päť rokov2 000 Sk
2. po druhý raz o päť rokov4 000 Sk

Poznámky

1. Ak dôjde k zápisu priemyselného vzoru do registra priemyselných vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa priemyselného vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti zápisu priemyselného vzoru, je možné ju podať najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia jeho platnosti, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.

TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

Položka 227

a)Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov5 000 Sk
b)Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa600 Sk
2. zápis ďalšieho pôvodcu topografie polovodičových výrobkov500 Sk
3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa topografie polovodičových výrobkov, pôvodcu topografie polovodičových výrobkov alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov, za každú prihlášku alebo zapísanú topografiu polovodičových výrobkov200 Sk
4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov200 Sk
5. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topografií polovodičových výrobkov, za každú topografiu polovodičových výrobkov500 Sk
6. udelenie nútenej licencie na topografiu polovodičových výrobkov5 000 Sk
7. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra topografií polovodičových výrobkov200 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 228

Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov 4 000 Sk

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Položka 229

a)Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb3 500 Sk
2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb7 000 Sk
3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy300 Sk
b)Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného majiteľa600 Sk
2. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú prihlášku alebo zapísanú ochrannú známku200 Sk
3. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú ochrannú známku200 Sk
4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok, za každú ochrannú známku500 Sk
5. zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky, zmenu v ochrannej známke500 Sk
6. zápis záložného práva na ochrannú známku alebo zápis jeho ukončenia500 Sk
7. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra ochranných známok200 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 230

a) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok600 Sk
b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok800 Sk

Položka 231

Podanie žiadosti o

a) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky3 000 Sk
b) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky5 000 Sk
c) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu6 000 Sk
d) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby,najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu10 000 Sk

Položka 232

Podanie žiadosti o

a) medzinárodný zápis ochrannej známky2 500 Sk
b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky2 000 Sk
c) územné rozšírenie alebo zúženie medzinárodného zápisu ochrannej známky1 000 Sk
d) zúženie zoznamu tovarov alebo služieb medzinárodne zapísanej ochrannej známky, zmenu v medzinárodne zapísanej ochrannej známke, zápis prevodu alebo prechodu medzinárodne zapísanej ochrannej známky, zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky, zápis zmeny zástupcu majiteľa medzinárodnej ochrannej známky500 Sk

OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV

Položka 233

a)Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobkov2 000 Sk
b)Podanie žiadosti o
1. zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvodu výrobkov2 000 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu zapísaného označenia pôvodu výrobkov na iného užívateľa600 Sk
3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa alebo užívateľa označenia pôvodu výrobkov200 Sk
4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo užívateľa označenia pôvodu výrobkov200 Sk
5. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení pôvodu200 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 234

Návrh na zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobkov 2 000 Sk

Položka 235

Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobkov 1 000 Sk

XVII. ČASŤ

METROLÓGIA, TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, ŠTÁTNE SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA

Položka 236

a) Podanie prihlášky fyzickou osobou alebo právnickou osobou na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika meradiel1 000 Sk
b) Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o vydanie písomného odborného výkladu slovenských technických noriem (ďalej len „normy“), za každých päť noriem300 Sk
c) Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o vydanie písomného odborného výkladu k článkom normy z hľadiska ich záväznosti, za každú normu300 Sk

Položka 237

Podanie žiadosti o autorizáciu na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

a) štátneho metrologického strediska1 000 Sk
b) na výkon úradného merania1 000 Sk
c) certifikačného orgánu1 000 Sk
d) štátnej skúšobne1 000 Sk

Položka 238

Vydanie povolenia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na vykonanie skúšok v zahraničí na účely certifikácie výrobku 500 Sk

Položka 239

Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o tom, že výrobok nepodlieha povinnému schváleniu alebo certifikácii,
za každý typ výrobku 1 000 Sk

XVIII. ČASŤ

KONZULÁRNE POPLATKY

SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI

1. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľské úrady Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia a z dôvodu vzájomnosti môžu poplatok zvýšiť alebo znížiť vo vzťahu k cudzozemcovi.

2. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.

Položka 240

a) Vstupné, návratné, jednosmerné prejazdné vízum800 Sk
b) Obojstranné prejazdné vízum1 000 Sk
c) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na tri mesiace1 800 Sk
d) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na šesť mesiacov2 800 Sk
e) Udelenie víza Slovenskej republiky cudzincovi v rámci organizovanej turistiky
podľa písmen a) až d)60 % príslušnej sadzby
f) Predĺženie platnosti víza50 % príslušnej sadzby

Oslobodenie

Od poplatku za udelenie víza sa oslobodzujú

1. držitelia diplomatických a služobných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť,

2. osoby mladšie ako 15 rokov,

3. občania štátov, s ktorými Slovenská republika uzavrela dohody o bezplatnom udeľovaní víz, jednostranne zrušila vízové poplatky alebo na základe vzájomnosti,

4. novinári, ktorí sú akreditovaní v Slovenskej republike, na základe predloženia platného novinárskeho preukazu vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vyberajú vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak ide o prednostné udelenie víza najmä mimo úradných hodín.

Položka 241

Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej 200 Sk

Položka 242

a)Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účely
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe2 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku3 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a iné vyššie neuvedené účely5 000 Sk
b)Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi5 000 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku sú oslobodené osoby mladšie ako 15 rokov.

2. Od poplatku je oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.

3. Od poplatkov je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt študentov a stážistov, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov cudzích jazykov prichádzajúcich do škôl v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.

Položka 243

a) Žiadosť o vydanie cestovného pasu300 Sk
b) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 15 rokov100 Sk
c) Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého300 Sk
d) Vydanie cestovného pasu podľa písmena a) ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený1 600 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený cestovný doklad vydaný od 1. 4. 1994, s výnimkou osoby mladšej ako 15 rokov a až do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť poplatníka. Správny orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov.

Položka 244

Vyhotovenie cestovného preukazu 100 Sk

Položka 245

Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 300 Sk

Položka 246

a)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov veku10 000 Sk
b)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 18. roku veku500 Sk
c)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky200 Sk
d)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky dieťaťu do 18. roku veku100 Sk
e)Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou
1. manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky200 Sk
2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky200 Sk
3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky100 Sk

Položka 247

a)Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov veku5 000 Sk
b)Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 18. roku veku500 Sk
c)Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31.12.1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky500 Sk
d)Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky jednou listinou
1. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku5 000 Sk
2. deťom do 18. roku veku500 Sk
3. manželom, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky500 Sk
4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky500 Sk
5. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31.12.1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky500 Sk

Položka 248

Povolenie zmeny

a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného alebo priezviska rozvedeného manžela na predchádzajúce priezvisko100 Sk
b) priezviska maloletých detí1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch2 000 Sk

Položka 249

Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky 3 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa služobne v zahraničí.

Položka 250

a) Vyhotovenie matričného dokladu300 Sk
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie700 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.

Položka 251

Zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 300 Sk

Položka 252

a) Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a podobne800 Sk
b) Spísanie plnomocenstva s osvedčením podpisu500 Sk

Poznámka

Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a ďalších tlačív, ktoré slúžia pre úradnú potrebu alebo pre potrebu zastupiteľského úradu.

Položka 253

Vidovanie listín bez osvedčenia 150 Sk

Položka 254

a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis100 Sk
b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike300 Sk
c) Osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine300 Sk

Položka 255

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia300 Sk
b) Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie)300 Sk
c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu300 Sk

Položka 256

Vyhotovenie prekladu spisového materiálu

a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu600 Sk
b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu650 Sk
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu1 000 Sk
d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak30 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 257

Vybranie pohľadávky, renty a podobne s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia, úkony v konaní o dedičstve (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie a doručenie dedičstva), z vybranej sumy alebo z hodnoty dedičstva4 %
najmenej 300 Sk

Poznámky

1. Ak sa pri vybavení žiadosti veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonáva iba úkon na zabezpečenie pohľadávky, renty alebo dedičstva, vyberie sa poplatok za podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade.

2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyberá z hodnoty dedičstva nezníženej o honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do Slovenskej republiky.

Položka 258

Úradná úschova

a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, zo sumy alebo z ceny predmetu za každý rok1 %
najmenej 300 Sk
b) listín alebo spisov, za každý rok200 Sk

Poznámka

Poplatok sa nevyberie v prípade, ak je predmet uložený na zastupiteľskom úrade len na účely jeho doručenia.

Položka 259

Potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc 800 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípadoch, ak sa nevydalo povolenie na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.

Položka 260

Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz a prevoz (jednosmerný i obojsmerný)

a)každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí
1. štátny občan Slovenskej republiky450 Sk
2. cudzozemec1 500 Sk
b)streliva
1. štátny občan Slovenskej republiky100 Sk
2. cudzozemec500 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dovoz a prevoz zbrane získanej ako cena v streleckých alebo iných podobných súťažiach.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov iných štátov, ak dovážajú alebo prevážajú zbrane a strelivo pri plnení úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.

5. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe alebo na inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú ceny v týchto súťažiach.

Položka 261

a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov300 Sk
b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v denníku posádky300 Sk
c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke300 Sk
d) Potvrdenie námorného protestu600 Sk
e) Vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku lode2 000 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len jeden bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.

Položka 262

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený podľa inej položky tejto časti sadzobníka 800 Sk

Položka 263

Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom 300 Sk

Položka 264

Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov 150 Sk

Položka 265

a) Vydanie potvrdenia o skončení vojenskej prezenčnej služby300 Sk
b) Podanie žiadosti o výpis z registra trestov150 Sk

XIX. ČASŤ

ŠTATISTIKA

Položka 266

a) Pridelenie identifikačného čísla (IČO)100 Sk
b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie150 Sk
c) Výpis zo štatistického registra, za každú registrovanú jednotku50 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky vyberajú krajské správy Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Položka 267

a) Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, za každú žiadosť200 Sk
b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie100 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

10) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

11) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

12) § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

13) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

18) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.

19) § 72 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

20) § 127 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

21) § 104 ods. 2 a § 106 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

22) § 2 písm. j) a k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

23) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

24) § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

25) § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.

26) Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

27) Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch v znení vyhlášky č. 360/1991 Zb.

28) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.

29) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

30) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

31) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

33) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

34) § 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).

35) § 78 ods. 1 zákona č. 379/1997 Z. z.

36) § 32 ods. 6 zákona č. 379/1997 Z. z.

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

38) Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch.

39) Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení neskorších predpisov.

40) § 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

41) § 20 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z.

42) § 2 písm. g) a § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

43) § 5 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb.

44) § 10 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb.

45) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb.

46) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.

47) Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.