Oznámenie č. 228/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov

Čiastka 96/1999
Platnosť od 08.09.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

228

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 18. augusta 1999 č. 2429/99-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretá 24. marca 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva a Združením podnikateľov opravárenstva a služieb, Dodatok č. 1 zo dňa 18. júna 1998, Dodatok č. 2 zo dňa 15. októbra 1998 a Dodatok č. 3 zo dňa 21. apríla 1999 sú záväzné aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 11/1999.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Slovenskom odborovom zväze pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva a v Združení podnikateľov opravárenstva a služieb.