Vyhláška č. 224/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici

Čiastka 96/1999
Platnosť od 08.09.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 08.09.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

224

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 27. augusta 1999

o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici sa vydávajú pamätné zlaté mince v hodnote 5 000 Sk (ďalej len „päťtisíckorunák“).

(2) Päťtisíckorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jeho hmotnosť je 9,5 g, priemer 26 mm a hrúbka 1,65 mm. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,02 g a v obsahu zlata 1 %.

§ 2

(1) Na líci päťtisíckorunáka v strede hornej časti mincového poľa je vyobrazená lícna strana prvej toliarovej mince razenej v Kremnici (ďalej len „toliar“) s uhorským štátnym znakom, ktorý je zložený zo znakov jednotlivých krajín uhorskej koruny. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dolnej časti mincového poľa v opise zľava doprava pri spodnom okraji mince rozdelený štátnym znakom Slovenskej republiky. Nad štátnym znakom je označenie hodnoty päťtisíckorunáka „5000 Sk“, nad ktorým vpravo sú štylizované iniciálky autora návrhu päťtisíckorunáka sochára Jána Černaja „JČ“, a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

(2) Na rube päťtisíckorunáka v strede hornej časti mincového poľa je vyobrazená rubová strana toliara, na ktorej je stvárnený sv. Ladislav ako rytier na koni. V opise zľava doprava od horného okraja mince je text „RAZBA PRVÝCH TOLIAROVÝCH MINCÍ – KREMNICA“. Pod vyobrazením toliara v dvoch riadkoch je text „500. VÝROČIE“ a po jeho stranách vľavo je letopočet „1499“ označujúci začiatok razby prvých toliarových mincí v Kremnici a vpravo letopočet „1999“ označujúci rok päťstého výročia začatia ich razby.

(3) Hrana päťtisíckorunáka je jemne vrúbkovaná.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.