Zákon č. 223/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 308/2000 Z. z.(nepriamo), 333/2004 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 95/1999
Platnosť od 04.09.1999
Účinnosť od 01.07.2016

OBSAH

223

ZÁKON

z 24. augusta 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.