Nariadenie vlády č. 221/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

(v znení č. 534/2011 Z. z.)

Čiastka 94/1999
Platnosť od 31.08.1999
Účinnosť od 01.01.2012