22

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júna 1997 bola v Tatranskej Javorine podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Dohoda nadobudla platnosť 25. septembra 1998 na základe článku 13 ods. 2.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu podpísaná 16. júna 1986 vo Varšave (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 30/1988 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

so želaním spoločne rozvíjať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu na zásadách rovnosti a vzájomných výhod medzi oboma štátmi,

uvedomujúc si význam cestovného ruchu pre vzájomné spoznávanie a porozumenie medzi národmi,

presvedčené o úlohe, akú môže rozvoj cestovného ruchu spĺňať pri ďalšom upevňovaní vzťahov medzi oboma štátmi,

vedené princípmi a odporúčaniami Konferencie Spojených národov pre oblasť cestovného ruchu a medzinárodné cesty, ako aj odporúčaniami Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a v súlade s odporúčaniami Svetovej organizácie cestovného ruchu,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú na účely lepšieho oboznámenia spoločnosti so životom, históriou a kultúrou národov oboch štátov podporovať všetky formy cestovného ruchu a spolupráce v cestovnom ruchu.

2. Spolupráca sa bude realizovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody, ako aj s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj cestovného ruchu rovnako vo formách organizovaného ako aj individuálneho cestovného ruchu. Rovnako budú podporovať výmenu skupín odborníkov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu vrátane účasti na medzinárodných stretnutiach týkajúcich sa cestovného ruchu: na kongresoch, sympóziách, výstavách, športových podujatiach, hudobných a divadelných festivaloch atď.

Článok 3

Zmluvné strany budú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi vytvárať podmienky na nadväzovanie a upevňovanie spolupráce medzi slovenskými a poľskými organizáciami, podnikateľskými subjektmi a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na medzinárodnom cestovnom ruchu a jeho rozvoji.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať rôzne formy spolupráce, a to predovšetkým

- usporadúvaním spoločných podujatí na účely organizovania turistických pobytov aj pre turistov z tretích krajín,

- vytvorením podmienok pre zakladanie a rozvoj spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou v oblasti cestovného ruchu,

- vytvorením a rozvíjaním infraštruktúry potrebnej na realizáciu spolupráce v oblasti cestovného ruchu,

- spoločnými investíciami v oblasti cestovného ruchu,

- výmenou odborníkov v oblasti cestovného ruchu,

- organizovaním výstav a veľtrhov v oblasti cestovného ruchu,

- preferovaním foriem cestovného ruchu vhodných pre životné prostredie,

- inými formami spolupráce, ktoré budú predmetom vzájomného záujmu.

Článok 5

Zmluvné strany sa v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi budú usilovať o zjednodušenie hraničných, colných a iných formalít spojených s turistickou výmenou medzi štátmi zmluvných strán a budú sa usilovať vytvárať podmienky pre bezpečnosť turistov z územia štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 6

1. Platby, ku ktorým dôjde v súvislosti s cestovným ruchom, sa budú uskutočňovať v súlade s devízovými predpismi platnými v oboch štátoch.

2. Po súhlase príslušných orgánov oboch štátov sa zúčtovania a platby môžu vykonať v inej forme v súlade s platnými právnymi predpismi oboch štátov.

Článok 7

Príslušné inštitúcie oboch štátov si budú vymieňať informácie týkajúce sa cestovného ruchu v oblasti

- právnych predpisov platných v oblasti medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu,

- právnych predpisov týkajúcich sa ochrany prírodného bohatstva a kultúrnych pamiatok, ktoré majú hodnotu z hľadiska cestovného ruchu,

- štatistických údajov a stavu trhu cestovného ruchu,

- informácií a materiálov propagačného a vedecko-výskumného charakteru (prospektov, skladačiek, brožúr, kalendárov, reklamných turistických filmov atď.),

- materiálov vedecko-výskumného charakteru.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania v cestovnom ruchu, výmeny vedeckých pracovníkov, odborníkov, novinárov a tiež činnosti výskumných inštitúcií v oblasti cestovného ruchu.

Článok 9

1. Zmluvné strany sa v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi pričinia o vytvorenie výhodných podmienok na organizovanie a riadenie činnosti národných informačných turistických stredísk nachádzajúcich sa na území štátu druhej zmluvnej strany prostredníctvom oficiálnych predstaviteľov rezortov cestovného ruchu.

2. Otázky spojené s otvorením a prevádzkovaním stredísk sa dohodnú medzi orgánmi štátnej správy pre cestovný ruch štátov zmluvných strán.

Článok 10

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v rámci medzinárodných organizácií cestovného ruchu.

Článok 11

1. Zmluvné strany vytvoria spoločnú zmiešanú komisiu zloženú z predstaviteľov oboch zmluvných strán, ktorej úlohou bude pravidelná kontrola realizácie ustanovení tejto dohody a hľadanie riešenia praktických problémov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu vzájomnej spolupráce.

2. Komisia sa bude v prípade potreby striedavo schádzať na území Slovenskej republiky a na území Poľskej republiky.

Článok 12

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o všetkých nových medzinárodných dokumentoch podpísaných zmluvnými stranami v oblasti cestovného ruchu, ktoré sa môžu týkať záujmov druhej zmluvnej strany.

Článok 13

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán.

2. Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

Článok 14

1. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím obdobia jej platnosti.

2. Záväzky, ktoré sa už plnia, ale k dátumu skončenia platnosti dohody sa ešte neskončili, sa budú riadiť jej ustanoveniami až do ich úplného splnenia.

Článok 15

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu podpísaná 16. júna 1986 vo Varšave.

Dané v Tatranskej Javorine 26. júna 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Karol Česnek v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Ján Blonski v. r.