Vyhláška č. 217/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii

Čiastka 92/1999
Platnosť od 28.08.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.1999 do31.12.2003
Zrušený 596/2003 Z. z.

217

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 25. augusta 1999

o pedagogickej dokumentácii

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 11a ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 5/1999 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o pedagogickej dokumentácii v základných školách, v stredných školách, v špeciálnych školách a v základných umeleckých školách (ďalej len „škola“).

§ 2

(1) Pedagogická dokumentácia školy je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, na základe ktorých vydáva škola verejné listiny a rozhodnutia.

(2) Pedagogickú dokumentáciu školy tvoria

a) učebné plány,

b) učebné osnovy,

c) vzdelávacie štandardy,

d) plán práce školy,

e) triedne knihy,

f) triedne výkazy,

g) katalógové listy žiakov,

h) protokoly o maturitných skúškach,

i) protokoly o záverečných skúškach,

j) protokoly o komisionálnych skúškach.

§ 3

(1) Pedagogická dokumentácia školy sa vedie v štátnom jazyku.1)

(2) V školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa pedagogická dokumentácia školy vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.2)

(3) Pedagogickú dokumentáciu školy uvedenú v § 2 ods. 2 písm. a) až c) vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.3)

(4) Pedagogická dokumentácia školy uvedená v § 2 ods. 2 písm. e) až j) sa vedie na úradných tlačivách.

(5) Na archivovanie pedagogickej dokumentácie školy sa vzťahujú osobitné predpisy.4)

§ 4

Zamestnanci školy, ktorí pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi, informáciami o zdravotnom stave a výsledkami psychologických vyšetrení, chránia ich pred zneužitím a zachovávajú o týchto skutočnostiach mlčanlivosť.5)


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.


Milan Ftáčnik v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení zákona č. 5/1999 Z. z.

2) § 11a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 5/1999 Z. z.

3) § 39 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 63/1976 Zb., ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomností ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (škartácii) písomností.

5) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.