Vyhláška č. 215/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1993 Z. z. o puncových poplatkoch

Čiastka 91/1999
Platnosť od 27.08.1999 do29.02.2004
Účinnosť od 01.09.1999 do29.02.2004
Zrušený 10/2004 Z. z.

215

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. júla 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1993 Z. z. o puncových poplatkoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1993 Z. z. o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1993 Z. z. o puncových poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

Na poplatky za jednotlivé úkony začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.

2. V sadzobníku puncových poplatkov sa vykonávajú zmeny a doplnenia uvedené v prílohe k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha k vyhláške č. 215/1999 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA SADZOBNÍKA PUNCOVÝCH POPLATKOV

1. V položke 1 písm. a) v bode 1. sa suma „0,50 Sk“ nahrádza sumou „1 Sk“.

2. V položke 1 písm. b) v bode 1. sa suma „1,00 Sk“ nahrádza sumou „3 Sk“, v bode 2. sa suma „40,00 Sk“ nahrádza sumou „60 Sk“ a v bode 3. sa suma „60,00 Sk“ nahrádza sumou „100 Sk“.

3. V položke 2 písm. a) v bode 1. sa suma „0,20 Sk“ nahrádza sumou „3 Sk“.

4. V položke 2 písm. b) sa suma „2,00 Sk“ nahrádza sumou „5 Sk“.

5. V položke 3 sa suma „10,00 Sk“ nahrádza sumou „20 Sk“.

6. V položke 4 písm. a) sa suma „20,00 Sk“ nahrádza sumou „30 Sk“.

7. V položke 4 písm. b) sa suma „30,00 Sk“ nahrádza sumou „50 Sk“.

8. V položke 4 písm. c) sa suma „50,00 Sk“ nahrádza sumou „80 Sk“.

9. V položke 5 písm. a) v bode 1. sa suma „30,00 Sk“ nahrádza sumou „50 Sk“, v bode 2. sa suma „60,00 Sk“ nahrádza sumou „100 Sk“ a v bode 3. sa suma „45,00 Sk“ nahrádza sumou „80 Sk“.

10. V položke 5 písm. b) v bode 1. sa suma „50,00 Sk“ nahrádza sumou „250 Sk“ a v bode 2. sa suma „150,00 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

11. V položke 5 písm. c) sa suma „80,00 Sk“ nahrádza sumou „350 Sk“.

12. V položke 5 písm. d) sa suma „80,00 Sk“ nahrádza sumou „400 Sk“.

13. V položke 5 písm. e) sa suma „150,00 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

14. V položke 6 písm. a) v bode 1. sa suma „80,00 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“, v bode 2. sa suma „150,00 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“ a v bode 3. sa suma „400,00 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

15. V položke 6 písm. b) v bode 1. sa suma „110,00 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“, v bode 2. sa suma „200,00 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“, v bode 3. sa suma „450,00 Sk“ nahrádza sumou „1 500 Sk“, v bode 4. sa suma „1 700,00 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“, v bode 5. sa suma „80,00 Sk“ nahrádza sumou „150 Sk“ a v bode 6. sa suma „50,00 Sk“ nahrádza sumou „100 Sk“.

16. V položke 7 písm. a) v bode 1. sa suma „30,00 Sk“ nahrádza sumou „80 Sk“, v bode 2. sa suma „120,00 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“ a v bode 3. sa suma „120,00 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“.

17. V položke 7 písm. b) sa za slovo „zlato“ vkladá pomlčka a slovo „kupeláciou“ a v bode 1. sa suma „50,00 Sk“ nahrádza sumou „250 Sk“, v bode 2. sa suma „100,00 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“, v bode 3. sa suma „150,00 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“ a v bode 4. sa suma „150,00 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

18. V položke 7 písmeno c) znie:

„c) platina

1. do 500 g 1 000 Sk

2. za každých ďalších aj začatých 500 g 1 000 Sk“.

19. Položky 8 a 9 znejú:

„Položka 8

a) vydanie náhradného dokladu o vykonanom úkone 100 Sk

b) vyhotovenie odborného posudku, za každú aj začatú hodinu potrebnú
na jeho vyhotovenie 500 Sk

c) upevnenie plomby na skúšaný tovar, za každú plombu 3 Sk

Položka 9

Odborná príprava skúšobných kyselín na drahé kovy, za každých 100 ml 60 Sk“.