Oznámenie č. 213/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/2/1999-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve

Čiastka 90/1999
Platnosť od 26.08.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.

213

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podlá § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos zo 4. augusta 1999 č. 3146/2/1999-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/2/1999-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve (oznámenie č. 83/1999 Z. z.).

Výnosom sa spresňuje predmet poistenia a upravujú sa kritériá plnenia a vyhodnocovania jednotlivých programov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.

Výnos je uverejnený v čiastke 18/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.