Oznámenie č. 212/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/1/1999-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie

Čiastka 90/1999
Platnosť od 26.08.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.

212

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 písm. a), b) a c) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov vydalo

výnos zo 4. augusta 1999 č. 3146/1/1999-1OO, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/1/1999-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie (oznámenie č. 82/1999 Z. z.).

Výnosom sa diferencovane upravujú formulácie podmienok poskytovania dotácií tak, aby adekvátnejšie odrážali skutočnosti a zmeny, ktoré v poľnohospodárstve nastali a v súčasnosti aj prebiehajú. Zároveň sa upravujú termíny účinnosti stanovených podmienok, aby sa vytvoril priestor pre podnikateľské subjekty, ktoré začínajú hospodáriť na pôde po úpadcoch.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.

Výnos je uverejnený v čiastke 18/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.