Oznámenie č. 211/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom výstavby a verejných prác Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky o spôsoboch a podmienkach uznávania a využívania dokladov preukazovania zhody stavebných výrobkov alebo výsledkov skúšok stavebných výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu medzi výrobnými a obchodnými subjektmi Slovenskej republiky a Českej republiky.

Čiastka 90/1999
Platnosť od 26.08.1999 do30.11.2002
Zrušený 655/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 1999 a účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí jej platnosti, t. j. 1. júna 1999, na základe článku 8 ods. 4.

211

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. mája 1999 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom výstavby a verejných prác Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky o spôsoboch a podmienkach uznávania a využívania dokladov preukazovania zhody stavebných výrobkov alebo výsledkov skúšok stavebných výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu medzi výrobnými a obchodnými subjektmi Slovenskej republiky a Českej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 1999 a účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí jej platnosti, t. j. 1. júna 1999, na základe článku 8 ods. 4.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve výstavby a verejných prác Slovenskej republiky.