Vyhláška č. 210/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu

Čiastka 90/1999
Platnosť od 26.08.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 26.08.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

210

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 13. augusta 1999

o druhom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§1

(1) Dňa 2. septembra 1999 sa dáva do obehu druhé vydanie bankovky po 100 Sk vzoru 1996.1)

(2) Druhé vydanie bankovky po 100 Sk vzoru 1996

sa od bankovky po 100 Sk vzoru 1996 líši tým, že na rube tejto bankovky v 5 mm širokom bielom okraji v nepotlačenej strednej časti je v smere zhora nadol drobným písmom vytlačený názov tlačiarne „DE LA RUE“.


§2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.