Oznámenie č. 21/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 10/1999
Platnosť od 06.02.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. júna 1998 na základe článku 11.

21

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. decembra 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Dohoda nadobudla platnosť 23. júna 1998 na základe článku 11.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu podpísaná 2. februára 1972 v Prahe.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky
o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vychádzajúc zo želania rozširovať a prehlbovať svoje vzájomné vzťahy v oblasti cestovného ruchu,

uvedomujúc si význam cestovného ruchu pre vzájomné spoznávanie a porozumenie medzi národmi,

presvedčené o dôležitosti úlohy, akú môže rozvoj cestovného ruchu spĺňať pri ďalšom upevňovaní vzťahov medzi obidvoma štátmi,

vedené princípmi a odporúčaniami Svetovej konferencie Organizácie spojených národov o cestovnom ruchu a medzinárodnom cestovaní uskutočnenej v Ríme v septembri 1963, ako aj v súlade so Štatútom Svetovej organizácie cestovného ruchu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom, s touto dohodou a medzinárodnými dohodami upevňovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi obidvoma štátmi na zásade rovnoprávnosti a obojstranného prospechu.

Zmluvné strany budú napomáhať zvýšenie turistickej výmeny medzi obidvoma štátmi s cieľom lepšie spoznať ich život, historické pamiatky a kultúrne tradície.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať skupinové a individuálne cesty turistov z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa budú usilovať o odstránenie prekážok, ktoré obmedzujú vzájomný cestovný styk občanov štátov zmluvných strán.

Článok 3

Zmluvné strany budú v rámci svojich možností rozvíjať spoluprácu v oblasti alternatívneho cestovného ruchu a podporovať iniciatívu svojich organizácií v oblastiach ekoturistiky, vedecky zameraného cestovného ruchu, agroturistiky, cykloturistiky, vodnej turistiky, kongresového cestovného ruchu, kultúrneho cestovného ruchu a i.

Článok 4

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť rozširovaniu a rozvíjaniu vzťahov a spolupráce medzi slovenskými a bulharskými inštitúciami, hospodárskymi a spoločenskými organizáciami v oblasti cestovného ruchu a budú vytvárať na túto činnosť priaznivé podmienky.

Článok 5

Zmluvné strany budú v rámci svojich možností podporovať spoluprácu medzi hospodárskymi organizáciami obidvoch štátov pri výstavbe zariadení a pri dodávke vybavení pre objekty v oblasti cestovného ruchu na území štátov zmluvných strán.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať uskutočňovanie vzájomných návštev novinárov rozhlasových a televíznych spoločností, ako aj iných masmédií s cieľom lepšie informovať verejnosť o možnostiach cestovného ruchu na území štátov zmluvných strán.

Článok 7

Zmluvné strany budú v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom podporovať vytvorenie priaznivých podmienok na propagáciu cestovného ruchu štátu druhej zmluvnej strany, ako aj vzájomnú výmenu a distribúciu informácií a publikácií týkajúcich sa cestovného ruchu štátov zmluvných strán.

Článok 8

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o projektoch na rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a investičných projektoch v oblasti cestovného ruchu určených na realizáciu na území štátov zmluvných strán.

Článok 9

Zmluvné strany vytvoria v záujme realizácie cieľov a plnenia ustanovení tejto dohody Zmiešanú medzirezortnú pracovnú skupinu (ďalej len „ZMPS“) pre cestovný ruch, zloženú z rovnakého počtu expertov štátnych orgánov cestovného ruchu štátov zmluvných strán.

Táto ZMPS sa bude schádzať jedenkrát ročne striedavo v Slovenskej republike a v Bulharskej republike.

Činnosť ZMPS:

– riešenie problémov, ktoré môžu vzniknúť počas platnosti tejto dohody,

– zabezpečovanie výmeny informácií týkajúcich sa zmien legislatívy v oblasti cestovného ruchu v štátoch zmluvných strán,

– vyhotovovanie návrhov konkrétnej činnosti a foriem spolupráce v zmysle tejto dohody.

ZMPS predkladá zmluvným stranám na schválenie vhodné opatrenia na plnenie tejto dohody.

Článok 10

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.

Článok 11

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót diplomatickou cestou o tomto vnútroštátnom schválení.

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Záväzky už plnené, ale k dátumu skončenia platnosti dohody ešte neukončené sa budú riadiť jej ustanoveniami až do úplného splnenia.

Článok 12

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu podpísaná 2. februára 1972 v Prahe.

Dané v Bratislave 3. decembra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Karol Česnek v. r.

Za vládu

Bulharskej republiky:

Veselin Metodjev v. r.