Vyhláška č. 209/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 407/1998 Z. z.

Čiastka 90/1999
Platnosť od 26.08.1999 do30.06.2001
Účinnosť od 26.08.1999 do30.06.2001
Zrušený 246/2001 Z. z.

209

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 12. augusta 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 407/1998 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podlá § 20 ods. 7, § 26 ods. 11 a § 43 ods. 9 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 407/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 18 ods. 2 písm. a), b), d), f), i) až l) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci“ nahrádza citáciou „§ 18 ods. 2 písm. a), b), d), f), h) až l) a ods. 3 písm. a) a c) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.“

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 18 ods. 2 písm. a) až í), i) až l) zákona č. 195/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 18 ods. 2 písm. a) až í), h) až l) a ods. 3 písm. a) a c) zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 155/1999 Z. z.“.

4. V § 5 ods. 1 a 2 sa za slovo „týždenne“ vkladajú slová „s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu12)“.

5. V § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu12)“.

6. V § 5 odsek 6 znie:

(6) Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v domove sociálnych služieb a v domove dôchodcov celoročne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu12) a pri poskytovaní starostlivosti v detskom domove s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu12) sa zvyšujú o 150 Sk na občana na kalendárny rok na prilepšenie stravy počas sviatkov.“.

7. V § 6 ods. 1 sa za slovo „služieb“ vkladajú slová „celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, alebo“.

8. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, týždenne alebo denne, sa určí podlá § 5 v percentuálnom podiele, ktorý je ustanovený v odseku l na základe počtu odoberaných jedál podlá osobitného predpisu.12)“.

9. § 7 znie:

㤠7

Ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb1) celoročne alebo týždenne, poskytuje sa tomuto občanovi celodenné stravovanie12) alebo aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo musí byť obed.“.

10. V § 13 sa za slová „domov sociálnych služieb“ vkladá čiarka a slová „a domov dôchodcov“ sa nahrádzajú slovami „domov dôchodcov a detský domov“ v celom texte.

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 42 ods. 2 a 3 zákona č. 195/1998 Z. z. nahrádza citáciou „§ 42 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.“.

12. § 23 vrátane nadpisu znie:

㤠23

Výška úhrady za stravovanie

(1) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie,20) sa určí pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, vo výške stravnej jednotky za jeden deň podlá § 5 ods. 1 až 5.

(2) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie,20) sa určí pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu alebo denne, vo výške, ktorá zodpovedá stravnej jednotke za jeden deň podľa § 5 ods. 1 až 5 v percentuálnom podiele určenom podľa § 6 na základe počtu odoberaných jedál podľa osobitného predpisu.12)

(3) Výška úhrady za stravovanie v domove-penzióne pre dôchodcov20a) a v jedálni pre dôchodcov sa určí podľa odseku 2.

(4) Pri odbere stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb a pri zabezpečovaní stravovania u iných právnických osôb alebo fyzických osôb výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie,20) v domove - penzióne pre dôchodcov a v jedálni pre dôchodcov sa určí podľa odsekov 1 až 3.

(5) Výška úhrady za stravovanie pre občanov uvedených v § 2 ods. 2 sa rovná výške ceny jedla.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) § 34a ods. 3 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.“.

13. V § 24 ods. 1 sa za slovami „pre dôchodcov“ vypúšťa čiarka a slová „v ktorom občan platil úhradu za starostlivosť podľa doterajších predpisov“.

14. V § 25 ods. 3 sa za slovo „služieb“ vkladajú slová „a pre občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v domove - penzióne pre dôchodcov,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Magvaši v. r.