Oznámenie č. 205/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 87/1999
Platnosť od 12.08.1999

205

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 24. júna 1999 do 28. júla 1999 uložené dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 zo dňa 16. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 13. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 23. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 11. marca 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 27. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 12. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom mäsiarov Slovenska.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 3. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 11. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

5. Dodatok č. 1 zo dňa 4. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 23. januára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským konzervárenským zväzom.

6. Dodatok č. 1 zo dňa 4. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 1999 uzavretej 17. marca 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským spolkom cukrovarníckym.1)

7. Dodatok č. 1 zo dňa 30. júna 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1999 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej 2. marca 1999 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

8. Dodatok č. 1 zo dňa 7. júna 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 11. decembra 1997 medzi Odborárskym zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Úniou hydinárov Slovenska.

9. Dodatok č. 1 zo dňa 12. júla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 20. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenskou spoločnosťou mlynárov.

Poznámky pod čiarou

1) Dňa 2. júla 1999 bola v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vykonaná zmena názvu Slovenského spolku cukrovarníckeho na Slovenský cukrovarnícky spolok.