Opatrenie č. 204/1999 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/1999 Z. z.

Čiastka 87/1999
Platnosť od 12.08.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 12.08.1999 do31.12.2001
Zrušený 470/2001 Z. z.

OBSAH

204

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 19. júla 1999,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/1999 Z. z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 5 v časti Prehľad zisťovaní sa zrušuje bod 50 a za bod 174 sa pripájajú body 175, 176 a 177, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR

175. Les R (MP SR) 1-02 Polročný výkaz o vrátení vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom

176. Les Z (MP SR) 6-01 Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

ÚRAD VLÁDY SR

177. RI (ÚV SR) 1-01 Ročný výkaz o obytných zoskupeniach na nízkom sociokultúrnom stupni (rómske osady)“.

2. V prílohe č. 5 v časti Charakteristiky zisťovaní sa zrušuje bod 50 a za bod 174 sa pripájajú body 175, 176 a 177, ktoré znejú:

175. Názov zisťovania: Polročný výkaz o vrátení vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom

Značka štatistického formulára: Les R (MP SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o postupe vracania vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom, o zmenách vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom a o spôsobe ich ďalšieho obhospodarovania. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiadostí o vrátenie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom podľa vlastníckych foriem a spôsobu obhospodarovania pozemkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, štátny podnik, Ulič, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Pliešovce, Školský lesný podnik Technickej univerzity, Zvolen, Správa školských lesov Strednej lesníckej školy, Banská Štiavnica, Školský lesný závod Strednej lesníckej školy, Liptovský Hrádok, Školské lesy Strednej lesníckej školy, Prešov-Cemjata.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

176. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

Značka štatistického formulára: Les Z (MP SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o celkovej rozlohe lesov, poškodení lesov a o ich ochrane. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozlohy lesnej a porastovej pôdy, zastúpenia ihličnatých a listnatých drevín, poškodenia stromov imisiami, stupňov defoliácie asimilačných orgánov drevín, ochranných látok v lesnom hospodárstve, výskytov požiarov a ich následkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene a Leso-projekt Zvolen.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

177. Názov zisťovania: Ročný výkaz o obytných zoskupeniach na nízkom sociokultúrnom stupni (rómske osady)

Značka štatistického formulára: RI (ÚV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte a stave uvedených obytných zoskupení. Údaje sú potrebné pre metodickú a praktickú prácu sekretariátu splnomocnenca vlády.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa lokality, počtu rodín, počtu občanov, obydlí, zdrojov pitnej vody, vodovodov, zavedenia elektriny, verejného osvetlenia, kanalizácie, prístupovej cesty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad vlády SR.

Orgán zabezpečujúci štatistické spracovanie: Úrad vlády SR.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Mach v. r.