Vyhláška č. 200/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania a o rozsahu ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia

Čiastka 86/1999
Platnosť od 06.08.1999 do14.02.2004
Účinnosť od 01.09.1999 do14.02.2004
Zrušený 61/2004 Z. z.

200

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 20. júla 1999

o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania a o rozsahu ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška sa vzťahuje na prevádzkovateľov

a) veľkých zdrojov znečisťovania,1)

b) stredných zdrojov znečisťovania,2)

c) malých zdrojov znečisťovania,3)

ak sú právnickými osobami alebo fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie.4)

§ 2

(1) Rozsah prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania (ďalej len „prevádzková evidencia“) vyplýva z dokumentácie5) a z podmienok určených v súhlase orgánu ochrany ovzdušia.6)

(2 Prevádzková evidencia obsahuje najmä

a) názov zdroja znečisťovania a názov jeho časti, ktorej sa prevádzková evidencia týka,

b) údaje o prevádzkových parametroch, údaje o organizačných opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia a údaje o dodržiavaní povinností vyplývajúcich z právnych predpisov ochrany ovzdušia,

c) údaje o poruchách a o havarijných stavoch zdroja znečisťovania,7)

d) údaje o spôsobe odstránenia porúch a havarijných stavov zdroja znečisťovania (§ 3),

e) údaje potrebné na spracovanie súhrnu vybraných údajov prevádzkovej evidencie a ďalších údajov podľa § 4 pre bázu dát informačného systému o zdrojoch znečisťovania a o ich emisiách a ich vplyve na ovzdušie.

(3) Údaje o hodnotách prevádzkových parametrov podľa odseku 2 písm. b) sú hodnoty fyzikálno-chemických veličín technológie, surovín a palív, ktoré

a) vplývajú na kvantitatívno-kvalitatívne zloženie odpadových plynov,

b) sú vymedzené na prevádzku zdroja znečisťovania podľa dokumentácie a podmienok určených v súhlase orgánu ochrany ovzdušia,

c) sa môžu vyjadriť číselnou hodnotou a príslušnou jednotkou alebo iným spôsobom.

(4) Údaje o organizačných opatreniach podľa odseku 2 písm. b) sú údaje o plnení požiadaviek na riadenie a udržiavanie prevádzky zdroja znečisťovania po-dľa dokumentácie a podmienok určených v súhlase orgánu ochrany ovzdušia.

(5) Údaje z prevádzkovej evidencie sa poskytujú orgánu ochrany ovzdušia8) na požiadanie.9)

(6) Prevádzková evidencia v písomnej forme alebo v elektronickej forme sa vedie tak, aby bola chránená proti neoprávneným zásahom a zmenám v jej údajoch.

(7) Prevádzková evidencia za každý kalendárny rok sa uchováva po dobu päť rokov po skončení príslušného roka.

§ 3

(1) Ak dôjde k havarijnému stavu zdroja znečisťovania, prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania a prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania bezodkladne nahlásia orgánu ochrany ovzdušia10) tieto údaje:

a) názov zdroja znečisťovania, jeho častí a určenie miesta, času a okolností vzniku havarijného stavu, a ak je to možné, aj predpokladaný čas trvania havarijného stavu,

b) druh znečisťujúcej látky a predpokladané množstvo, ktoré bolo vypustené do ovzdušia,

c) dostupné údaje na odhad účinkov havarijného stavu na človeka a na životné prostredie,

d) prijaté opatrenia pre prípad havárie a kroky zamerané na zmiernenie strednodobých a dlhodobých účinkov havarijného stavu na ovzdušie.

(2) Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania a prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania vypracujú do 14 dní od nahlásenia havarijného stavu podrobnú správu, ktorá obsahuje

a) názov zdroja znečisťovania a jeho častí, na ktorých došlo k havarijnému stavu,

b) aktualizáciu poskytnutých informácií podľa odseku 1,

c) časové údaje o vzniku a trvaní havarijného stavu,

d) druh a množstvo znečisťujúcich látok, ktoré boli vypustené do ovzdušia v porovnaní s množstvami znečisťujúcich látok vypúšťanými pred vznikom havarijného stavu,

e) príčinu havarijného stavu,

f) opatrenia zamerané na prevenciu pred opakovaným výskytom vzniku obdobného havarijného stavu,

g) časový údaj o nahlásení havarijného stavu.

(3) Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania a prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania po-skytnú na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia10) doplňujúce údaje o priebehu a likvidácii havarijného stavu a údaje o bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia.

§ 4

(1) Súhrn vybraných údajov prevádzkovej evidencie a ďalších údajov vypracujú prevádzkovatelia veľkých zdrojov znečisťovania a prevádzkovatelia stredných zdrojov znečisťovania podľa prílohy č. 1 na tlačivách alebo v určenej elektronickej forme a predložia okresnému úradu do 15. februára nasledujúceho roka.

(2) Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov11) (ďalej len „súbor“) vypracujú prevádzkovatelia veľkých zdrojov znečisťovania podľa prílohy č. 2.

§ 5

(1) Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania, ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. decembra 1999, uvedú prevádzkovú evidenciu do súladu s touto vyhláškou od 1. januára 2000.

(2) Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania predložia údaje podľa § 4 ods. 1 prvý raz do 15. februára 2001.

(3) Prevádzkovatelia veľkých zdrojov znečisťovania uvedú súbory podľa § 4 ods. 2 do súladu s touto vyhláškou najneskôr do 31. decembra 2000.

(4) Prevádzkovatelia nových veľkých zdrojov znečisťovania, ktoré sa uvedú do prevádzky po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky, vypracujú súbor podľa prílohy č. 2 pri uvádzaní zdroja znečisťovania do prevádzky, najneskôr však do jedného roka od uvedenia zdroja znečisťovania do prevádzky.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 200/1999 Z. z.

Súhrn vybraných údajov prevádzkovej evidencie a ďalších údajov, ktoré predkladajú prevádzkovatelia veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania

A. ZÁKLADNÉ ROČNÉ ÚDAJE

1. Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania – ročné údaje o súhrnných emisiách a o poplatkoch

Názov prevádzkovateľa zdroja znečisťovania.

Adresa prevádzkovateľa (ulica, obec, PSČ, telefón, fax, e-mail).

Identifikačné číslo prevádzkovateľa znečisťovania.

Kód hlavnej činnosti prevádzkovateľa podľa číselníka Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Číslo bankového účtu platiteľa (prevádzkovateľa).

Kód banky platiteľa podľa číselníka Národnej banky Slovenska.

Variabilný symbol platby poplatku pridelený prevádzkovateľovi pracovníkom okresného úradu.

Celkové množstvo vypustených jednotlivých základných znečisťujúcich látok (TZL, SO2, NOx vyjadrené ako NO2, CO, plynné organické látky vyjadrené ako celkový uhlík „C“) za rok.

Celkové množstvo vypustených ostatných znečisťujúcich látok podľa sadzobných tried za rok.

Počet veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania prevádzkovateľa v danom okrese.

Rok vypustenia znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Celkový poplatok zaokrúhlený na 100 Sk dole.

Kód kraja podľa konajúceho okresného úradu.

Kód okresu podľa konajúceho okresného úradu.

2. Zdroj znečisťovania – ročné údaje o súhrnných emisiách, poplatkoch, výrobe a spotrebe energie

Názov a situovanie zdroja znečisťovania (číslo katastrálneho územia).

Poradové číslo zdroja znečisťovania v okrese pridelené okresným úradom.

Celková ročná výroba, interná spotreba a externá dodávka elektrickej a tepelnej energie (uvedú len energetické zdroje, ktoré vyrábajú energiu pre externú dodávku).

Celkové množstvo jednotlivých základných znečisťujúcich látok a ostatných znečisťujúcich látok podľa sadzobných tried 1 - 4 vypustených zo zdroja znečisťovania za rok.

Celkové množstvo jednotlivých základných znečisťujúcich látok a ostatných znečisťujúcich látok podľa sadzobných tried 1 – 4 vypustených zo zdroja znečisťovania, zaradených do triedy A pri dodržaní určeného emisného limitu za rok (poplatkový režim D).

Celkové množstvo jednotlivých základných znečisťujúcich látok a ostatných znečisťujúcich látok podľa sadzobných tried 1 – 4 vypustených zo zdroja znečisťovania, zaradených do triedy B za rok (poplatkový režim B).

Celkové množstvo jednotlivých základných znečisťujúcich látok a ostatných znečisťujúcich látok podľa sadzobných tried 1 – 4 vypustených zo zdroja znečisťovania za rok pri nezistení údajov o dodržaní emisných limitov (poplatkový režim N).

Celkové množstvo vypustených jednotlivých základných znečisťujúcich látok a ostatných znečisťujúcich látok podľa sadzobných tried 1 – 4 zo zdroja znečisťovania za rok počas nedodržania emisných limitov (poplatkový režim P).

Celkové množstvo jednotlivých základných znečisťujúcich látok a ostatných znečisťujúcich látok podľa sadzobných tried 1 – 4 vypustených zo zdroja za rok nad určenú emisnú kvótu (poplatkový režim Q).

Ročná emisná kvóta pre jednotlivé základné znečisťujúce látky a ročná emisná kvóta pre ostatné znečisťujúce látky podľa jednotlivých sadzobných tried 1 – 4.

Poplatok za celkové množstvo jednotlivých základných znečisťujúcich látok a ostatných znečisťujúcich látok podľa sadzobných tried 1 – 4 vypustených zo zdroja znečisťovania za rok v Sk.

Názvy jednotlivých znečisťujúcich látok, pre ktoré nie sú stanovené emisné limity a za ktoré sa neplatí poplatok.

Vypustené celkové množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok za rok, pre ktoré nie sú stanovené emisné limity a za ktoré sa neplatí poplatok.

Celkový poplatok za všetky vypustené znečisťujúce látky za rok zaokrúhlený na 100 Sk dole.

3. Časti zdroja znečisťovania spaľujúce palivá – aparáty, ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov

Číslo aparátu podľa časti 8 súboru údajov.

Charakter prevádzkového stavu technológie.1)

Typ roštu.

Počet prevádzkových hodín za poplatkové obdobie.

Jednotlivé druhy spaľovaných palív podľa časti 5 súboru údajov a ich ročná spotreba (v t alebo tis. m3).

Vyrobené teplo (GJ/hod.).

Referenčný kyslík.2)

Priemerná objemová koncentrácia kyslíka v odpadovom plyne za obdobie poplatkového režimu – prevádzkového stavu, spôsob zistenia kontinuálnym meraním alebo jednorazovým meraním.

Celkové objemové množstvo spalín za obdobie poplatkového režimu – prevádzkového stavu, spôsob zistenia kontinuálnym meraním alebo výpočtom.

Číslo komína, výduchu podľa časti 7 súboru údajov.

Kód znečisťujúcej látky podľa číselníka.

Poplatkový režim (D, P, B, N a Q).3)

Spôsob zistenia množstva danej znečisťujúcej látky.4)

Množstvo emisie znečisťujúcej látky za obdobie poplatkového režimu – stavu prevádzky.

Priemerný hmotnostný tok znečisťujúcich látok za obdobie poplatkového režimu – prevádzkového stavu, spôsob zistenia kontinuálnym meraním alebo jednorazovým meraním.

Všeobecný emisný faktor, resp. koeficient všeobecnej emisnej závislosti podľa vestníka ministerstva.

Individuálny emisný faktor, resp. koeficient emisnej závislosti zistený jednorazovým meraním.

Iný emisný faktor alebo koeficient emisnej závislosti podľa kvalifikovaného rozboru.

Merná jednotka emisného faktora.

Priemerná hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky za obdobie poplatkového režimu – prevádzkového stavu, spôsob zistenia kontinuálnym meraním alebo jednorazovým meraním.

Rovnica použitá na výpočet množstva znečisťujúcej látky.

Rovnica použitá na výpočet objemu spalín, ak sa objem kontinuálne nemeria.

Výsledná účinnosť odlučovacieho zariadenia.

Parameter vzťahovej veličiny a jeho merná jednotka.

Priemerný emisný stupeň znečisťujúcej látky za obdobie poplatkového režimu – prevádzkového stavu, spôsob zistenia kontinuálnym meraním alebo jednorazovým meraním.

Identifikačné údaje oprávnenej osoby,5) ktorá vykonala merania.

Dátum vykonania jednorazového merania.

Rok, v ktorom sa musí vykonať opakované jednorazové meranie.

4. Technologické časti zdroja znečisťovania (vrátane plošných a fugitívnych) – ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov

Číslo časti zdroja znečisťovania podľa časti 9 súboru údajov.

Charakter prevádzkového stavu technológie.1)

Druh, množstvá, parametre jednotlivých vzťahových veličín (produkt, vsádzka, surovina, tepelný príkon, m2 plochy a pod.) a ich merné jednotky.

Referenčný kyslík.2)

Priemerná objemová koncentrácia kyslíka v odpadovom plyne za obdobie poplatkového režimu alebo prevádzkového stavu, spôsob zistenia kontinuálnym meraním alebo jednorazovým meraním.

Merný objem odpadového plynu zistený jednorazovým meraním, použitý na výpočet objemu odpadových plynov.

Celkové množstvo odpadového plynu za obdobie poplatkového režimu – prevázkového stavu, spôsob zistenia kontinuálnym meraním alebo výpočtom.

Rovnica použitá na výpočet objemu odpadového plynu, ak sa objem nezisťuje kontinuálnym meraním.

Počet prevádzkových hodín za poplatkové obdobie.

Kód znečisťujúcej látky podľa číselníka.

Poplatkový režim (D, P, B, N a Q).3)

Množstvo emisie znečisťujúcej látky za obdobie poplatkového režimu (stavu prevádzky).

Spôsob zistenia množstva danej znečisťujúcej látky.4)

Identifikačné údaje oprávnenej osoby,5) ktorá vykonala meranie.

Dátum vykonania jednorazového merania.

Rok, v ktorom sa musí vykonať opakované jednorazové meranie.

Priemerný hmotnostný tok znečisťujúcej látky za obdobie poplatkového režimu – prevádzkového stavu, spôsob zistenia kontinuálnym meraním alebo jednorazovým meraním.

Všeobecný emisný faktor pre konkrétnu technológiu podľa vestníka ministerstva (časť 9 súboru údajov).

Individuálny emisný faktor, resp. koeficient emisnej závislosti zistený jednorazovým meraním (jednoznačná závislosť).

Iný emisný faktor alebo koeficient podľa kvalifikovaného rozboru.

Súhrnný koeficient všeobecnej emisnej závislosti pre konkrétnu technológiu podľa vestníka ministerstva (časť 9 súboru údajov).

Priemerná hmotnostná koncentrácia za obdobie poplatkového režimu – prevádzkového stavu, spôsob zistenia kontinuálnym alebo jednorazovým meraním.

Rovnica použitá na výpočet množstva znečisťujúcej látky.

Výsledná účinnosť odlučovacieho zariadenia.

Priemerný emisný stupeň znečisťujúcej látky za obdobie poplatkového režimu – prevádzkového stavu, spôsob zistenia kontinuálnym meraním alebo jednorazovým meraním.

5. Palivá a ostatné spaľované materiály – ročné údaje o priemernej kvalite a parametroch

Palivo alebo spaľovaný materiál pre výpočtový režim podľa častí 3 a 4 súboru údajov.

Interné poradové číslo paliva v rámci jedného druhu paliva, ak sa emisie počítajú pre rôzne zloženia toho istého druhu.

Spotreba paliva alebo spaľovaného materiálu a merná jednotka.

Výhrevnosť paliva alebo odpadu (GJ/t, GJ/tis. m3).

Obsah vody v percentách v tuhých palivách a v odpadoch.

Obsah popola v sušine v percentách v tuhých palivách alebo v odpadoch.

Obsah síry v percentách pri vykurovacích olejoch, tuhých palivách v sušine a odpadoch.

Obsah chlóru v materiáloch a v odpadoch.

Obsah fluóru v materiáloch a v odpadoch.

Obsah ortuti v materiáloch alebo v odpadoch.

Obsah ostatných ťažkých kovov spolu v materiáloch alebo v odpadoch.

Obsah perzistentných organických látok v odpadoch.

Obsah iných látok.

Údaje súboru A sa predkladajú každý rok na tlačivách alebo na elektronickom nosiči.

Obsah tlačív s podrobným komentárom a návodom na vyplnenie sa uverejní vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

B. ZÁKLADNÉ JEDNORAZOVÉ ÚDAJE

6. Základné údaje o skladbe a parametroch zdroja znečisťovania

Identifikačné číslo prevádzkovateľa zdroja znečisťovania.

Poradové číslo zdroja v okrese pridelené okresným úradom.

Názov zdroja podľa dokumentácie.

Situovanie zdroja (adresa, číslo katastrálneho územia).

Skladba zdroja znečisťovania.

Členenie zdrojov znečisťovania pre štatistiku.

Kategória podľa „vzniku zdroja“6) (nový zdroj alebo jestvujúci zdroj).

Kategória „veľkosť“ zdroja.2)

Kategorizácia zdroja – trojčíslie kategórie7) v členení jestvujúce zdroje alebo nové zdroje.

Súhrnný menovitý tepelný výkon podľa dokumentácie v MWt.

Súhrnný menovitý elektrický výkon podľa dokumentácie v MWel.

Merná jednotka kapacity technologického zdroja znečisťovania.

Výkon alebo kapacita podľa nosného produktu (výrobku, spracovaného materiálu) technologického zdroja znečisťovania.

Počet aparátov na spaľovanie palív podľa časti 3 súboru údajov.

Počet technologických častí podľa časti 4 súboru údajov.

Počet bodových miest vypúšťania znečisťujúcich látok, najmä komínov, výduchov a iných technologických vyústení.

Počet „plošných“ miest vypúšťania znečisťujúcich látok.

Výskyt fugitívnych emisií.

Počet zariadení a častí, pre ktoré platia špecifické emisné limity.8)

Počet nainštalovaných monitorovacích systémov.

Počet miest jednorazových meraní emisných hodnôt.4)

Závislosť emisného faktora od technológie.

Zmennosť (1, 2, 3-zmenná prevádzka).

Fond pracovného času podľa dokumentácie.

Rok uvedenia do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie).

Kategorizácia podľa IPCC.

Kategorizácia podľa CORINAIR.

7. Miesta vypúšťania a úniku znečisťujúcich látok – základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách, z ktorých sú emitované znečisťujúce látky

Poradové číslo zdroja znečisťovania v katastrálnom území pridelené okresným úradom.

Číslo miesta vypúšťania znečisťujúcej látky.

Názov miesta a typ vypúšťania znečisťujúcej látky (komín, výduch, plocha, fugitívne emisie).

Plocha „plošného miesta“ vypúšťania podľa dokumentácie.

Výška vypúšťania v metroch od úrovne 0,0.

Priemer komína, výduchu, vyústenia v ústí.

Zemepisná šírka a dĺžka (X-ové a Y-ové súradnice miesta vypúšťania, pri plošných a fugitívnych emisiách ich stredu).

Nadmorská výška (základu komína, plochy).

8. Energetické časti zdrojov znečisťovania ovzdušia – základné údaje o aparátoch (kotol, turbína, piestový spaľovací motor, procesný ohrev, zariadenia na spaľovanie palív s priamym kontaktom spalín s ohrievaným médiom)

Identifikačné číslo aparátu – zhodných aparátov.

Názov aparátu – časti zdroja znečisťovania, pre ktorý je určený emisný faktor.

Rok uvedenia aparátu do prevádzky.

Fond pracovného času podľa dokumentácie.

Typy kotlov, turbín a motorov podľa paliva, typu roštu alebo výkonu – vymedzenie všeobecných emisných faktorov.

Charakter aparátu.

Počet rovnakých aparátov.

Typ spaľovania (jednopalivový systém alebo viacpalivový systém).

Identifikácia miesta vypúšťania znečisťujúcich látok.

Názov výrobcu aparátu.

Menovitý tepelný výkon pre jednotlivé palivá.

Účinnosť pre jednotlivé palivá podľa dokumentácie.

Merná spotreba jednotlivých palív pri výrobe elektriny podľa dokumentácie.

Merná spotreba jednotlivých palív pri výrobe tepla podľa dokumentácie.

Merný objem spalín turbíny pre plynné a kvapalné palivo (pri 15 % objemu O2).

Určené emisné limity.2)

9. Technologické časti zdroja znečisťovania – základné údaje o technologických linkách vrátane spaľovania s priamym kontaktom spalín s vyhrievaným médiom, zásobníkov, skladov a činností

Číslo technologickej časti podľa časti 4 súboru údajov a počet zhodných častí.

Charakter procesu – kontinuálny, vsádzkový, diskontinuálny.

Emisný charakter – stabilný, nestabilný, prerušovaný.

Emisná závislosť – parametrická, neparametrická podľa závislosti emisného faktora od technicko-prevádzkových podmienok.

Miesto vypúšťania znečisťujúcich látok podľa časti 7 súboru údajov.

Názov hlavného výrobného zariadenia (uzla).

Názov technologickej časti podľa dokumentácie, výrobný typ a jej označenie podľa osobitného predpisu.9)

Výrobca technologickej časti.

Rok uvedenia technologickej časti do prevádzky.

Počet prevádzkových hodín.

Označenie tabuľky pre všeobecný emisný faktor, resp. číslo bodu, v ktorom je daná všeobecná emisná závislosť uvedená vo vestníku ministerstva (ročník vestníka ministerstva, čiastka, číslo tabuľky alebo bodu).

Názov jednotky výkonu, napríklad kapacity, aktivity produktu, pri zásobníkoch skladovací objem a ročný obrat čerpania, pri skládkach skladovacia kapacita, plocha.

Merná jednotka výkonu, kapacity, aktivity procesu.

Menovitý výkon v merných jednotkách.

Skladba časti zdroja znečisťovania – názvy technologických operácií, pre ktoré sa zisťujú čiastkové emisné faktory alebo vykonávajú osobitné výpočty, pre ktoré nie sú vydané všeobecné emisné faktory.

Označenie emisných faktorov podľa číselníka všeobecných emisných faktorov pre technológie podľa technologických činností zahrnutých v danej časti zdroja znečisťovania (nie je potrebné uvádzať ich názvy).

Určené emisné limity.2)

10. Údaje o odlučovačoch – základné údaje pre energetické a technologické časti zdrojov znečisťovania

Aparát a časť zdroja znečisťovania – číslo napojeného aparátu alebo časti zdroja znečisťovania podľa častí 3 a 4 súboru údajov a jeho typ.

Názov, výrobný typ (funkčný princíp odlučovača) a číslo odlučovača.

Typ zapojenia odlučovača (paralelne alebo sériovo).

Poradové číslo.

Rok uvedenia odlučovača do prevádzky.

Odlučovaná znečisťujúca látka alebo skupina znečisťujúcich látok.

Výrobca odlučovača.

Účinnosť podľa dokumentácie.

Emisný stupeň.

Výstupná koncentrácia podľa dokumentácie v mg/m3n.

Údaje súboru B sa predkladajú len raz pri prvom predložení, potom len pri každej zmene na tlačivách alebo na elektronickom nosiči.

Obsah tlačív s podrobným komentárom a návodom na vyplnenie sa uverejní vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 200/1999 Z. z.

Údaje súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov

1. Základné údaje o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zdroja znečisťovania (obchodný názov, sídlo, IČO).

Identifikačné údaje vnútornej organizačnej jednotky, ktorá prevádzkuje zdroj znečisťovania (ak je zdroj znečisťovania členený).

Identifikačné (evidenčné, registračné) číslo súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných parametrov ako záväzného interného dokumentu.

Úplný názov dokumentu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných parametrov obsahujúci oficiálny názov zdroja znečisťovania a jeho identifikačné číslo, ak podľa dokumentácie existuje.

Meno, priezvisko a funkcia osoby (osôb), ktorá súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných parametrov vypracovala.

Meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej ako štatutárny orgán prevádzkovateľa zdroja znečisťovania.

Podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.

Dátum a miesto vydania súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných parametrov s podpisom štatutárneho orgánu.

Počet strán súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných parametrov a počet príloh.

Počet vyhotovení súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a číslo vyhotovenia.

2. Opis zdroja znečisťovania

Identifikačné údaje zdroja znečisťovania, technologického celku a zariadenia, najmä názov, evidenčné číslo (iné identifikačné číslo), umiestnenie, popisné číslo, katastrálne územie.

Kategorizácia zdroja znečisťovania – trojčíslie a názov podľa osobitného predpisu.1)

Vymedzenie zdroja (súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného a priestorového celku), členenie zdroja znečisťovania, názov a identifikačné označenie jeho častí a ich evidenčné čísla alebo objektové čísla.

Účel technológie a druhy výrobkov.

Menovitý výkon technológie (zariadenia), výkonové úrovne.

Druh prevádzky (zmennosť, sezónnosť a ročný fond pracovného času).

Rok uvedenia zdroja znečisťovania do prevádzky.

Stručný opis princípu technológie, najmä princíp činnosti hlavného výrobného uzla zariadenia, častí zdroja znečisťovania, hlavné a vedľajšie fyzikálno-chemické reakcie.

Zoznam a stručný opis rozhodujúcich zariadení so zameraním najmä na tie časti zdroja znečisťovania, ktoré majú vplyv na tvorbu, obmedzovanie (odlučovanie) vypúšťaných znečisťujúcich látok.

Zoznam a parametre havarijných zariadení, ktoré slúžia na predchádzanie haváriám alebo na zmierňovanie ich priebehu, napríklad systém havarijného odstavenia prevádzky, systém havarijného odlučovania, systém vytvárania protiplynových vodných clôn, systém havarijného zaplnenia reakčného systému vodou alebo inou inertnou látkou, systém zálohových energetických agregátov, systém aktivovania havarijného odlučovacieho systému „zneškodňovania“ unikajúcich znečisťujúcich látok.

Základná bloková alebo rámcová technologická schéma.

Stručná materiálová alebo energetická bilancia pre menovitý výkon.

Zoznam surovín a palív.

Zoznam všetkých znečisťujúcich látok, ktoré sa ako súčasť odpadových plynov vypúšťajú do ovzdušia pri ustálenej prevádzke,2) v členení podľa miest ich vypúšťania do ovzdušia.

Zoznam ďalších znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať pri prechodových stavoch a ostatných stavoch podľa osobitného predpisu,3) na základe rozboru zloženia surovín, fyzikálno-mechanických a fyzikálno-chemických hlavných a vedľajších procesov – reakcií.

Charakteristické parametre odpadových plynov, najmä objemový prietok pri štandardných podmienkach, objemový podiel hlavných zložiek a hmotnostný podiel znečisťujúcich látok v členení podľa miest vypúšťania odpadových plynov do ovzdušia pri menovitom výkone,4) pri inom režime ustálenej prevádzky, pri ktorom sú predpokladané emisné hodnoty najvyššie,4) za predpokladu, že sú dostupné výsledky z meraní vykonaných podľa osobitného predpisu5) a emisné limity pre znečisťujúce látky.

Rozptyl, základné parametre a stručný opis spôsobu odvádzania znečisťujúcich látok z definovaných miest, najmä z komínov alebo výduchov a z nedefinovaných (fugitívnych) miest úniku odpadových plynov do ovzdušia, najmä dopravné trasy, manipulačné odkvapy, netesnosti; otvorené plochy nádrží, skládok, všeobecne plôch s priamym únikom znečisťujúcich látok do ovzdušia; nepriamy únik – prostredníctvom pracovného prostredia, prípadne iný kombinovaný únik znečisťujúcich látok, pri komínoch stavebná výška celkom, ich priemer; pri skládkach, otvorených nádržiach a pod. plocha miesta úniku.

Prechodové stavy technológie s vymedzením nevyhnutných časov6) a iných činností súvisiacich s prevádzkou, obnovou alebo opravami strojno-technologických zariadení,3) počas ktorých vzhľadom na danosti príslušného technologického procesu alebo činnosti nie je technicky možné dodržať určené emisné limity.

3. Technicko-prevádzkové parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania

Ako technicko-prevádzkové parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia sa uvedú hodnoty fyzikálno-chemických veličín a iné obdobné technologické parametre surovín, palív, technológie a rozhodujúcich strojno-technologických zariadení, napríklad v prípade energetických zariadení a odlučovacích zariadení odporúčame uvádzať vybrané podstatné technicko-prevádzkové parametre z hľadiska ochrany ovzdušia z kapitol 4, 5 a 6 OTN ŽP 2 003 2 alebo z STN 070710, STN 386405, ktoré

a) vplývajú na kvantitatívno-kvalitatívne zloženie odpadových plynov pri prevádzke konkrétnej technológie, jej časti a zariadení,

b) vymedzujú v platnej dokumentácii povolený prevádzkový stav technológie – určujú normy technologického režimu, v rámci ktorých sa zdroj prevádzkuje v súlade s dokumentáciou,

c) sa vyjadrujú číselnou hodnotou a príslušnou jednotkou alebo iným spôsobom, napríklad látkovým zložením, teplotou, tlakom, tlakovými stratami, pH, dávkovaním, prietokmi, prúdovými zaťaženiami, percentom otvorenia potrubných armatúr, druhmi odlučovacích náplní a textílií,

d) sa sledujú, riadia a ich hodnoty sa zaznamenávajú, napríklad vstupná kontrola, medzioperačná kontrola, výstupná kontrola, kontinuálne meranie zapisovacími prístrojmi a iné merania s periodickou frekvenciou záznamov.

Technicko-prevádzkové parametre sa uvedú v tomto členení:

a) limitné hodnoty technicko-prevádzkových parametrov, minimálne a maximálne podľa konkrétnych podmienok, ktoré vymedzujú režimy ustálenej prevádzky,2) pri ktorých je zdroj znečisťovania prevádzkovaný v súlade s platnou dokumentáciou,

b) limitné hodnoty technicko-prevádzkových parametrov, pri ktorých dochádza k vzniku takých nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia, ktoré ešte možno spôsobom a v lehote určenej v dokumentácii (bežným riadením technológie) zladiť s platnou dokumentáciou bez nevyhnutnosti mimoriadnych opatrení na predídenie havarijnému stavu (vymedzenie „technicko-prevádzkových parametrov poruchových stavov“),7)

c) limitné hodnoty technicko-prevádzkových parametrov, ktorých prekročenie je havarijným stavom zdroja znečisťovania.8)

Pri zdrojoch znečisťovania s rozsiahlou technológiou a s veľkým množstvom parametrov možno v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri uvádzaní technicko-prevádzkových parametrov použiť primerane aj odkazy na príslušné časti, strany, body v prevádzkových predpisoch, ak sú v nich uvedené údaje o parametroch v požadovanom rozsahu podľa tejto prílohy.

4. Technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania

Ako technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia sa uvedú požiadavky na riadenie a udržiavanie technológie zabezpečujúce prevádzkovanie zdroja v súlade s platnou dokumentáciou, napríklad povinnosti pracovníkov obsluhy a ich nadriadených, údržba, riadenie a kontrola technológie kontinuálne meranými a zapisovanými technicko-prevádzkovými parametrami a také podmienky na prevádzku zdroja znečisťovania dané súhlasom orgánu ochrany ovzdušia, ktoré nevyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

Technicko-organizačné opatrenia sa uvedú v tomto členení:

a) riadenie a kontrola technológie pracovníkmi obsluhy a ich nadriadenými,

b) lehoty a podmienky údržby, opráv a výmeny médií.

Osobitne sa uvedú technicko-organizačné opatrenia pri vzniku nebezpečných stavov, najmä spôsoby a najdlhšie prípustné lehoty, počas ktorých je dovolené zlaďovať nebezpečné (poruchové) technicko-prevádzkové parametre s platnou dokumentáciou.

5. Vymedzenie prípadov vážneho a bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia

Vážne a bezprostredné ohrozenie alebo zhoršenie kvality ovzdušia sa pre zdroj znečisťovania vymedzí tak, že sa posúdi podľa metodiky,9) či v prípade vzniku havarijných stavov alebo v dôsledku mimoriadnych udalostí nezavinených prevádzkovateľom, napríklad živelnou pohromou, požiarom, výbuchom môže uniknúť do ovzdušia také množstvo znečisťujúcich látok, pri ktorom je ohrozené zdravie osôb nachádzajúcich sa v pásme ohrozenia zdravia a treba informovať verejnosť o jej ohrození.10)

Ak zdroj znečisťovania môže spôsobiť vážne a bezprostredné ohrozenie, je pre tieto prípady potrebné bližšie uviesť v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

a) všetky možné prípady mimoriadneho úniku konkrétnej znečisťujúcej látky do ovzdušia, napríklad výpadky odlučovacích systémov, deštrukcie zásobníkov, potrubných a iných dopravných systémov, výrobných zariadení, havárie pri manipuláciách s prepravnými prostriedkami, požiare, výbuchy, implózie, živelné udalosti,

b) najvyššiu možnú hmotnosť uniknutej znečisťujúcej látky v kg,

c) fyzikálno-chemické vlastnosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, ich nebezpečné vlastnosti,

d) predpokladaný čas trvania úniku znečisťujúcich látok v minútach,

e) vzdialenosť v metroch od miesta úniku znečisťujúcej látky, v ktorej sa môže nachádzať fyzická osoba, ktorá je verejnosťou,

f) spôsob priamej alebo nepriamej indikácie unikajúcich znečisťujúcich látok v okolí zdroja,

g) pásmo ohrozenia zdravia a pásmo smrteľného ohrozenia.

6. Opatrenia na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov

Ako opatrenia na zmierňovanie priebehu havarijných stavov a odstraňovanie ich dôsledkov sa uvedú postupy a činnosti, ktorými sa bezodkladne odstránia

a) havarijné stavy technológie8) spôsobené neodstránením nebezpečných (poruchových) stavov (nedodržaním lehôt ich odstránenia),

b) havárie zdroja znečisťovania, ktoré vážne a bezprostredne ohrozujú alebo zhoršujú kvalitu ovzdušia.11)

V prípade možnosti vzniku vážneho a bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia spôsobeného zdrojom znečisťovania sa konkretizujú tieto opatrenia a činnosti:

a) zastavenie alebo obmedzenie prevádzky zdroja znečisťovania, jeho časti alebo inej činnosti, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia,

b) informovanie orgánu ochrany ovzdušia a okresného hygienika,

c) signály a informovanie verejnosti v súlade s plánom ochrany obyvateľstva vypracovaným krajským úradom a okresným úradom podľa osobitného predpisu.12)

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

2) § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 309/1991 Zb.

3) § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/1991 Zb.

4) § 2 Obchodného zákonníka.

5) § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

6) § 11 ods. 1 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

7) § 2 ods. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania.

8) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia.

9) § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/1991 Zb.

10) § 3 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 393/1998 Z. z.

11) § 7 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb.

1) § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených limitov znečistenia.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

4) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.

5) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 299/1995 Z. z. o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti.

6) § 2 ods.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.

7) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.

8) Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.

9) Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.

1) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania.

3) § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.

4) § 9 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.

5) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.

6) § 9 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.

7) § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.

8) § 2 ods. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.

9) Prílohy č. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami.

10) § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.§ 13 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

11) § 2 ods. 1 písm. e) vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 41/1997 Z. z.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z.