Oznámenie č. 20/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou

Čiastka 10/1999
Platnosť od 06.02.1999
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 16. októbra 1997, na základe článku 28.

20

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. júna 1993 bola v Ríme podpísaná Zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 333 z 18. novembra 1993 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 9. decembra 1993.

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 16. októbra 1997, na základe článku 28.

ZMLUVA

o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou

Slovenská republika a Talianska republika (ďalej len „zmluvné strany“),

nadväzujúc na tradície priateľstva a spolupráce medzi svojimi národmi,

potvrdzujúc svoju oddanosť všeľudským hodnotám mieru, slobody a demokracie,

rešpektujúc záväzky vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a rozhodnuté posilniť ich autoritu,

odhodlané rešpektovať všetky záväzky vyplývajúce z helsinského Záverečného aktu, Parížskej charty pre novú Európu a ďalších dokumentov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

podnietené politickými, hospodárskymi a sociálnymi zmenami, ktoré sa uskutočnili v Európe,

rozhodnuté definitívne prekonať rozdelenie Európy a vytvoriť na kontinente usporiadanie trvale založené na spravodlivosti, pluralizme a trhovej ekonomike,

rozhodnuté spolupracovať v spoločnom záujme Európy, aby sa dosiahla väčšia stabilita a bezpečnosť na kontinente,

zdôrazňujúc význam rozvoja spolupráce medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami,

vedené želaním prispieť k zbližovaniu európskych národov, k ich lepšiemu vzájomnému poznaniu a porozumeniu aj cestou užšej spolupráce v rámci oblastnej integrácie so zvláštnym zreteľom k Stredoeurópskej iniciatíve,

želajúc si rozvíjať a ďalej prehlbovať vzájomnú spoluprácu vo všetkých oblastiach,

pevne rozhodnuté vykonávať medzinárodné dohody a zmluvy uzavreté medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Talianskou republikou, ktoré už nadobudli platnosť,

rozhodli sa uzavrieť túto zmluvu a dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať svoje vzťahy v duchu vzájomného porozumenia, úcty a priateľstva. Budú sa usilovať o rozvoj širokej spolupráce vo všetkých oblastiach a budú podporovať ďalšie zbližovanie medzi národmi oboch štátov.

Budú sa zasadzovať o vytvorenie takej Európy, v ktorej sa budú plne rešpektovať ľudské práva, základné slobody, ako aj zásady demokracie a právneho štátu.

Článok 2

V súlade s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov a s helsinským Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe budú zmluvné strany zachovávať zásadu zvrchovanej rovnosti, rešpektovania práv vyplývajúcich zo zvrchovanosti, zdržania sa hrozby alebo použitia sily, neporušiteľnosti hraníc, územnej celistvosti štátov a ich politickej nezávislosti, mierového riešenia sporov, nezasahovania do vnútorných záležitostí, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody myslenia, svedomia, náboženstva a viery, rovnoprávnosti a práva národov na sebaurčenie, spolupráce medzi štátmi a plnenia záväzkov podľa medzinárodného práva v dobrej viere.

Článok 3

Zmluvné strany budú posilňovať spoluprácu v oblasti bezpečnosti s cieľom zvyšovať vzájomnú dôveru a stabilitu v Európe.

Zmluvné strany si želajú na kontinente vybudovať jednotný systém bezpečnosti. Na tento účel budú podporovať vytváranie stálych inštitútov a orgánov.

Článok 4

V prípade vzniku situácie, ktorá podľa mienky jednej zo zmluvných strán predstavuje ohrozenie mieru alebo medzinárodnej bezpečnosti, obe zmluvné strany nadviažu spojenie, aby podľa možnosti zosúladili svoje pozície s cieľom prijať opatrenie nevyhnutné na zmiernenie napätia.

V prípade, že jedna zo zmluvných strán uzná, že sú ohrozené jej životné bezpečnostné záujmy, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o bezodkladné uskutočnenie dvojstranných konzultácií s cieľom stanoviť podľa potreby vhodné formy podpory.

Článok 5

Zmluvné strany sa budú zasadzovať o to, aby sa cestou účinne kontrolovateľných dohôd znížili stavy ozbrojených síl a výzbroje v Európe na najnižšiu možnú úroveň dostatočnú na obranu, a o to, aby sa zmenšila závislosť od jadrových zbraní. Takisto sa budú spoločne zasadzovať o mnohostranné a dvojstranné opatrenia na zabezpečenie väčšej otvorenosti a posilnenie dôvery, stability a bezpečnosti v Európe.

V rámci medzinárodných rokovaní, na ktorých sa zúčastnia, budú spolupracovať s cieľom prijať ďalšie odzbrojovacie opatrenia pod prísnou a účinnou medzinárodnou kontrolou.

Budú podporovať vzájomnú spoluprácu vo vojenskej oblasti.

Článok 6

Zmluvné strany sa zhodujú v tom, že proces zmien smerujúci k trhovej ekonomike začatý v Slovenskej republike bude uľahčený medzinárodnou spoluprácou. Talianska republika vyvinie všemožné úsilie, aby napomohla tak bilaterálny, ako aj multilaterálny hospodársky rozvoj v Slovenskej republike.

Zmluvné strany zabezpečia čo najväčšiu otvorenosť pri svojej medzinárodnej hospodárskej spolupráci a poskytnú zúčastneným podnikom druhej zmluvnej strany rovnaké podmienky ako podnikom iných krajín.

Článok 7

Zmluvné strany vyjadrujú presvedčenie, že pridruženie Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám by predstavovalo dôležitý rozvoj procesu európskej integrácie.

Talianska republika podporí úsilie Slovenskej republiky o vytvorenie podmienok na jej plné začlenenie do Európskych spoločenstiev.

Článok 8

Zmluvné strany budú uskutočňovať pravidelné konzultácie o medzinárodných otázkach a bilaterálnych záležitostiach spoločného záujmu.

Stretnutia na najvyššej úrovni sa budú konať, ak to bude možné, raz do roka. Ministri zahraničných vecí sa budú schádzať aspoň raz do roka. Ostatní členovia vlády sa budú schádzať na pravidelných konzultáciách.

Pravidelné konzultácie sa budú konať aj na úrovni príslušných pracovníkov oboch ministerstiev zahraničných vecí zodpovedných za politické, hospodárske a kultúrne záležitosti.

Článok 9

Zmluvné strany podporia styky a výmenu skúseností medzi parlamentmi oboch krajín, aby napomohli rozvoj bilaterálnych vzťahov, demokraciu a spoluprácu v Európe.

Článok 10

Zmluvné strany uľahčia spoluprácu medzi svojimi územnými a správnymi celkami.

Článok 11

Zmluvné strany prehĺbia svoju spoluprácu v rámci medzinárodných organizácií, najmä európskych. Podľa možností si budú vzájomne pomáhať pri rozvíjaní spolupráce s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, ktorých členom je iba jedna zo zmluvných strán.

Článok 12

Zmluvné strany podporia ďalší rozvoj vzájomnej hospodárskej spolupráce vo všetkých oblastiach aj jej rozšírením na technologicky najpokročilejšie odvetvia a iniciatívy.

Zhodujú sa v tom, že taký rozvoj zodpovedá ich vzájomne sa dopĺňajúcemu charakteru a prepojeniu ich ekonomických systémov.

Zmluvné strany budú podporovať rozširovanie stykov na všetkých úrovniach, ako aj výmenu pracovníkov a informácií. Rovnako budú podporovať zakladanie finančných inštitúcií a zmiešaných spoločností a vytvárať všetky podmienky, ktoré vyžaduje sloboda investícií na ich území.

Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom zvyšovania účasti talianskeho kapitálu v slovenskom hospodárstve a účasti slovenského kapitálu v talianskom hospodárstve.

Budú podporovať spoluprácu medzi štátnymi a súkromnými podnikmi oboch krajín, najmä medzi malými a strednými podnikmi.

Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby sa plne využili finančné operácie druhej strany pri investíciách na ich vlastnom území.

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v rámci mnohostranných hospodárskych inštitúcií a medzinárodných finančných organizácií. Rozvinú najmä rôzne formy spolupráce v rámci Európskej banky pre obnovu a rozvoj s cieľom uskutočňovania iniciatív spoločného záujmu na bilaterálnej, multilaterálnej a oblastnej úrovni so zvláštnym zreteľom na projekty vytýčené v rámci Stredoeurópskej iniciatívy.

Článok 13

S cieľom podporiť prechod slovenského hospodárstva na trhovú ekonomiku zmluvné strany uľahčia a prehĺbia spoluprácu na úsekoch prípravy vedúcich pracovníkov a odborníkov.

Článok 14

Zmluvné strany sa budú usilovať o rozšírenie spojenia medzi oboma krajinami v oblasti železničnej, leteckej, cestnej, námornej a potrubnej dopravy.

Článok 15

Zmluvné strany budú napomáhať zlepšenie a rozšírenie poštových a telekomunikačných služieb medzi oboma krajinami v súlade s európskymi a medzinárodnými technickými normami.

Článok 16

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia. Podporia každú činnosť v národnom a medzinárodnom meradle, ktorá smeruje k účinnej ochrane životného prostredia pred všetkými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy.

Posilnia spoluprácu v boji proti prírodným katastrofám, využijúc skúsenosti získané v tejto oblasti.

Článok 17

Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy a pokročilých technológií.

Budú prikladať zvláštny význam spolupráci v oblasti technologických inovácií a v energetickom odvetví. V týchto dvoch odvetviach zintenzívnia vzájomné štúdium technických modalít a operácií priemyselného charakteru so zvláštnym zreteľom na energetické úspory a modernizáciu infraštruktúry.

Zmluvné strany taktiež podporia spoluprácu v európskom meradle v oblastiach uvedených v tomto článku, ako aj začlenenie slovenských subjektov do mnohostranných európskych programov vedecko-technickej spolupráce.

Článok 18

Záväzky, ktoré na seba vzala Talianska republika v dvojstranných dohodách so Slovenskou republikou, zodpovedajú právomociam Európskych spoločenstiev, smerniciam vydaným ich inštitúciami, ako aj ďalším smerniciam dohodnutým medzi ich členskými štátmi a určeným na utváranie spoločenstiev.

Článok 19

Zmluvné strany vyjadrujú želanie, aby rozvoj spolupráce medzi európskymi štátmi sprevádzalo posilnenie zväzkov solidarity so štátmi ostatných kontinentov.

Článok 20

Uvedomujúc si význam kultúrnej výmeny pre vzájomné porozumenie národov, zmluvné strany budú rozvíjať kultúrnu výmenu vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach.

Zmluvné strany v čo najväčšej miere podporia otvorenie a činnosť Slovenského kultúrneho a informačného strediska v Ríme a znovuotvorenie Talianskeho ústavu kultúry v Bratislave.

Podporia spoluprácu a priame styky medzi univerzitnými, kultúrnymi a umeleckými inštitúciami činnými v týchto oblastiach.

Článok 21

Zmluvné strany si budú navzájom pomáhať pri ochrane a sprístupňovaní svojho kultúrneho a umeleckého bohatstva a budú podporovať spoluprácu medzi inštitúciami, ktoré pôsobia pri udržiavaní a reštaurovaní pamiatok, ako aj medzi múzeami a ďalšími odbornými inštitúciami v tejto oblasti.

Článok 22

Zmluvné strany budú spolupracovať pri zabraňovaní nelegálnemu vývozu kultúrnych hodnôt oboch zmluvných strán.

Zhodujú sa v tom, že odcudzené alebo vyvezené umelecké diela, ktoré sa nachádzajú na ich území, sa majú vrátiť druhej strane.

Článok 23

Zmluvné strany umožnia výučbu jazyka druhej zmluvnej strany v školách, na univerzitách a v iných vzdelávacích inštitúciách.

Podporia iniciatívy na zakladanie dvojjazyčných škôl.

Zmluvné strany podporia výmenu pedagógov pri vzdelávaní a doškoľovaní učiteľov druhej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán poskytne druhej zmluvnej strane didaktické prostriedky vrátane využívania televízie, rozhlasu, audiovizuálnej techniky a informatiky.

Potvrdzujú svoju ochotu uľahčiť prístup k jazykom a kultúre druhej zmluvnej strany podporovaním verejných a súkromných iniciatív. Budú taktiež podporovať výmeny študentov a štipendistov.

Zmluvné strany podporia iniciatívy smerujúce k rozvoju spolupráce v oblasti oznamovacích prostriedkov, najmä rozhlasu a televízie, s cieľom zlepšiť vzájomné poznanie vo všetkých oblastiach aj prostredníctvom pravidelných dvojjazyčných vysielaní.

Článok 24

Zmluvné strany zabezpečia v súlade so svojím zákonodarstvom a s platnými medzinárodnými dohodami ochranu práv občanov druhej zmluvnej strany riadne prijímaných na ich území za účelom práce vrátane práv v oblasti zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia.

Článok 25

Zmluvné strany budú podporovať priame styky medzi svojimi občanmi, politickými stranami, odbormi, náboženskými spoločenstvami, nadáciami, športovými organizáciami, združeniami žien, organizáciami na ochranu životného prostredia a inými spoločenskými organizáciami a spolkami.

Všetkými prostriedkami budú podporovať výmenu mládeže.

Článok 26

Zmluvné strany v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami rozvinú spoluprácu v právnej oblasti.

Budú spolupracovať v boji proti organizovanému zločinu a nezákonnému obchodu s narkotikami. Na tento účel si budú podľa potreby vymieňať najvhodnejším spôsobom informácie vrátane opatrení proti ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva nezákonnými aktmi.

Článok 27

Táto zmluva nie je namierená proti žiadnemu tretiemu štátu. Jej ustanovenia sa žiadnym spôsobom nedotýkajú práv a záväzkov vyplývajúcich z platných dvojstranných a mnohostranných zmlúv a dohôd skôr uzavretých zmluvnými stranami.

Článok 28

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť v deň výmeny ratifikačných listín.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu pätnástich rokov. Automaticky sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, kým jedna zo zmluvných strán zmluvu písomne nevypovie rok pred uplynutím doby jej platnosti.

Na dôkaz toho túto zmluvu podpísali splnomocnenci oboch zmluvných strán a opatrili ju svojimi pečaťami.

Dané v Ríme 7. júna 1993 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a talianskom jazyku, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Jozef Moravčík v. r.

Za Taliansku republiku:

Nino Andreatta v. r.