Vyhláška č. 2/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení neskorších predpisov

Čiastka 2/1999
Platnosť od 06.01.1999 do30.06.2001
Účinnosť od 06.01.1999 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

OBSAH

2

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. decembra 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky č. 122/1995 Z. z. a vyhlášky č. 5/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 32 znie:

㤠32

(1) Zásielky obsahujúce tovar nepatrnej hodnoty, odoslané priamo zo zahraničia tuzemskému príjemcovi sa oslobodzujú od cla.

(2) Na účely podľa odseku 1 sa tovarom nepatrnej hodnoty rozumie tovar, ktorého úhrnná colná hodnota nepresahuje 1 000 Sk na jednu zásielku.“.

2. Za § 165a sa vkladá § 165b, ktorý znie:

㤠165b

Pri tovare, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa rozsah a podmienky oslobodenia posudzujú podľa doterajších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Brigita Schmögnerová v. r.