Vyhláška č. 199/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov

(v znení č. r1/c97/1999 Z. z.)

Čiastka 85/1999
Platnosť od 04.08.1999 do30.06.2005
Účinnosť od 01.09.1999 do30.06.2005
Zrušený 93/2005 Z. z.

199

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 19. júla 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 99 ods. 6 a § 100 ods. 7 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 4 sa časť vety za treťou čiarkou vypúšťa.

2. V § 3 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o odvedencov v súlade s potrebami Armády Slovenskej republiky, musí oprávnená osoba predložiť hlásenie o začatí výcviku do 30 kalendárnych dní.“.

3. V § 3 odsek 10 znie:

(10) Vyučovacia hodina vo výcviku vodičov trvá 45 minút. Výcvik žiadateľa o vodičské oprávnenie nesmie v jednom dni trvať dlhšie ako deväť vyučovacích hodín.“.

4. V § 4 ods. 1 štvrtá veta znie:

„Denne môže žiadateľ o vodičské oprávnenie absolvovať pri výučbe teórie najviac jeden vyučovací celok skladajúci sa z troch vyučovacích hodín.“.

5. V § 5 ods. 3 v tretej vete sa spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“.

6. V § 8 ods. 4 sa slová „s ukončením výcviku vodiča súhlasí.“ nahrádzajú slovami „požiadal písomne autoškolu o skončenie výcviku.“.

7. V § 9 ods. 3 sa slová „§ 6 ods. 2 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3 a 4“.

8. V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „(§ 3 ods. 1 a 2),“ nahrádzajú slovami „(§ 3 ods. 1 písm. a),“.

9. V § 10 ods. 8 sa prvá veta nahrádza dvoma novými vetami, ktoré znejú:

„Vyučovacia hodina vo výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie trvá 45 minút. Výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie v jednom dni nesmie trvať dlhšie ako deväť vyučovacích hodín.“.

10. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) predložil výpis z evidenčnej karty inštruktora.“.

11. V § 11 ods. 7 druhá veta znie:

„Doškoľovací kurz inštruktorov v jednom dni nesmie trvať dlhšie ako desať vyučovacích hodín.“.

12. V § 12 ods. 4 písm. c) sa slová „sídlo a opis“ nahrádzajú slovami „opis sídla“.

13. V § 13 ods. 1 sa za slová „okresný úrad“ vkladajú slová „podľa miesta ich trvalého pobytu“.

14. V § 17 ods. 1 písm. d) úvodná veta znie: „obrazmi a diafilmami alebo videofilmami, alebo interaktívnymi CD, alebo fóliami k spätnému projektoru s tematikou zobrazenia“.

15. V § 17 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

a) modelom dvojtaktného alebo štvortaktného motora motocykla, ak autoškola vykonáva výcvik vodičov a doškoľovací kurz vodičov skupiny A, A/50 vodičského oprávnenia,

b) modelom palivovej sústavy, elektrickej sústavy a brzdovej sústavy,“.

16. V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na výcvik“.

17. V § 17 ods. 5 písmeno d) znie:

d) obrazmi a diafilmami alebo videofilmami, alebo interaktívnymi CD, alebo fóliami k spätnému projektoru znázorňujúcimi úkony zachraňujúce život.“.

18. § 19 znie:

㤠19

(1) Autoškola musí byť vybavená schválenými cvičnými vozidlami podľa druhu vykonávaného praktického výcviku vodičov vo vedení vozidla

a) motocyklom s objemom valcov najmenej 250 cm3, nie starším ako 10 rokov od roku jeho výroby, schváleným na vykonávanie výcviku vodičov skupiny A vodičského oprávnenia,

b) motocyklom s objemom valca najmenej 40 cm3 a najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 50 km.h-1, nie starším ako 10 rokov od roku jeho výroby, schváleným na vykonávanie výcviku vodičov skupiny A/50 vodičského oprávnenia,

c) automobilom s celkovou hmotnosťou 3 500 kg a menšou, s najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 100 km.h-1, ktorý má najviac osem miest na sedenie okrem miesta vodiča, nie starším ako šesť rokov od roku jeho výroby, schváleným na vykonávanie výcviku vodičov skupiny B vodičského oprávnenia,

d) nákladným automobilom s celkovou hmotnosťou najmenej 10 000 kg, s dĺžkou najmenej sedem metrov a najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, nie starším ako 15 rokov od roku jeho výroby, schváleným na vykonávanie výcviku vodičov skupiny C vodičského oprávnenia,

e) nákladným automobilom s celkovou hmotnosťou najmenej 10 000 kg, s celkovou dĺžkou menšou ako sedem metrov a s povolenou rýchlosťou menšou ako 80 km.h-1, schváleným na vykonávanie výcviku poslucháčov vojenských škôl a na vykonávanie výcviku žiadateľov odvedencov v súlade s potrebami Armády Slovenskej republiky na skupinu C vodičského oprávnenia,

f) jazdnou súpravou zloženou z traktora a prípojného dvojnápravového vozidla s celkovou hmotnosťou prípojného vozidla 3 500 kg a vyššou, nie staršími ako 20 rokov od roku ich výroby, schválenou na vykonávanie výcviku vodičov skupiny T vodičského oprávnenia,

g) autobusom s celkovou dĺžkou najmenej deväť metrov a najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, ktorý má najmenej 28 miest na sedenie, nie starším ako 20 rokov od roku jeho výroby, schváleným na vykonávanie výcviku vodičov skupiny D vodičského oprávnenia,

h) jazdnou súpravou zloženou z motorového vozidla podľa písmena c) a prípojného jednonápravového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg, nie starším ako 15 rokov od roku jeho výroby a schváleným na vykonávanie výcviku vodičov skupiny B vodičského oprávnenia,

i) jazdnou súpravou zloženou z automobilu podľa písmena c) a prípojného jednonápravového vozidla s celkovou hmotnosťou 750 kg a vyššou, nie starším ako 15 rokov od roku jeho výroby, schválenou na vykonávanie výcviku vodičov skupiny B + E vodičského oprávnenia,

j) jazdnou súpravou zloženou z nákladného vozidla podľa písmena d) a prípojného dvojnápravového vozidla s celkovou hmotnosťou 7 000 kg a vyššou, nie starším ako 15 rokov od roku jeho výroby, schválenou na vykonávanie výcviku vodičov skupiny C + E vodičského oprávnenia.

(2) Cvičné vozidlo musí byť vybavené schváleným dvojitým zariadením na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy. Cvičné vozidlo podľa odseku 1 písm. a) a b) musí byť okrem toho vybavené schváleným dvojitým riadením, kabína traktora [odsek 1 písm. f)] ďalším sedadlom pre inštruktora. Cvičné vozidlo, na ktorom sa vykonáva výcvik zdravotne postihnutej osoby alebo ťažko zdravotne postihnutej osoby, musí byť prispôsobené jej telesnému stavu.“.

19. V § 20 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Pri vykonávaní praktického výcviku vo vedení vozidla sa cvičné vozidlo označuje schváleným odnímateľným transparentom s nápisom „AUTOŠKOLA“ (ďalej len „odnímateľný transparent“), ktorý musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený, alebo schválenou odnímateľnou magnetickou reflexnou fóliou (ďalej len „odnímateľná reflexná fólia“), alebo kombináciou označení odnímateľný transparent a odnímateľná reflexná fólia podľa odseku 2.

(2) Cvičné vozidlo uvedené v

a) § 19 ods. 1 písm. c) sa označuje odnímateľným transparentom umiestneným v strede prednej časti strechy vozidla a môže byť označené aj odnímateľnými reflexnými fóliami s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenými viditeľne vpredu a vzadu na vozidle,

b) § 19 ods. 1 písm. d) a e) sa označuje odnímateľným transparentom umiestneným v strede na prednej časti strechy (kabíny) vozidla a reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti vozidla a môže byť označené odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenou na prednej časti vozidla,

c) § 19 ods. 1 písm. f) sa označuje odnímateľným transparentom umiestneným v strede na prednej časti strechy (kabíny) traktora a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti prípojného vozidla,

d) § 19 ods. 1 písm. g) sa označuje odnímateľnými reflexnými fóliami umiestnenými viditeľne na prednej časti vozidla s rozmermi 380 mm x 110 mm a v strede na zadnej časti vozidla s rozmermi 800 mm x 231 mm,

e) § 19 ods. 1 písm. h) a i) sa označuje podľa písmena a) a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm x 110 mm alebo odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti prípojného vozidla,

f) § 19 ods. 1 písm. j) sa označuje odnímateľným transparentom umiestneným v strede na prednej časti strechy (kabíny) vozidla a prípojné vozidlo sa označuje odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 800 mm x 231 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti prípojného vozidla; motorové vozidlo môže byť označené odnímateľnou reflexnou fóliou s rozmermi 380 mm x 110 mm umiestnenou viditeľne na prednej časti vozidla.“.

20. V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak sa použije cvičné vozidlo na iný účel ako na výcvik, musí sa označenie z neho odstrániť.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

21. V § 28 odseky 15 a 16 znejú:

(15) Okresný úrad zapíše výsledok skúšky do protokolu (§14 ods.1) a vyhotoví evidenčnú kartu držiteľa inštruktorského preukazu, ktorú založí do evidencie; ak inštruktor má trvalý pobyt v územnom obvode iného okresného úradu ako v tom, v ktorom vykonal skúšku, zašle okresný úrad evidenčnú kartu na založenie do evidencie tomuto okresnému úradu.

(16) Skúškam z odbornej spôsobilosti sa podrobí žiadateľ o inštruktorské oprávnenie, žiadateľ o rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia alebo žiadateľ o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu najneskoršie do šiestich mesiacov od skončenia výcviku alebo od skončenia doškoľovacieho kurzu; inak sa musí podrobiť novému výcviku podľa § 10.“.

22. V § 29 ods. 2 úvodná veta znie:

„Držiteľom inštruktorského preukazu môže byť ten, kto“.

23. V § 29 odsek 3 znie:

(3) Inštruktorský preukaz vydá okresný úrad,1) ktorý zabezpečil vykonanie skúšok z odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1. Každé vydanie inštruktorského preukazu sa zapisuje do evidenčnej knihy podľa § 15 ods. 1. Ak ide o prvé vydanie inštruktorského preukazu, oznámi okresný úrad1) písomne jeho vydanie okresnému dopravnému inšpektorátu príslušnému po-dľa trvalého pobytu inštruktora. Ak okresný úrad rozšíril rozsah inštruktorského oprávnenia alebo predĺžil platnosť inštruktorského preukazu inštruktorovi, ktorý má trvalý pobyt v územnom obvode iného okresného úradu, písomne oznámi tieto zmeny aj tomuto okresnému úradu.“.

24. V § 33 odsek 3 znie:

(3) Cvičné vozidlo staršie, ako je uvedené v § 19 ods. 1 písm. a) až d) a písm. f) až j) možno schváliť na výcvik vodičov a používať pri výcviku vodičov do 31. decembra 1999.“.

25. § 33 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Cvičné vozidlo uvedené v § 19 ods. 1 písm. e) možno schváliť na výcvik vodičov a používať pri výcviku vodičov do 31. decembra 2002.

(5) Cvičné vozidlo, ktoré je už schválené a používané pri výcviku vodičov, sa označí podľa § 20 ods. 2 najneskôr do 31. decembra 1999.“.

26. V prílohe č. 1 k vyhláške č. 95/1997 Z. z. v I. časti Praktický výcvik sa v bode 3 písm. b) na konci pripájajú slová „s dôrazom na úkony zachraňujúce život.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.


Gabriel Palacka v. r.