Oznámenie č. 196/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vykazovanie zostatkov účtov v súvahe pri obchodovaní s cennými papiermi

Čiastka 84/1999
Platnosť od 30.07.1999
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

196

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 7. júla 1999 č. 1604/1999-KM, ktorým sa ustanovuje vykazovanie zostatkov účtov v súvahe pri obchodovaní s cennými papiermi.

Týmto opatrením sa ustanovuje pre obchodníkov s cennými papiermi vykazovanie zostatkov účtov na tieto obchody určené v súvahe v plnom rozsahu a v súvahe v skrátenom rozsahu.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.