Oznámenie č. 191/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cukrárske výrobky

Čiastka 84/1999
Platnosť od 30.07.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.

191

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 2. júna 1999 č. 1781/1/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cukrárske výrobky.

Výnosom sa upravuje výroba cukrárskych výrobkov, manipulácia s nimi a ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.

Výnos je uverejnený v čiastke 16/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.