Oznámenie č. 190/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 83/1999
Platnosť od 29.07.1999
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 10 dohoda nadobudla platnosť 27. mája 1999.

190

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 1999 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci.

V súlade s článkom 10 dohoda nadobudla platnosť 27. mája 1999.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
o vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním prehĺbiť a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky medzi zmluvnými stranami,

vedomé si toho, že z rozvoja spolupráce vo vede a technike vyplynie prospech pre občanov oboch štátov a ich ekonomiky i hospodársku prosperitu,

presvedčené o tom, že medzinárodná spolupráca vo vede a technike posilní priateľstvo a porozumenie medzi oboma štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať vedecko-technickú spoluprácu medzi oboma štátmi na základe vzájomnej rovnosti a výhodnosti.

Článok 2

Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky za Slovenskú republiku a Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky za Českú republiku.

Článok 3

Vedecko-technická spolupráca podľa tejto dohody bude zahŕňať

a) spoločné vedecké, výskumné a vývojové projekty vo vzájomne dohodnutých oblastiach,

b) výmenu vedcov, špecialistov, výskumných pracovníkov a expertov,

c) výmenu vedeckých a technických informácií a dokumentácie,

d) spoločné vedecké konferencie, sympóziá, semináre, ďalšie pracovné stretnutia a výstavy,

e) spoločné využívanie a výmenu prístrojov, zariadení a materiálov potrebných na realizáciu spolupráce,

f) iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorej sa zmluvné strany môžu vzájomne dohodnúť.

Článok 4

Na realizáciu tejto dohody orgány zodpovedné za jej vykonávanie vytvoria Zmiešanú komisiu pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „Zmiešaná komisia“).

Zmiešaná komisia sa bude stretávať raz za rok, ak sa nedohodne inak, striedavo v Slovenskej republike a v Českej republike vo vzájomne vyhovujúcich termínoch. Zo zasadaní vypracuje protokol obsahujúci výsledky a odporúčania.

Článok 5

Zmiešaná komisia bude mať za úlohu

a) určenie hlavných smerov vedecko-technickej spolupráce, jej plánovanie a koordináciu,

b) vytváranie priaznivých organizačných podmienok na vykonávanie tejto dohody,

c) schvaľovanie pravidiel financovania spolupráce vychádzajúcej z tejto dohody,

d) schvaľovanie a vyhodnocovanie spoločných aktivít.

Článok 6

Nakladanie s duševným vlastníctvom, ktoré vzniklo zo spoločných aktivít na základe tejto dohody, upraví zmluva medzi spolupracujúcimi organizáciami zaručujúca zodpovedajúcu a účinnú ochranu duševného vlastníctva v súlade s príslušnými štandardmi medzinárodného práva v oblasti duševného vlastníctva a so zákonmi platnými v Slovenskej republike i v Českej republike.

Vedecké a technické informácie, ktoré vzniknú z aktivít na základe tejto dohody, budú vlastníctvom oboch spolupracujúcich organizácií. Tieto informácie sa nemôžu poskytnúť tretej strane, ak sa spolupracujúce organizácie písomne nedohodnú inak.

Článok 7

Zmluvné strany budú využívať a podporovať vzájomnú účasť a spoluprácu v medzinárodných výskumných a vývojových programoch a projektoch.

Vedci, experti a inštitúcie tretích štátov alebo medzinárodné organizácie sa môžu so súhlasom spolupracujúcich organizácií zúčastniť na aktivitách vychádzajúcich z tejto dohody. Náklady na túto účasť spravidla budú uhrádzať zúčastnené organizácie tretích strán, ak sa spolupracujúce organizácie písomne nedohodnú inak.

Článok 8

Spolupráca podľa tejto dohody sa riadi zákonmi a predpismi platnými v štátoch zmluvných strán a nemá vplyv na záväzky a povinnosti vyplývajúce z iných medzinárodných dohôd uzatvorených zmluvnými stranami.

Článok 9

Ustanovenia tejto dohody sa môžu zmeniť alebo dopĺňať len so súhlasom zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.

Prípadné spory týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody sa budú riešiť prostredníctvom konzultácií v rámci Zmiešanej komisie alebo orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody.

Článok 10

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Uzaviera sa na päť rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím jej doby platnosti.

Skončenie platnosti dohody nemá vplyv na realizáciu spoločných aktivít schválených na základe tejto dohody, ktoré v okamihu jej skončenia neboli úplne splnené.

Dané v Prahe 27. mája 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Milan Ftáčnik v. r.

Za vládu Českej republiky:

Eduard Zeman v. r.