Vyhláška č. 189/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie

Čiastka 83/1999
Platnosť od 29.07.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 29.07.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

189

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 11. júna 1999

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,7 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je uprostred mincového poľa vyobrazený motív z výzdoby fasády nad oknom historickej budovy Reduty (ďalej len „reduta“) s vyobrazením čelnej steny vo Veľkej koncertnej sieni Slovenskej fiharmónie s píšťalami hudobného nástroja organu. Názov štátu „Slovenská republika“ je umiestnený po stranách reduty tak, že slovo „Slovenská“ je vľavo a slovo „republika“ vpravo od nej. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený pod redutou. V dvoch riadkoch vľavo od štátneho znaku je označenie hodnoty dvestokorunáka a vpravo letopočet razby „1999“, pod ktorým sú štylizované iniciálky autora návrhu dvetokorunáka akademického sochára Michala Gavulu a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený arkier reduty, do ktorého sú symetricky zakomponované siluety hudobných nástrojov. Názov „Slovenská filharmónia“ je umiestnený po stranách arkiera tak, že slovo „Slovenská“ je vľavo a slovo „filharmónia“ vpravo od neho. Pod arkierom sú letopočty „1949 – 1999“ označujúce rok založenia Slovenskej filharmónie a rok päťdesiateho výročia jej založenia.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky: „HUDBA – UNIVERZÁLNA REČ ĽUDSTVA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený husľami.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.