180

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. októbra 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po dni výmeny nót, t. j. 17. apríla 1999 na základe článku 13 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zintenzívniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch krajín,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky pre investície investorov jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany a

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa tejto dohody podnecuje obchodné iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ označuje akékoľvek majetkové hodnoty investované v súvislosti s hospodárskou aktivitou investora štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom štátu druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok a s ním súvisiace vecné práva, ako sú hypotéky, záložné práva, záruky a iné podobné práva,

b) akcie, obligácie a vklady spoločností alebo akékoľvek iné formy účasti na majetku spoločností,

c) peňažné pohľadávky alebo akékoľvek iné nároky, ktoré majú hospodársku hodnotu súvisiacu s investíciou,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva zahŕňajúce autorské práva, patenty, priemyselné vzory, obchodné tajomstvá, obchodné značky, obchodné mená, know-how a goodwill alebo akékoľvek iné podobné práva,

e) akékoľvek právo vyplývajúce zo zákona alebo zmluvy, licencie alebo z povolenia vydaného podľa zákona vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo na využitie prírodných zdrojov.

Akákoľvek zmena právnej formy, v ktorej sú hodnoty investované alebo reinvestované, nemá vplyv na ich charakter ako investície.

2. Pojem „investor“ označuje ktorúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany,

a) pojem „fyzická osoba“ označuje ktorúkoľvek osobu, ktorá má štátne občianstvo štátu jednej zo zmluvných strán v súlade s jeho právnym poriadkom,

b) pojem „právnická osoba“ označuje vo vzťahu ku zmluvnej strane akýkoľvek subjekt, ktorý je zaregistrovaný alebo zriadený v súlade s právnym poriadkom štátu príslušnej zmluvnej strany a má trvalé sídlo na území štátu jednej zo zmluvných strán.

3. Pojem „výnosy“ označuje sumy plynúce z investície a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisky, úroky, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné a iné poplatky.

4. Pojem „územie“ označuje

a) vo vzťahu k Slovenskej republike územie, nad ktorým Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom na účel výskumu, využívania a ochrany územia a prírodných zdrojov,

b) vo vzťahu ku Kórejskej ľudovodemokratickej republike územie a more a akékoľvek morské a podmorské oblasti, v rámci ktorých Kórejská ľudovodemokratická republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom na účel výskumu, využívania a ochrany morského dna, priľahlých častí a prírodných zdrojov.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude na území svojho štátu podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu druhej zmluvnej strany a povolí také investície v súlade so svojím právnym poriadkom.

2. Každá zmluvná strana udelí v súlade so svojím právnym poriadkom nevyhnutné povolenia súvisiace s týmito investíciami a s uplatnením licenčných dohôd a zmlúv týkajúcich sa technickej, obchodnej a administratívnej pomoci.

3. Investície investorov štátu každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a úplnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zo zmluvných strán poskytne na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov štátu druhej zmluvnej strany riadne a spravodlivé zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám a výnosom vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu, ktoré je výhodnejšie.

2. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany, ak ide o riadenie, udržiavanie, užívanie, využívanie ich investícií alebo nakladanie s nimi, riadne a spravodlivé zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než aké poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu, ktoré je výhodnejšie.

3. Ustanovenia odseku 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, ktoré môže jedna zmluvná strana poskytovať podľa medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

4. Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod tejto dohody sa nebudú aplikovať na všetky súčasné alebo budúce výhody poskytované ktoroukoľvek zmluvnou stranou na základe svojho členstva alebo asociácie v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu svojim vlastným investorom, investorom členských štátov takejto únie, spoločného trhu, zóny voľného obchodu alebo akejkoľvek tretej krajiny.

Článok 4

Náhrada strát

1. Ak investície investorov štátu jednej zmluvnej strany utrpia škodu následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, povstania, vzbury alebo iných podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, táto zmluvná strana im poskytne nie menej priaznivé zaobchádzanie, ak ide o reštitúciu, náhradu škody alebo o iné vyrovnania, než aké poskytne vlastným investorom alebo investorom tretieho štátu. Výsledné platby budú bez omeškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

2. Bez ohľadu na odsek 1 sa investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany spočívajúce v

a) konfiškácii ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany,

b) zničení ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami ani vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

poskytne spravodlivá a primeraná náhrada za škodu utrpenú v priebehu konfiškácie alebo v dôsledku zničenia majetku. Výsledné platby budú bez omeškania voľne prevedené vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany sa neznárodnia, nevyvlastnia ani nepodrobia opatreniam s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná len na základe zákona na nediskriminačnom základe a budú ho sprevádzať opatrenia na zaplatenie okamžitej, primeranej a reálnej náhrady. Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo hodnote v čase, keď sa zamýšľané vyvlastnenie stalo verejne známym. Náhrada bude zahŕňať úroky v normálnej obchodnej sadzbe od dátumu vyvlastnenia investície do dňa faktickej platby, ktorá sa vykoná bez omeškania, bude okamžite realizovateľná a voľne prevoditeľná vo voľne zameniteľnej mene.

2. Dotknutý investor má právo požiadať o neodkladné preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi obsiahnutými v tomto článku.

Článok 6

Prevody

1. Zmluvné strany zaručia prevod platieb spojených s investíciami a výnosov z nich po splnení daňových povinností. Prevody sa vykonajú vo voľne zameniteľnej mene, bez obmedzení a zbytočného omeškania. Také prevody zahŕňajú najmä, ale nie výlučne

a) kapitál a dodatočné sumy na udržiavanie alebo zväčšenie investície,

b) zisky, úroky, dividendy a iné bežné príjmy,

c) sumy na splatenie pôžičiek,

d) licenčné poplatky a iné platby vyplývajúce z práv podľa článku 1 ods. 1 písm. d) tejto dohody,

e) výnosy z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investícií,

f) príjmy fyzických osôb cudzej štátnej príslušnosti pracujúcich na území štátu zmluvnej strany v súvislosti s investíciou.

2. Prevody sa vykonajú bez zbytočného omeškania, v ľubovoľnej voľne zameniteľnej mene, v trhovom výmennom kurze aplikovanom v deň prevodu, ak sa nedohodlo inak.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa použijú bez dopadov na opatrenia prijaté Európskym spoločenstvom.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou splnomocnená agentúra prevedie platbu svojim vlastným investorom z dôvodu záruky, ktorú poskytla vo vzťahu k investícii na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná

a) postúpenie každého práva alebo nároku investora na zmluvnú stranu alebo na ňou určenú splnomocnenú agentúru bez ohľadu na to, či k postúpeniu došlo na základe zákona, alebo na základe právneho úkonu v tejto krajine, ako aj

b) že zmluvná strana alebo ňou splnomocnená agentúra je oprávnená z titulu postúpenia práv uplatňovať práva a vznášať nároky tohto investora a prevziať záväzky spojené s investíciou.

2. Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva a nároky investora.

Článok 8

Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany v súvislosti s investíciou na území štátu druhej zmluvnej strany, sa bude riešiť priateľsky prostredníctvom rokovaní medzi stranami v spore.

2. Ak sa spor medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nevyrieši do šiestich mesiacov, investor je oprávnený predložiť spor buď

a) kompetentnému súdu štátu zmluvnej strany, na území ktorého sa investícia uskutočnila, alebo

b) rozhodcovi alebo Medzinárodnému rozhodcovskému súdu ad hoc zriadenému podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre Medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL), alebo

c) Medzinárodnému stredisku na riešenie investičných sporov (ICSID) podľa aplikovateľných ustanovení Dohovoru o riešení investičných sporov medzi štátmi a príslušníkmi iných štátov otvorenému na podpis vo Washingtone, D. C. 18. marca 1965 v prípade, že obe zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru.

Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na úpravách týchto pravidiel. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore a účinný v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom dotknutej zmluvnej strany.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a použitia tejto dohody sa budú, pokiaľ to bude možné, riešiť konzultáciami a rokovaniami.

2. Ak sa spor nebude dať vyriešiť v lehote šiestich mesiacov, predloží sa na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Pre každý jednotlivý prípad sa rozhodcovský súd ustanoví nasledujúcim spôsobom. V lehote dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie každá zmluvná strana vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia potom vyberú príslušníka tretieho štátu, ktorý bude vymenovaný so súhlasom oboch zmluvných strán za predsedu rozhodcovského súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania týchto dvoch členov.

4. Ak v lehote uvedenej v odseku 3 neprebehnú potrebné vymenovania, možno požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vymenovania vykonal. Ak predseda je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak z iného dôvodu nemôže vykonať tento úkon, o vymenovanie sa požiada podpredseda. Ak aj podpredseda je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo z iného dôvodu nemôže tento úkon vykonať, o vymenovanie sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu žiadnej zo zmluvných strán.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Také rozhodnutie je záväzné. Každá zmluvná strana uhradí náklady svojho rozhodcu a svojej účasti na rozhodcovskom konaní. Náklady na predsedu a ostatné výdavky zmluvné strany uhradia rovnakým dielom. Rozhodcovský súd však môže rozhodnúť o tom, že väčšiu časť nákladov uhradí jedna zo zmluvných strán a toto rozhodnutie je záväzné pre obe zmluvné strany. Rozhodcovský súd si určí vlastné pravidlá rokovania.

Článok 10

Použitie iných predpisov a zvláštnych záväzkov

1. V prípade, že sa niektorá otázka týkajúca sa tejto dohody rieši touto aj inou medzinárodnou dohodou, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, nič v tejto dohode nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor vlastniaci investície na území štátu druhej zmluvnej strany nevyužil ktorýkoľvek predpis, ktorý je pre neho priaznivejší.

2. Ak je zaobchádzanie poskytované jednou zmluvnou stranou investorom štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom alebo inými zmluvnými ustanoveniami priaznivejšie ako zaobchádzanie, ktoré poskytuje táto dohoda, použije sa priaznivejšie zaobchádzanie.

Článok 11

Uplatnenie tejto dohody

Ustanovenia tejto dohody sa týkajú investícií uskutočnených investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti tejto dohody aj po nadobudnutí jej platnosti, nebudú sa však vzťahovať na žiadny vzniknutý spor týkajúci sa investície alebo nároku, ktorý bol urovnaný pred jej nadobudnutím platnosti.

Článok 12

Zmeny tejto dohody

Táto dohoda sa môže meniť na základe písomného vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán. Taká zmena sa stane platnou po tom, čo každá zo zmluvných strán oznámila druhej zmluvnej strane, že splnila svoje právne požiadavky potrebné na nadobudnutie platnosti takej zmeny.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie

1. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsať dní po dátume, keď si obe zmluvné strany vzájomne oznámili, že ich právne požiadavky potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody boli splnené.

2. Táto dohoda zostane v platnosti počas desiatich rokov. Potom sa jej platnosť bude automaticky predlžovať na ďalších desať rokov, ak jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody nie menej ako dvanásť mesiacov pred dátumom skončenia jej platnosti.

3. Pre investície uskutočnené pred skončením platnosti tejto dohody zostanú ustanovenia článkov 1 až 11 tejto dohody účinné počas desiatich rokov od dátumu skončenia platnosti.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 27. októbra 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom, kórejskom a v anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci anglický text.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Tatiana Šilhánková v. r.

Za vládu
Kórejskej ľudovodemokratickej republiky:

Ri Pyong Gap v. r.