Oznámenie č. 179/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov

Čiastka 77/1999
Platnosť od 21.07.1999
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 8. marca 1999.

179

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov.

V súlade s článkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 8. marca 1999.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) v súlade so zásadami dobrých vzájomných susedských vzťahov a priateľskej spolupráce sa v otázke vzájomného zamestnávania občanov

dohodli takto:

Článok 1

Táto dohoda sa vzťahuje na štátnych občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike a štátnych občanov Maďarskej republiky s trvalým pobytom v Maďarskej republike (ďalej len „občania“), ktorí budú zamestnaní na území štátu druhej zmluvnej strany podľa určených podmienok a do výšky počtov ustanovených touto dohodou.

Článok 2

1. Orgány zmluvných strán zodpovedné za vykonávanie tejto dohody sú:

- za Slovenskú republiku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

- za Maďarskú republiku Ministerstvo sociálnych a rodinných vecí Maďarskej republiky.

2. Orgány poverené vykonávaním tejto dohody sú:

- v Slovenskej republike Národný úrad práce,

- v Maďarskej republike Štátne centrum práce a metodiky.

3. Zamestnávanie občanov podľa tejto dohody sa realizuje prostredníctvom príslušných orgánov v oblasti zamestnanosti štátov obidvoch zmluvných strán.

Článok 3

1. Zamestnávanie občanov na území štátu druhej zmluvnej strany sa uskutočňuje na dobu dohodnutú so zamestnávateľom takto:

a) najdlhšie na dobu jedného roka s možnosťou predĺženia najdlhšie o jeden rok,

b) krátkodobo, na sezónne práce najdlhšie na dobu šesť mesiacov v kalendárnom roku.

2. Na území štátu druhej zmluvnej strany môže byť občan zamestnaný

a) podľa odseku 1 písm. a), ak má požadovanú odbornú kvalifikáciu potrebnú na vykonávanie zamestnania a v čase prijatia do zamestnania dosiahol vek 18 rokov,

b) podľa odseku 1 písm. b), ak dosiahol vek 18 rokov.

3. Každá zo zmluvných strán na účely tejto dohody vzájomne uznáva doklady o základnom a strednom odbornom vzdelaní alebo odbornej kvalifikácii vydané na území štátu druhej zmluvnej strany, ktoré boli preložené do štátneho jazyka prijímajúceho štátu. V prípade uznávania dokladov o vysokoškolskom vzdelaní a odbornej kvalifikácii sa vychádza z vnútroštátnych právnych predpisov štátu príjímajúcej zmluvnej strany.

Článok 4

1. Ročný počet občanov sa určuje bez ohľadu na situáciu na trhu práce pre štáty obidvoch zmluvných strán takto:

a) podľa článku 3 ods. 1 písm. a) 400 občanov,

b) podľa článku 3 ods. 1 písm. b) 400 občanov.

2. Ak niektorá zo zmluvných strán nevyčerpá dohodnutý počet, táto skutočnosť nebude mať za následok zníženie dohodnutého počtu druhej zmluvnej strany. V danom roku nevyužitá časť povolení na zamestnanie sa nemôže preniesť do nasledujúceho roka.

3. Zmluvné strany môžu zmeny určeného počtu občanov na nasledujúci rok dohodnúť najneskôr do 1. júla bežného kalendárneho roka výmenou nót.

Článok 5

1. Pri zamestnávaní občana štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany sa vyžaduje povolenie na zamestnanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu prijímajúcej zmluvnej strany. Príslušné orgány zmluvných strán vydajú povolenia na zamestnanie do výšky počtov uvedených v článku 4 ods. 1 bez ohľadu na situáciu na trhu práce.

2. Ak podľa vnútroštátnych právnych predpisov prijímajúceho štátu v určitých povolaniach nemôže byť cudzinec zamestnaný, povolenie na zamestnanie sa mu nemôže udeliť.

3. Pracovnú zmluvu uzaviera občan a zamestnávateľ v písomnej forme.

4. Občan nemôže vykonávať iný druh práce ako ten, na ktorý mu bolo udelené povolenie na zamestnanie, a ani byť zamestnaný u iného zamestnávateľa.

5. Po skončení doby platnosti povolenia na zamestnanie je občan povinný opustiť územie štátu tej zmluvnej strany, kde bol zamestnaný, v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi o pobyte cudzincov.

Článok 6

Na občanov zamestnaných podľa článku 3 ods.1 tejto dohody sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy o vstupe a pobyte cudzincov platné na území štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok 7

Na sociálno-právnu ochranu občanov pri zamestnávaní sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy štátu tej zmluvnej strany, na ktorého území bude občan zamestnaný.

Článok 8

Na dávky dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia občanov sa vzťahujú ustanovenia platnej zmluvy o spolupráci v sociálnej politike medzi zmluvnými stranami.

Článok 9

Na zdaňovanie miezd a ich náhrad poskytovaných v súvislosti so zamestnávaním sa vzťahujú ustanovenia platnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Článok 10

Na dovoz a vývoz tovaru prevážaného občanmi zamestnávanými na základe tejto dohody sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy štátov obidvoch zmluvných strán.

Článok 11

1. Poverené orgány zmluvných strán spoločne vypracujú a vzájomne si porovnajú opatrenia na vykonávanie tejto dohody.

2. Zodpovedné a poverené orgány zmluvných strán úzko spolupracujú pri vykonávaní tejto dohody a v prípade potreby môžu vytvoriť spoločné pracovné komisie.

Článok 12

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu troch rokov a jej platnosť bude automaticky predlžovaná vždy o ďalší jeden rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti. V prípade vypovedania tejto dohody zostávajú povolenia na zamestnanie v platnosti až do uplynutia v nich stanovených termínov.

3. Táto dohoda môže byť zmenená alebo doplňovaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.

Dané v Bratislave 12. februára 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za vládu
Maďarskej republiky:

Péter Harrach v. r.