Vyhláška č. 177/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne

Čiastka 76/1999
Platnosť od 16.07.1999 do28.02.2002
Účinnosť od 16.07.1999 do28.02.2002
Zrušený 95/2002 Z. z.

177

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. júna 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 prvá veta znie:

„Rezerva na poistné budúcich období sa tvorí v neživotnom poistení a v životnom poistení s výnimkou životných poistení za jednorazové poistné z tej časti predpísaného poistného, ktorá sa vzťahuje na budúce účtovné obdobia.“.

2. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Rezerva na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených

Rezerva na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených sa vytvára pre prípad, keď ekonomické riziko premenlivosti výnosov alebo rastu investovaných prostriedkov poistného nesie výlučne osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Výška rezervy sa určí ako aktuálna hodnota finančných investícií umiestnených v mene poistených za všetky zmluvy životného poistenia tohto druhu, a to v súlade so zásadami obsiahnutými vo všeobecných poistných podmienkach a v zmluvných dojednaniach. Ak životné poistenie obsahuje aj plnenie v dohodnutej výške, vytvára sa aj príslušná rezerva podľa § 6.“.

3. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv

(1) Prostriedky rezerv môže poisťovňa umiestniť v bankách, ktoré majú povolenie pôsobiť na území Slovenskej republiky, a to tak, že hodnota vkladu v jednej banke zvýšená o menovitú hodnotu nakúpených vkladových listov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov alebo dlhopisov emitovaných touto bankou neprekročí 40 % základného imania banky a neprekročí 25 % zo všetkých rezerv poisťovne.

(2) Prostriedky rezerv môže poisťovňa použiť na obstaranie

a) tuzemských cenných papierov,1) a to

1. štátnych dlhopisov2) a pokladničných poukážok3),

2. verejne obchodovateľných dlhopisov4) prijatých na obchodovanie na hlavnom trhu burzy cenných papierov5) do výšky 10 % prostriedkov všetkých rezerv,

3. akcií a podielových listov uzavretých podielových fondov prijatých na obchodovanie na hlavnom trhu burzy cenných papierov, ako aj podielových listov otvorených podielových fondov bez ohľadu na to, či sú verejne obchodovateľné, do výšky 10 % prostriedkov všetkých rezerv; podiel akcií na základnom imaní jedného emitenta nemôže prekročiť 10 % bez predchádzajúceho súhlasu orgánu štátneho dozoru nad poisťovníctvom,

b) zahraničných cenných papierov,6) s ktorými sa obchoduje na hlavnom trhu tuzemskej alebo zahraničnej burzy cenných papierov, do výšky 15 % pro-striedkov všetkých rezerv; na jednotlivé druhy zahraničných cenných papierov sa obdobne vzťahujú obmedzenia uvedené v písmene a),

c) nehnuteľností do výšky 15 % prostriedkov všetkých rezerv.

(3) Spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na umiestnenie prostriedkov rezerv podľa § 7.

(4) Z prostriedkov rezerv na životné poistenie môže poisťovňa poskytnúť osobe, ktorá uzavrela s poisťovňou zmluvu o životnom poistení, pôžičku až do výšky časti poistnej rezervy zo životného poistenia, ktorá sa vyplatí oprávnenej osobe v prípade, že dôjde k zrušeniu životného poistenia pred skončením dohodnutej poistnej doby, s uplatnením úroku vo výške zodpovedajúcej minimálne úrokovej miere použitej pri výpočte rezerv pre dané životné poistenie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 6 znejú:

1) § 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2) § 18 a 19 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

3) § 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 21 ods. 4 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.

6) § 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.“.

4. § 11 sa vypúšťa.

5. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

Poisťovňa zladí umiestnenie prostriedkov rezerv s touto vyhláškou do 30. júna 2000.“.

6. V celom texte vyhlášky sa slová „prijaté poistné“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „predpísané poistné“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Brigita Schmögnerová v. r.