Rozhodnutie č. 176/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 76/1999
Platnosť od 16.07.1999

176

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 13. júla 1999

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 23. októbra 1999;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Jozef Migaš v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 176/1999 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ
v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 23. októbra 1999

Kraj Okres Obec, mesto Volí sa
TRNAVSKÝ KRAJ Piešťany Rakovice starosta
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Rimavská Sobota Orávka starosta
ŽILINSKÝ KRAJ Ružomberok Bešeňová starosta
PREŠOVSKÝ KRAJ Medzilaborce Ňagov starosta
KOŠICKÝ KRAJ Rožňava Košice Kováčova primátor poslanec

Příloha 02

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 176/1999 Z. z.

LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 23. októbra 1999

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 21 - 2 Zverejnenie počtu obyvateľov obce, mesta ku dňu vyhlásenia volieb obec mesto 30. 7. 1999
65 dní 9 - 3, 5 Zverejnenie počtu poslancov, ktorý sa má zvoliť v nových voľbách obecné zastupiteľstvo 19. 8. 1999
65 dní 9 - 3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť obecné zastupiteľstvo 19. 8. 1999
55 dní 16 - 2 21 - 1, 2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 29. 8. 1999
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pre volby do obecného zastupiteľstva politické strany 29. 8. 1999
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej, mestskej volebnej komisie miestna, mestská volebná komisia 3. 9. 1999
45 dní 17 - 2 22 - 2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce a primátora mesta miestna, mestská volebná komisia 8. 9. 1999
40 dní 10 - 2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce primátor mesta 13. 9. 1999
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna, mestská volebná komisia 18. 9. 1999
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 23. 9. 1999
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 28. 9. 1999
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec mesto 28. 9. 1999
20 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie politické strany 3. 10. 1999
15 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 8. 10. 1999
48 hodín 30 - 3 Skončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 21. 10. 1999
26 - 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 23. 10. 1999