Zákon č. 17/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Čiastka 8/1999
Platnosť od 02.02.1999 do31.12.2004
Účinnosť od 15.02.1999 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.

17

ZÁKON

z 18. januára 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z. a zákona č. 140/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Poisťovňa uhrádza zmluvným zdravotníckym zariadeniam náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom podľa odseku 2 spôsobom a vo výške, ktoré určujú cenové predpisy.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“.

2. § 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Predpisovanie a výdaj liekov podrobnejšie upravuje osobitný predpis.12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.“.

3. Doterajší zoznam liečiv v prílohe č. 2 sa nahrádza novým zoznamom liečiv, ktorý je v prílohe k tomuto zákonu.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. februára 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 17/1999 Z. z.

ZOZNAM LIEČIV

Príloha 01