Oznámenie č. 168/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Centrom pre medzinárodnú mobilitu Fínskej republiky o výmene stážistov

Čiastka 74/1999
Platnosť od 14.07.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. júna 1999 na základe článku 9 ods. 1.

168

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. októbra 1998 bola v Helsinkách podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Centrom pre medzinárodnú mobilitu Fínskej republiky o výmene stážistov.

Dohoda nadobudla platnosť 11. júna 1999 na základe článku 9 ods. 1.

DOHODA

medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Centrom pre medzinárodnú mobilitu Fínskej republiky o výmene stážistov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Centrum pre medzinárodnú mobilitu Fínskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené snahou rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípe partnerstva a spoločného záujmu

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Táto dohoda sa vzťahuje na štátnych občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Fínskej republiky s trvalým pobytom na území Fínskej republiky (ďalej len „stážisti“), ktorí budú vykonávať stáž na dobu určitú na území štátu druhej zmluvnej strany na účely zdokonalenia sa v odborných a jazykových vedomostiach, dosiahli vek minimálne 18 rokov a neprekročili 30 rokov veku. V rámci stáže môžu vykonávať odbornú manuálnu aj duševnú prácu.

2. Stážistami môžu byť osoby s ukončeným odborným vzdelaním, ako aj študenti. Každá zo zmluvných strán na účely tejto dohody uznáva doklady o odbornom vzdelaní alebo o odbornej kvalifikácii platné na území štátu druhej zmluvnej strany a úradne overené a preložené do anglického jazyka.

Článok 2

1. Stážisti môžu byť zamestnaní na území štátu druhej zmluvnej strany v dohodnutom počte pri dodržaní vnútroštátnych právnych predpisov o zamestnávaní cudzincov.

2. Na zamestnávanie stážistov je potrebné povolenie na zamestnanie a povolenie na vstup a pobyt podľa vnútroštátnych právnych predpisov prijímajúceho štátu.

Článok 3

1. Dĺžka trvania stáže bude najmenej jeden mesiac a najviac 18 mesiacov. Pracovné zmluvy musia byť uzatvorené písomne na zodpovedajúcu dobu trvania stáže.

2. Stážisti nemôžu vykonávať inú pracovnú činnosť ako tú, na ktorú im bolo udelené povolenie na zamestnanie, a ani byť zamestnaní u iného zamestnávateľa.

3. Po skončení stáže môže stážista prijať iné zamestnanie v prijímajúcom štáte iba v prípade, ak získa povolenie na zamestnanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov prijímajúceho štátu.

Článok 4

1. Stážisti majú rovnaké práva a povinnosti ako štátni občania prijímajúceho štátu vo vzťahu k pracovnoprávnym podmienkam a podmienkam odmeňovania. Tieto sú ustanovené v právnych predpisoch a musia byť obsiahnuté aj v pracovnej zmluve. Zdaňovanie príjmu sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu a príslušnými ustanoveniami platnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

2. Na stážistov sa rovnako vzťahujú vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia a zdravotného poistenia prijímajúceho štátu.

Článok 5

Počet stážistov, ktorých možno prijať na území štátu každej zmluvnej strany, sa dohodne začiatkom bežného kalendárneho roku a potvrdí sa písomne. Potvrdený ročný počet tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 6

1. Osoby, ktoré sa chcú zamestnať ako stážisti, musia o to požiadať príslušný orgán svojho štátu, ktorý je poverený vykonávaním tejto dohody. Žiadosť musí byť podaná na tlačive určenom na tento účel.

2. Poverený orgán musí preveriť všetky náležitosti žiadosti v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto dohode a postúpi ju poverenému orgánu druhej zmluvnej strany, ktorý rozhodne o prijatí alebo o neprijatí stážistu. Povolenie na stáž postúpi poverený orgán jednej zmluvnej strany poverenému orgánu druhej zmluvnej strany.

3. Poverené orgány na výkon tejto dohody sú:
v Slovenskej republike Národný úrad práce,
vo Fínskej republike Centrum pre medzinárodnú mobilitu.

4. Poverené orgány zmluvných strán si vzájomne určia a odsúhlasia postup na vykonávanie tejto dohody.

Článok 7

Poverené orgány zmluvných strán v záujme naplnenia cieľov stanovených touto dohodou sa vynasnažia sprostredkovať uchádzačom o stáž vhodné zamestnanie, ak si uchádzači nezabezpečia zamestnanie sami. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak sa pracovný pomer stážistu skončí pred dohodnutou dobou bez jeho zavinenia.

Článok 8

Sprostredkovanie stáže sa vykonáva bezplatne. Ostatné náklady a poplatky súvisiace s pobytom si hradí stážista v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Článok 9

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

3. V prípade jej vypovedania povolenia udelené na základe tejto dohody zostanú v platnosti až do uplynutia v nich stanovených termínov.

Dané v Helsinkách 21. októbra 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, fínskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky:

Eleonóra Velčíková v. r.

Za Centrum pre medzinárodnú
mobilitu Fínskej republiky:

Ulla Ekberg v. r.