Oznámenie č. 165/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody

Čiastka 72/1999
Platnosť od 08.07.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. mája 1999 v súlade s článkom 12.

165

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody.

Dohoda nadobudla platnosť 27. mája 1999 v súlade s článkom 12.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

- uvedomujúc si význam ochrany životného prostredia a ochrany prírody a potrebu jej zlepšenia,

- uznávajúc potrebu šetrného využívania prírodných zdrojov,

- majúc na zreteli dôležitosť a nevyhnutnosť zladeného uplatňovania jednotlivých stratégií, politických prístupov a opatrení, ktoré sú zamerané na prevenciu, kontrolu a znižovanie nežiaducich vplyvov na životné prostredie všeobecne, ale najmä vo vzťahu k životnému prostrediu v prihraničných oblastiach,

- vychádzajúc z dohôd obsiahnutých v Zmluve o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej 19. marca 1995 v Paríži,

- v súlade s Deklaráciou prijatou na Konferencii o životnom prostredí, ktorú usporiadala Organizácia Spojených národov v roku 1972 v Štokholme, ako aj Deklaráciou prijatou na Konferencii Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji, konanej v roku 1992 v Riu de Janeiro,

- potvrdzujúc svoj úmysel postupovať v duchu strategických cieľov programu Životné prostredie pre Európu a v duchu záväzkov regionálnych dohovorov prijatých v rámci Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov,

- v presvedčení, že úzka a na spoločnej dôvere založená spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody znamená významný príspevok k rozvoju vzťahov zmluvných strán a vedie k dobrým výsledkom v prihraničných oblastiach, ako aj na subregionálnej a európskej úrovni,

- vedené želaním rozvíjať túto spoluprácu podľa noriem medzinárodného práva,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody v záujme oboch strán. Ich úsilie sa zameria najmä na prevenciu, skúmanie škodlivých vplyvov na životné prostredie, ako aj na spoločné vypracovanie riešení vedúce k trvalému zlepšeniu stavu životného prostredia.

2. Zmluvné strany s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj v Európe sa budú zasadzovať za rozvoj schválených stratégií regionálnej a medzinárodnej environmentálnej politiky.

Článok 2

Zmluvné strany so zodpovednosťou vyplývajúcou z ich stratégie politiky rozvoja a ochrany životného prostredia a v súlade s ustanoveniami tých medzinárodných zmlúv, ktorých sú stranami, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa zaväzujú spolupracovať najmä v nasledujúcich oblastiach:

1. Všeobecné a organizačné otázky environmentálnej politiky, hospodárske aspekty environmentálneho práva a riadenia s osobitným zreteľom na právnu úpravu, uplatňovanie práva, národné akcie a programy ochrany životného prostredia a ochrany prírody

2. Sledovanie, vyhodnocovanie a komplexné analýzy stavu životného prostredia, zabezpečenie prístupu k informáciám o životnom prostredí

a) Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe vytvorenia, rozvoja a prevádzkovania meracieho a monitorovacieho systému životného prostredia vo vzťahu k prihraničným oblastiam a environmentálnym vplyvom, ktoré presahujú štátne hranice. V záujme uvedeného

- spoločne odhalia, prípadne označia zdroje zaťažujúce životné prostredie, a kde je to možné, zistia, prípadne označia majiteľov alebo prevádzkovateľov,

- na základe dohody vyznačia tie územia a body, kde je potrebné uskutočniť merania a pozorovania,

- informácie získané z meracieho a monitorovacieho systému podľa zjednotených kritérií a jednotnej metodiky začlenia obe zmluvné strany do samostatne spravovanej a udržiavanej databázy.

b) Zmluvné strany v záujme jednotného zhromažďovania, spracovania a analyzovania údajov

- zladia svoje postupy zberu a merania údajov a svoje systémy zberu údajov prispôsobia medzinárodným normám vrátane zhromažďovania svojich čiastkových štatistických údajov,

- na základe skoordinovanej metodiky zabezpečia kvalitu informácií získaných z nazhromaždených údajov,

- dohodnú sa na spôsoboch publikovania informácií.

c) Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe sprístupnenia informácií, ktoré pochádzajú z meracích a monitorovacích systémov alebo z iných zdrojov (štatistika, systém evidencie). Na tento účel

- podrobne dohodnú okruh pravidelnej výmeny informácií, predovšetkým vo vzťahu k zdrojom znečisťujúcich emisií,

- na osobitné požiadanie sprístupnia štandardné štatistické a iné informácie verejného záujmu, ktoré nie sú hodnotené ako utajené.

d) Zmluvné strany

- pravidelne vyhodnotia a preveria základné činnosti meracích a pozorovacích systémov, ktoré boli vymedzené v priebehu spolupráce z hľadiska účinnosti a obsahu informácií,

- opierajúc sa o systémy vybudované podľa spoločných kritérií alebo pri doplnení týchto kritérií, môžu iniciovať čiastkové alebo komplexné prieskumy,

- so stanovenou pravidelnosťou a určeným obsahom vypracujú hodnotiace správy o environmentálnych procesoch v prihraničných oblastiach so zreteľom na spoločne stanovený cieľový stav,

- vypracujú návrhy na prevenciu, zastavenie a zvrátenie nepriaznivých tendencií.

e) Zmluvné strany zabezpečia mechanizmus vzájomného posudzovania vplyvu činností s možným vážnym účinkom na životné prostredie presahujúcim hranice v súlade s ustanoveniami Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, prijatého v Espoe.

3. Environmentálna výchova, vzdelávanie, formovanie povedomia

Zmluvné strany v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania, ako aj formovania povedomia si v rámci pravidelnej výmeny názorov budú vzájomne poskytovať metodickú a logistickú pomoc, vytvoria možnosti, aby sa vzájomne oboznámili s učebnými látkami, učebnicami a inými vzdelávacími materiálmi obsahujúcimi vedecké poznatky a možnosťami ich využitia. Osobitnú pozornosť budú venovať výmene informácií a odborníkov medzi vzdelávacími inštitúciami.

4. Výskum a vývoj

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti výskumu a zavedenia účinných metód, techník a technológií pri prevencii, kontrole a znižovaní znečistenia životného prostredia. V záujme uvedeného a pri zohľadnení výskumných aktivít, ktoré prebiehajú na medzinárodnej úrovni, zmluvné strany budú podporovať kroky smerujúce k realizácii špeciálnych, dvojstranných alebo viacstranných výskumných programov, v ktorých rámci osobitnú pozornosť budú venovať regiónu strednej a východnej Európy a trojstrannej alebo viacstrannej spolupráci s členskými štátmi Európskej únie.

5. Životné prostredie a zdravie

Zmluvné strany budú spolupracovať pri realizácii národných akčných programov životného prostredia a zdravia, pri prevencii, kontrole a potlačení vodou šírených ochorení, ako aj pri rozvoji, aplikácii metodických postupov oblastnej informatiky o životnom prostredí a zdraví.

6. Ochrana klímy, životné prostredie a energia

a) Zmluvné strany budú spolupracovať pri riešení medzinárodných programov zameraných na zníženie rizík zmien klímy, budú sa snažiť o zladenie svojich odborných a iných činností. V rámci procesu, ktorý je spojený s Kjótskym protokolom nadväzujúcim na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy, zosilnia úsilie o účinnejšiu medzinárodnú spoluprácu.

b) Zmluvné strany si vymenia informácie a skúsenosti v súvislosti s riešením environmentálnych problémov spojených s výrobou a spotrebou energie vrátane nových a obnoviteľných zdrojov energie a budú tiež spolupracovať pri hodnotení technológií, ktoré sú aktuálne v tejto oblasti.

7. Ochrana, rozvoj a starostlivosť o prírodu a krajinu

V prihraničných oblastiach budú zmluvné strany spolupracovať pri ochrane a zachovaní prírodných biotopov, biologickej a krajinnej rôznorodosti, prírodného prostredia a hodnôt s osobitným zreteľom na

a) spoločné vytvorenie systému chránených území presahujúcich hranice, ich spravovanie založené na spoločnej odbornej koncepcii ochrany prírody s osobitným zreteľom na Národný park Aggtelek – CHKO Slovenský kras (Svetové dedičstvo), Národný park Dunaj – Ipeľ – krajinný celok Burda – Poiplie, CHKO Cerová vrchovina – CHKO Karancs – Medves, oblasť Zemplína,

b) vypracovanie a realizáciu spoločných výskumných a ochranárskych programov zameraných na ochranu a prezentáciu jednotlivých ohrozených druhov rastlín a živočíchov, geologických a geomorfologických hodnôt v duchu platných medzinárodných zmlúv,

c) rozpracovanie, zladenie a prepojiteľnosť svojich národných ekologických sietí, ktoré tvoria súčasť paneurópskej ekologickej siete,

d) ochranu, prípadne využívanie krasov a jaskýň s osobitným zreteľom na jaskynné systémy Slovenského krasu a krasu Aggtelek, ktoré sú súčasťou Svetového dedičstva,

e) upevňovanie právnych prostriedkov a národného inštitucionálneho rámca, ktoré sa vzťahujú na povoľovanie importu, exportu, tranzitu jednotlivých ohrozených druhov rastlín a živočíchov v súlade s ustanoveniami tých medzinárodných dohovorov, ktorých signatármi sú obe zmluvné strany,

f) výmenu informácií a skúseností o rozumnom spravovaní chránených a citlivých prírodných oblastí a nárazníkových zón, ako aj o udržateľnom a environmentálne prijateľnom rozvoji turistických aktivít na týchto územiach,

g) spoločné vypracovanie a realizáciu ekologických rehabilitačných projektov v prihraničných oblastiach, prípadne na tých územiach, kde môžu mať kladný vplyv na stav životného prostredia v prihraničných oblastiach alebo za hranicami,

h) spoločné úsilie pri rozumnom, udržateľnom využívaní biologických zdrojov prihraničných oblastí v záujme upevnenia ochrany týchto zdrojov,

i) nadviazanie a rozvoj partnerských vzťahov medzi maďarskými a slovenskými národnými parkami.

8. Ochrana zložiek životného prostredia

a) Zmluvné strany v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom stanovia pre zariadenia a činnosti také technické, správne, regulačné opatrenia, ktoré zabránia prekročeniu povolených limitov znečistenia ovzdušia, vody, pôdy ako zložiek životného prostredia, ak nie sú upravené inými medzinárodnými zmluvami prijatými oboma zmluvnými stranami. Vymedzia aj opatrenia zamerané na prevenciu vzniku cezhraničných vplyvov, pričom budú podporovať iniciatívy zamerané na zníženie množstva emitovaných znečisťujúcich látok do životného prostredia na najmenšiu možnú mieru.

b) S cieľom napomôcť postupné približovanie k normám Európskej únie, ako aj plnenie medzinárodných zmlúv pri zohľadnení odlišného charakteru metód ochrany rôznych zložiek životného prostredia spoločne alebo koordinovane určia cieľový stav zložiek životného prostredia v prihraničných oblastiach. Spoločne zistia aktuálny stav zložiek životného prostredia, trendy v odchýlkach a v zmenách stavov v porovnaní s vytýčeným cieľovým stavom. Správy o výsledkoch skúmania raz ročne spoločne vyhodnotia a určia potrebné opatrenia. Zmluvné strany pri hodnotení vychádzajú z údajov národných monitorovacích systémov.

c) Zmluvné strany si vymenia informácie a skúsenosti v oblasti ochrany a rehabilitácie pôdneho fondu a geologických hodnôt a budú iniciovať riešenie spoločných projektov, najmä v prihraničných oblastiach.

9. Bezpečnosť životného prostredia

a) Zmluvné strany identifikujú tie nebezpečné činnosti, ktoré si vyžadujú špeciálne preventívne opatrenia na zníženie rizika vzniku nehôd a havárií, s cieľom minimalizovať ich následky na životné prostredie vrátane vypracovania plánov na odvrátenie škôd na životnom prostredí.

b) Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o udalostiach a činnostiach, ktoré následkami cezhraničného vplyvu môžu ohroziť životné prostredie v prihraničných oblastiach.

c) Zmluvné strany si splnia požiadavky na kontroly nebezpečných činností, prijmú spoločné stanoviská na realizáciu opatrení na ochranu životného prostredia pred škodlivými cezhraničnými environmentálnymi vplyvmi.

d) Zmluvné strany vykonajú opatrenia vymedzené v plánoch na odvrátenie ekologických škôd na účely prevencie, zníženia a odvrátenia následkov mimoriadnych udalostí s cezhraničnými vplyvmi.

10. Odpadové hospodárstvo

a) Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o svojich vnútroštátnych právnych predpisoch o hospodárení s odpadom a vymenia si skúsenosti z harmonizácie národných právnych predpisov s predpismi Európskej únie a OECD.

b) Zmluvné strany si vymenia skúsenosti z moderného spracovania odpadu, predovšetkým z investícií pri zhodnocovaní odpadu, a spolupracujú v záujme toho, aby sa s novými postupmi mohli oboznámiť aj v krajine druhej zmluvnej strany (konferencie, študijné cesty odborníkov atď.).

c) Zmluvné strany si vymenia skúsenosti a informácie o zužitkovaní tých druhov odpadu, ktoré sa v súlade s predpismi OECD uvádzajú na tzv. zelenom zozname, s osobitným zreteľom na tie druhy odpadov, vo vzťahu ku ktorým obe zmluvné strany vytvoria režim voľnej cezhraničnej prepravy.

d) Vo väzbe na ustanovenia bazilejského Dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní zmluvné strany prijmú opatrenia na posilnenie kontroly, zabránenie nelegálnych vývozov a na vzájomné oznamovanie podozrivých prípadov prepravy nebezpečných odpadov cez hranice (po cestnej sieti, železnicou alebo vodnou cestou), ďalej na uľahčenie tranzitu zásielok nebezpečného odpadu späť do exportujúcej krajiny v prípade, ak nie je možné ukončenie jeho prepravy. Ak bol odpad nelegálne vyvezený z územia niektorej zmluvnej strany, umožnia zmluvné strany jeho spätné prijatie na náklady exportujúcej krajiny.

11. Integrovaná regionálna politika životného prostredia

Zmluvné strany budú spolupracovať pri metodicko-legislatívnom a praktickom zakladaní integrovanej ochrany životného prostredia aplikovanej v jednotlivých rezortoch, najmä v oblasti územného plánovania a usporiadania územia. V rámci tejto spolupráce zmluvné strany budú klásť dôraz na riešenie prihraničných oblastí.

V záujme komplexnej ochrany krajiny a prírody, ako aj udržateľného regionálneho rozvoja navzájom zladia svoje zámery v procese tvorby regionálnych plánov, prípadne dokumentácie územného plánovania na vyššej úrovni a skoordinujú koncepcie zamerané na riešenie problematiky prihraničných oblastí.

Článok 3

1. V rámci spolupráce sa uskutočnia pracovné stretnutia, spoločné opatrenia, odborné podnikateľské aktivity, výmena odborníkov, výchovné a vzdelávacie školenia, ako aj výmena vedeckých, technických a právnych dokumentov, metodických materiálov a iných informácií, ako aj ďalšie formy dohodnuté pri realizácii tejto dohody.

2. Zmluvné strany môžu do tejto práce zapojiť aj zástupcov hospodárstva, vedy a jednotlivých ekologických organizácií, ako aj súkromného sektora.

Článok 4

Vychádzajúc z cieľov tejto dohody, zmluvné strany budú podporovať vytváranie a rozvoj priamych stykov, ako aj rozvoj spolupráce medzi orgánmi, inštitúciami, organizáciami a podnikmi ochrany životného prostredia a prírody.

Článok 5

1. Na účely realizácie tejto dohody sa vytvorí komisia zložená zo zástupcov zmluvných strán. Táto komisia určuje témy a formy spolupráce a koordinuje programy. V niektorých prípadoch sa môžu vytvoriť subkomisie. Komisia vykonáva svoju činnosť na základe vlastného štatútu a rokovacieho poriadku, ktorý musia schváliť obe zmluvné strany.

2. Zmluvné strany si do troch mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody vzájomne oznámia mená spolupredsedov komisie.

3. Komisia zasadá raz ročne, striedavo na území Slovenskej republiky a Maďarskej republiky, na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa môže uskutočniť mimoriadne zasadnutie. Na zasadnutie sa môžu ako poradcovia prizvať experti.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci komisie

a) zriadia skupiny expertov, ktoré na základe odborných analýz spoločne vypracujú a predložia návrhy smerujúce k realizácii ustanovení tejto dohody,

b) napomôžu v prihraničných oblastiach vzájomné návštevy, ktoré sa uskutočnia na účely výmeny informácií, a vzájomné odborné styky,

c) vypracujú metodické predpisy zamerané na monitorovanie stavu životného prostredia v prihraničných oblastiach a vykonávanie činností, ktoré sú potrebné na uskutočnenie ďalších cieľov tejto dohody.

5. Úradnými jazykmi rokovaní a protokolov komisie sú slovenský jazyk a maďarský jazyk, ak sa strany v jednotlivých konkrétnych prípadoch nedohodnú inak.

Článok 6

Za koordinovanie a organizovanie spolupráce v rámci tejto dohody sú zodpovedné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo životného prostredia Maďarskej republiky.

Článok 7

1. Výsledky spolupráce sa môžu v prípade vzájomného súhlasu zmluvných strán odovzdať tretím stranám. Výmena informácií a odovzdávanie výsledkov tretím stranám sa môže uskutočniť len v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami zmluvných strán, ďalej pri rešpektovaní skutočností uvedených v protokoloch komisie.

2. Odovzdávanie dôverných alebo tajných informácií si vyžaduje osobitnú úpravu. V otázke prístupu k chráneným informáciám je rozhodujúcou vnútroštátna právna úprava zmluvných strán. To isté sa vzťahuje aj na ochranu duševného vlastníctva.

Článok 8

1. Na žiadosť jednej zmluvnej strany poskytne druhá zmluvná strana pomoc pri riziku vzniku alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti podľa postupu upraveného komisiou.

2. Pravidlá a spôsob poskytovania vzájomnej pomoci pri mimoriadnej udalosti sa vypracujú do jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody a nadobudnú platnosť v súlade s vnútroštátnymi predpismi po prerokovaní v príslušných orgánoch zmluvných strán.

3. Úprava poskytovania vzájomnej pomoci sa v zásade bude týkať

a) kategórií udalostí, ktoré sa považujú za mimoriadne udalosti,

b) prípravy poplašných a zásahových plánov pre mimoriadne udalosti,

c) prostriedkov a služieb, ktoré si zmluvné strany na zásade vzájomnosti ponúknu v rámci poskytovania vzájomnej pomoci,

d) zabezpečenia poskytovania vzájomnej pomoci, jej dozoru a koordinácie.

Článok 9

Náklady spojené s vykonávaním tejto dohody si obe zmluvné strany uhrádzajú samostatne. V jednotlivých prípadoch sa môže dohodnúť iná úprava.

Článok 10

Zmluvné strany zabezpečia informovanie verejnosti o stave životného prostredia a o tých opatreniach, ktoré prijmú na prevenciu, kontrolu, zníženie škodlivých environmentálnych vplyvov v prihraničných oblastiach alebo prekračujú štátne hranice.

Článok 11

Všetky spory týkajúce sa výkladu a vykonávania ustanovení tejto dohody sa budú riešiť vzájomným rokovaním.

Článok 12

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán; platnosť nadobudne dňom doručenia neskoršej diplomatickej nóty o tomto schválení.

Článok 13

1. Túto dohodu zmluvné strany uzavierajú na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia jej písomného vypovedania druhej zmluvnej strane.

2. Skončenie platnosti dohody nemá vplyv na záväzky vyplývajúce z jej vykonávania, ktoré do dňa uplynutia jej platnosti neboli ukončené.

3. Táto dohoda sa netýka záväzkov, ktoré vyplývajú z iných dvojstranných alebo viacstranných dohôd, ktoré zmluvné strany uzavreli.

Článok 14

Túto dohodu možno meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou a nadobudnú platnosť v súlade s článkom 12 tejto dohody.

Dané v Bratislave 12. februára 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

László Miklós v. r.

Za vládu
Maďarskej republiky:

Pál Pepó v. r.