Oznámenie č. 164/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 71/1999
Platnosť od 08.07.1999

164

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 26. mája 1999 do 24. júna 1999 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 pre príspevkové organizácie v lesnom hospodárstve uzavretá 28. mája 1999 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 10. júna 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 10. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 27. januára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským mliekarenským zväzom.