Vyhláška č. 162/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o obmedzení obchodovania s Juhoslovanskou zväzovou republikou

Čiastka 71/1999
Platnosť od 08.07.1999 do30.10.2000
Účinnosť od 08.07.1999 do30.10.2000
Zrušený 352/2000 Z. z.

OBSAH

162

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 29. júna 1999,

o obmedzení obchodovania s Juhoslovanskou zväzovou republikou

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Vývoz tovaru, služieb a technológií do Juhoslovanskej zväzovej republiky (ďalej len „vývoz tovaru“) je možný len na základe úradného povolenia (ďalej len „povolenie“).

(2) Povolenie udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(3) Konanie o udelení povolenia na vývoz tovaru podľa odseku 1 uskutočňuje ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Žiadateľom môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania v Slovenskej republike, ktoré majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

(4) Žiadosť o udelenie povolenia obsahuje

a) obchodné meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,

b) identifikačné číslo žiadateľa,

c) identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno, trvalé bydlisko a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je výrobcom tovaru, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,

d) číslo položky colného sadzobníka vyvážaného tovaru,

e) názov tovaru, jeho množstvo a hodnotu v obchodnej parite,

f) meno a sídlo odberateľa tovaru v Juhoslovanskej zväzovej republike,

g) meno a sídlo konečného užívateľa tovaru,

h) navrhovanú dobu platnosti povolenia.

(5) K žiadosti o udelenie povolenia žiadateľ priloží

a) úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo živnostenského listu, alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť, ak je žiadateľom fyzická osoba; tieto doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace,

b) kópiu kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy o dodávke tovaru uzavretú s odberateľom v Juhoslovanskej zväzovej republike,

c) potvrdenie o konečnom užívateľovi tovaru.

(6) Na posúdenie žiadosti o udelenie povolenia na vývoz tovaru môže ministerstvo od žiadateľa vyžiadať ďalšie doklady súvisiace s požadovaným vývozom.

§ 2

(1) Predkladanie žiadostí o udelenie povolenia nie je časovo obmedzené.

(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti v lehote 60 dní od doručenia úplnej žiadosti.

(3) Na udelenie povolenia na vývoz tovaru nie je právny nárok. Ministerstvo povolenie nevydá, ak vývoz tovaru nie je v súlade s obchodno-politickými a inými dôležitými záujmami Slovenskej republiky alebo ak udelenie povolenia je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.

(4) Rozhodnutie ministerstva o neudelení povolenia je konečné a nemožno proti nemu podať riadne opravné prostriedky. Na konanie o udelenie povolenia na vývoz tovaru sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

§ 3

(1) Colné orgány umožnia vývoz tovaru iba v rozsahu a za podmienok určených v povolení. Bez predloženia povolenia vývoz tovaru neumožnia.

(2) Držiteľ povolenia vráti povolenie ministerstvu do 15 dní od skončenia jeho platnosti.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľudovít Černák v. r.