Vyhláška č. 161/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb

Čiastka 70/1999
Platnosť od 30.06.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 01.07.1999 do31.12.2001
Zrušený 578/2001 Z. z.

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 25. júna 1999

o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb

(1) Za priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na občana a na rozpočtový rok na poskytovanie opatrovateľskej služby sa považujú sumy uvedené v prílohe č. 1.

(2) Za priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na občana a na rozpočtový rok na poskytovanie starostlivosti sa považujú v

a) domove sociálnych služieb pre deti sumy uvedené v prílohe č. 2,

b) domove sociálnych služieb pre dospelých sumy uvedené v prílohe č. 3,

c) domove dôchodcov sumy uvedené v prílohe č. 4,

d) zariadení chráneného bývania sumy uvedené v prílohe č. 5,

e) detskom domove sumy uvedené v prílohe č. 6,

f) domove pre osamelých rodičov sumy uvedené v prílohe č. 7,

g) stanici opatrovateľskej služby pre deti sumy uvedené v prílohe č. 8,

h) zariadení pestúnskej starostlivosti sumy uvedené v prílohe č. 9,

i) útulku sumy uvedené v prílohe č. 10,

j) krízovom stredisku sumy uvedené v prílohe č. 11,

k) resocializačnom stredisku sumy uvedené v prílohe č. 12,

l) rehabilitačnom stredisku sumy uvedené v prílohe č. 13,

m) zariadení opatrovateľskej služby sumy uvedené v prílohe č. 14,

n) domove-penzióne pre dôchodcov sumy uvedené v prílohe č. 15.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1999.


Peter Magvaši v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba
priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
18 261 Sk 1 268 Sk

Príloha č. 2 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti

Domov sociálnych služieb pre deti
počet miest do 29 od 30 do 59 60 a viac
starostlivosť poskytovaná priemerné priemerné priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
celoročne 176 583 Sk 17 823 Sk 205 698 Sk 18115Sk 143 248 Sk 16 972 Sk
týždenne 143 712 Sk 11 555 Sk 149110Sk 10 620 Sk 119413Sk 9 404 Sk
denne 80 838 Sk 4 694 Sk 86 661 Sk 6 120 Sk 81 464 Sk 3 329 Sk

Príloha č. 3 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb pre dospelých

Domov sociálnych služieb pre dospelých
počet miest do 29 od 30 do 59 60 a viac
starostlivosť poskytovaná priemerné priemerné priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
celoročne 166 662 Sk 24 315 Sk 114031 Sk 24 368 Sk 95 476 Sk 23 919 Sk
denne 53 379 Sk 15 383 Sk &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Príloha č. 4 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov

Domov dôchodcov
počet miest do 29 od 30 do 59 60 a viac
starostlivosť poskytovaná priemerné priemerné priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
celoročne 127 091 Sk 24 622 Sk 115 171 Sk 23 611 Sk 89 241 Sk 26 238 Sk

Príloha č. 5 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v zariadení chráneného bývania

Zariadenie chráneného bývania
počet miest do 30
starostlivosť poskytovaná priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
celoročne 60 785 Sk 8 064 Sk

Príloha č. 6 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v detskom domove

Detský domov
počet miest do 29 od 30 do 59 60 a viac
starostlivosť poskytovaná priemerné priemerné priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
celoročne 135 756 Sk 3 586 Sk 136 164 Sk 3 868 Sk 160 190 Sk 3 863 Sk

Príloha č. 7 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove pre osamelých rodičov

Domov pre osamelých rodičov
počet miest do 30
starostlivosť poskytovaná priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
prechodne na určitý čas 20 266 Sk 5 876 Sk

Príloha č. 8 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v stanici opatrovateľskej služby pre deti

Stanica opatrovateľskej služby pre deti
počet miest do 30
starostlivosť poskytovaná priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
prechodne na určitý čas 98 954 Sk 2 644 Sk

Príloha č. 9 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti

Zariadenie pestúnskej starostlivosti
počet miest do 30
starostlivosť poskytovaná priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
prechodne na určitý čas 42 218 Sk 4 265 Sk

Príloha č. 10 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v útulku

Útulok
počet miest do 30
starostlivosť poskytovaná priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
prechodne na určitý čas 43 223 Sk 3 023 Sk

Príloha č. 11 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v krízovom stredisku

Krízové stredisko
počet miest do 30
starostlivosť poskytovaná priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
prechodne na určitý čas 63 095 Sk 2 097 Sk

Príloha č. 12 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v resocializačnom stredisku

Resocializačné stredisko
počet miest do 30
starostlivosť poskytovaná priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
prechodne na určitý čas 135 536 Sk -

Príloha č. 13 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v rehabilitačnom stredisku

Rehabilitačné stredisko
počet miest do 30
starostlivosť poskytovaná priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
prechodne na určitý čas 64 518 Sk 2 143 Sk

Príloha č. 14 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby
počet miest do 30
starostlivosť poskytovaná priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
prechodne na určitý čas 95 829 Sk 7 173 Sk

Príloha č. 15 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.

Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove-penzióne pre dôchodcov

Domov-penzión pre dôchodcov
počet miest do 30
starostlivosť poskytovaná priemerné
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok príjmy na občana a na rozpočtový rok
celoročne 47 402 Sk 10 173 Sk