Opatrenie č. 160/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 69/1999
Platnosť od 28.06.1999
Účinnosť od 01.07.1999

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1999 Aktuálne znenie