Oznámenie č. 157/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/1999
Platnosť od 25.06.1999 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1999. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

157

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie zo 17. júna 1999 č. R-7/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa upravujú maximálne ceny

– povrchovej vody, pitnej a úžitkovej vody pre domácnosti a vody odvedenej z domácností,

– plynných palív pre domácnosti,

– elektrickej energie pre podnikateľský sektor, organizácie a pre domácnosti,

– za použitie železničnej dopravnej cesty vo vnútroštátnej doprave nákladov a osôb,

– tepelnej energie pre domácnosti vrátane podmienok na ich uplatňovanie.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1999.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.