Zákon č. 155/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z.

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 448/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 67/1999
Platnosť od 25.06.1999
Účinnosť od 01.01.2009

155

ZÁKON

z 9. júna 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 389/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 155/1999 Z. z.

PRÍLOHA č. 7

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky a peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Cena pomôcky, cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) &nbsp
do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7
do 10 000 Sk 90 % 90 % 70 % 50 % 30 % 20 % Výška príspevku v % z ceny pomôcky potrebnej na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
do 50 000 Sk 95 % 85 % 75 % 65 % 55 % 45 %
nad 50 000 Sk 95 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Príloha č. 2 k zákonu č. 155/1999 Z. z.

PRÍLOHA č. 7a

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom

Cena psa so špeciálnym výcvikom Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)
do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7
x 100 % 95 % 90 % 80 % 70 % 60 % Výška príspevku v % z ceny psa so špeciálnym výcvikom

Príloha č. 3 k zákonu č. 155/1999 Z. z.

PRÍLOHA č. 8

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky

Cena opravy pomôcky Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)
do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7
do 5 000 Sk 95 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % Výška príspevku v % z ceny opravy pomôcky
do 10 000 Sk 95 % 70 % 50 % 25 % 0 % 0 %
do 25 000 Sk 95 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %
nad 25 000 Sk 95 % 90 % 70 % 50 % 30 % 15 %

Príloha č. 4 k zákonu č. 155/1999 Z. z.

PRÍLOHA č. 10

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu

Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)do 2do 3do 4do 5do 6do 7do 8
Výška príspevku v % z peukázaných nákladov na prepravu95 %90 %70 %50 %40 %30 %20 %