Oznámenie č. 149/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 65/1999
Platnosť od 18.06.1999 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

149

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie zo 14. júna 1999 č. R-5/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa upravujú cenovoregulačné opatrenia po zavedení dovoznej prirážky pre výrobky v zdravotníctve.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.