148

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. júna 1999

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (§ 8a ods. 3 zákona), ktorými na účely tohto opatrenia sú

a) ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy uvedené v osobitnom zákone,1) Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Slovenská akadémia vied, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, krajské úrady,

b) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom, napríklad Centrum kupónovej privatizácie Slovenskej republiky, DataCentrum, Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Správa finančnej kontroly v Bratislave, Košiciach, vo Zvolene, Úrad štátneho dozoru nad kapitálovým trhom, Správa pre veci majetkové Slovenskej republiky, Stály sekretariát Rady colnej únie Slovenskej republiky, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie „Financie“ v Tatranskej Lomnici,

c) verejnoprávne inštitúcie, ktoré na základe zákona spravujú majetok štátu [§ 1 ods.1 písm. c) zákona], a iné právnické osoby, ak na základe zákona spravujú majetok štátu [§ 1 ods. 1 písm. d) zákona].

(2) Toto opatrenie sa nevzťahuje na nakladanie s vojenským materiálom2) a na nakladanie so štátnymi hmotnými rezervami.3)

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. g) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk, okrem prípadov, keď tieto veci budú slúžiť na výkon činnosti zameranej na predchádzanie vzniku vážnych, ťažko liečiteľných chorôb a na súvisiacu osvetovú činnosť.

(2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľmi hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia iným správcom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

(1) Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. a) a b) opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 opatrenia.

(2) Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď predávajúcimi sú správcovia uvedení v § 1 písm. c) opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

(1) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. a) a b) opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.

(2) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď jednými z účastníkov zmluvy sú správcovia uvedení v § 1 písm. c) opatrenia.

§ 7

Nájom hnuteľných vecí štátu ( k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia iným nájomcom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, na neurčitý čas alebo na čas dlhší ako dva roky.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 písm. a) a b) opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu je potrebný súhlas ministerstva vždy, keď požičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 písm. c) opatrenia.

(3) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/1997 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 18. júna 1999.


Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.