Oznámenie č. 147/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 1999 – 2001

Čiastka 64/1999
Platnosť od 18.06.1999
Redakčná poznámka

V súlade s bodom 7.2. program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 14. mája 1999.

147

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. mája 1999 bol v Madride podpísaný Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 1999 – 2001.

V súlade s bodom 7.2. program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 14. mája 1999.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.