Oznámenie č. 134/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov

Čiastka 63/1999
Platnosť od 17.06.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

134

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos zo 4. júna 1999 č. 1094/99-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997 – 1999 uzavretá 12. marca 1997 medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií a Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Dodatok č. 1 zo dňa 30. októbra 1997 a Dodatok č. 3 zo dňa 30. marca 1999 sú záväzné aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 9/1999.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze SPOJE, v Slovenskom odborovom zväze pôšt a telekomunikácií a vo Zväze zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.