Oznámenie č. 130/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohode o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov z 11. septembra 1990

Čiastka 61/1999
Platnosť od 16.06.1999

130

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 1996 Slovenská republika pristúpila k Dohode o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov z 11. septembra 1990. Týmto dňom sa Slovenská republika stala členským štátom (so štatútom kandidáta) Spojených leteckých úradov, ktoré sú pridruženým orgánom Európskej konferencie civilného letectva.

V súlade s dohodou sú v Slovenskej republike platné prijaté Jednotné letecké predpisy (Joint Aviation Requirements), ktoré vydali Spojené letecké úrady (Joint Aviation Authorities).

Oznámenia o platných Jednotných leteckých predpisoch a ich zmenách sa budú postupne uverejňovať v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Jednotné letecké predpisy a ich zmeny bude postupne vydávať Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako publikácie Leteckej informačnej služby Slovenskej republiky.

Dohoda o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov a Jednotné letecké predpisy sú v úplnom znení uložené a prístupné na nazretie v Leteckom úrade Slovenskej republiky.