Zákon č. 128/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

Čiastka 61/1999
Platnosť od 16.06.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 01.07.1999 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.

128

ZÁKON

z 3. júna 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 204/1997 Z. z. a zákona č. 144/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Verejne obchodovateľné cenné papiere (§ 71) môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov. Akcie na doručiteľa,9b) podielové listy uzavretých podielových fondov, podielové listy otvorených podielových fondov na doručiteľa, dlhopisy a pokladničné poukážky musia mať podobu zaknihovaných cenných papierov aj vtedy, ak nie sú verejne obchodovateľné. Emitent verejne obchodovateľných cenných papierov môže rozhodnúť, že prestanú byť verejne obchodovateľné len v prípade, ak o tom rozhodne jednomyseľne 100 % akcionárov spoločnosti a ak s tým vysloví súhlas Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

(5) Podobu zaknihovaných cenných papierov môžu mať cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. b), e) až g) a m), ako aj akcie na meno9b) a podielové listy otvorených podielových fondov na meno.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

9b) § 156 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Ak z osobitného zákona15) nevyplýva niečo iné, musí rubopis obsahovať podpis prevodcu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom cenného papiera. Ak nadobúda cenný papier zahraničná právnická osoba,15a) identifikačné číslo sa nemusí uvádzať a pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla môže uviesť dátum jej narodenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

3. V § 27 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) orgán vykonávajúci štátny dozor podľa tohto zákona alebo osobitných zákonov19a) v prípadoch, ak pri výkone štátneho dozoru zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s cenným papierom hrozí nebezpečenstvo vzniku ujmy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. V § 45 odsek 2 znie:

(2) Povolenie podľa odseku 1 udeľuje ministerstvo na písomnú žiadosť žiadateľa.“.

5. Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:

㤠45a

(1) Zahraničný obchodník s cennými papiermi je organizačná zložka24b) zahraničnej právnickej osoby, ktorá má osvedčenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má sídlo na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov. Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže vykonávať činnosť podľa § 45 na území Slovenskej republiky len v súlade s týmto zákonom a osobitnými zákonmi a len na základe povolenia udeleného ministerstvom. Činnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky podlieha štátnemu dozoru podľa tohto zákona.

(2) V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie zahraničná právnická osoba

a) svoje obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu,

b) umiestnenie zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

c) návrh, v akom rozsahu bude zahraničný obchodník s cennými papiermi vykonávať činnosti podľa odseku 1 a s tým súvisiacu činnosť,

d) vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky,

e) meno, priezvisko a bydlisko vedúceho zahraničného obchodníka s cennými papiermi, údaje o jeho odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti, prípadne miesto jeho pobytu,

f) meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo makléra zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude vykonávať odborné činnosti, a údaje o jeho odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti.

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú doklady osvedčujúce skutočnosti uvedené v žiadosti o udelenie povolenia a osvedčenie o povolení na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov vydané v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba podľa odseku 1 svoje sídlo.

(4) O udelení povolenia podľa odseku 1 rozhodne ministerstvo do 60 dní od doručenia žiadosti na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov na výkon činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi v Slovenskej republike, najmä vo vzťahu k rozsahu činností podľa odseku 2 písm. c) a § 46 ods. 2. Ministerstvo povolenie neudelí, ak podmienky na udelenie povolenia v štáte, kde má zahraničná právnická osoba podľa odseku 1 sídlo, nezodpovedajú aspoň podmienkam na udelenie povolenia podľa tohto zákona.

(5) Povolenie podľa odseku 1 sa udeľuje zahraničnej právnickej osobe, ktorá bude vykonávať činnosť podľa § 45 prostredníctvom zahraničného obchodníka s cennými papiermi, na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú osobu. Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi v lehote do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti udeleného povolenia nepredloží ministerstvu rozhodnutie o zápise podľa tohto povolenia do obchodného registra, udelené povolenie zaniká.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

24b) § 21 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

6. V § 56 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Stredisko vedie pri listinných akciách na meno zoznam akcionárov.9b)“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označia ako odseky 6 až 8.

7. § 67 znie:

㤠67

Stredisko zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobám, ktorých účty, register a zoznam akcionárov vedie, v dôsledku chyby alebo neúplnosti v jeho evidencii alebo v dôsledku omeškania so splnením povinnosti podľa tohto zákona, iba ak túto škodu spôsobila iná osoba, ktorá neplnila povinnosti za stredisko.“.

8. V § 69 ods. 1 sa za slová „a) a b)“ vkladajú slová „a § 56 ods. 5“.

9. V § 70 ods. 1 písm. c) sa slová „pri trestnom stíhaní“ nahrádzajú slovami „na účely trestného konania“.

10. V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) službe kriminálnej polície a službe finančnej polície na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom.31a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

31a) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.“.

11. V § 72 ods. 4 sa slovo „jednej“ nahrádza slovom „zaknihovanej“.

12. V § 73 ods. 3 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „alebo § 45a.“.

13. V § 76 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

14. § 79a znie:

㤠79a

(1) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudne do svojho majetku verejne obchodovateľné akcie, s ktorými je spojené hlasovacie právo a ktoré predstavujú viac ako 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 50 % alebo 65 % podiel na súčte menovitých hodnôt všetkých akcií jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, je povinná v prvý pracovný deň nasledujúci po dni nadobudnutia týchto akcií písomne oznámiť stredisku a emitentovi prekročenie uvedených limitov, ako aj výšku svojho podielu; to platí aj v prípade, ak podiel klesne pod uvedené limity. Bezodkladné zverejnenie týchto skutočností v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy zabezpečuje stredisko. Toto oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje osoby, ktorej sa zverejňované skutočnosti týkajú, jej sídlo alebo bydlisko, ako aj údaje o prekročení alebo poklese limitov, a to najmä výšku dosiahnutého podielu, názov emitenta akcií a ISIN. Na účely tohto zákona sa prioritné akcie,36a) pri ktorých stanovy vylučujú hlasovacie právo, považujú za akcie, s ktorými hlasovacie právo spojené nie je, a to aj v prípadoch, keď podľa zákona hlasovacie právo dočasne nadobúdajú.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba môže nadobudnúť sama alebo konaním v zhode s inými osobami36b) do svojho majetku verejne obchodovateľné akcie, s ktorými je spojené hlasovacie právo a ktoré predstavujú viac ako 30 % podiel na súčte menovitých hodnôt všetkých akcií jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, len na základe verejného prísľubu,36ba) ktorým je podľa tohto zákona ponuka kúpy všetkých verejne obchodovateľných akcií tohto emitenta.

(3) Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na

a) právneho nástupcu, ktorý vstupuje do všetkých práv a záväzkov akcionára, v prípade, že tento akcionár povinnosť podľa odseku 2 splnil,

b) fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie dedením,

c) fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie postupom podľa osobitného predpisu.36bb)

(4) Verejný prísľub oznámi právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „navrhovateľ“) organizátorovi verejného trhu, ktorý zabezpečí kúpu akcií. Tento organizátor verejného trhu uverejní obsah verejného prísľubu v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Týmto dňom začína plynúť lehota platnosti verejného prísľubu. Verejný prísľub obsahuje

a) označenie osoby, ktorá uskutočňuje verejný prísľub,

b) lehotu platnosti verejného prísľubu, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a dlhšia ako 60 kalendárnych dní,

c) označenie organizátora verejného trhu, ktorý zabezpečí kúpu akcií,

d) doterajší podiel na súčte menovitých hodnôt všetkých akcií emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo,

e) minimálny podiel na súčte menovitých hodnôt všetkých akcií emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, ktorý chce navrhovateľ nadobudnúť,

f) cenu, pričom ponúkaná cena nemôže byť nižšia, ako bola priemerná cena dosiahnutá na verejnom trhu za posledných šesť mesiacov pred oznámením verejného prísľubu organizátorovi verejného trhu, a zároveň nemôže byť nižšia ako 50 % hodnoty čistého obchodného imania pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom v čase oznámenia tohto verejného prísľubu,

g) údaje o ďalšom rozvoji spoločnosti, ak verejný prísľub bude úspešný.

(5) Verejný prísľub je úspešný, ak navrhovateľ na jeho základe dosiahne prijatie ponuky podľa odseku 2 aspoň v rozsahu podľa odseku 4 písm. e). Ak rozsah prijatia je nižší, verejný prísľub je neúspešný a kúpa predmetných akcií sa neuskutoční.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a, 36b, 36ba a 36bb znejú:

36a) § 159 Obchodného zákonníka.

36b) § 66b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.

36ba) § 850 Občianskeho zákonníka.

36bb) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 80 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Emitent je povinný akcionárovi na požiadanie poskytnúť na nahliadnutie polročnú správu a ročnú správu. Organizátor verejného trhu, na ktorom sa s cenným papierom vydaným emitentom obchoduje, je za odplatu povinný poskytnúť polročnú správu a ročnú správu tohto emitenta.“.

16. V § 81 odsek 1 znie:

(1) Za dôvernú informáciu sa na účely tohto zákona považuje informácia o emitentovi, o cennom papieri alebo o jeho majiteľovi, ktorá nebola uverejnená a ktorá je spôsobilá po uverejnení významne ovplyvniť kurz alebo výnos cenného papiera, čím by jeho majiteľovi alebo inej osobe mohla priniesť akékoľvek výhody.“.

17. V § 81 odsek 3 znie:

(3) Zákaz podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na osoby neuvedené v odseku 2, ktoré získali dôvernú informáciu.“.

18. V § 81a ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„To neplatí, ak je zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy do týchto orgánov zvolený so súhlasom svojho zamestnávateľa.“.

19. V § 84 odsek 2 znie:

(2) Osoby podliehajúce štátnemu dozoru podľa § 82 ods. 1 sú povinné v ministerstvom určenej lehote odovzdať ministerstvu ním požadované údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dozoru.“.

20. Za § 99b sa vkladá § 99c, ktorý znie:

㤠99c

(1) Právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, sú povinné prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 31. decembra 1999.

(2) Emitenti sú povinní do 31. decembra 1999 zabezpečiť, aby podoba cenných papierov, ktoré vydali, bola v súlade s týmto zákonom.

(3) Ak emitent nesplní povinnosť podľa odseku 2, súd aj bez návrhu zruší túto spoločnosť a nariadi jej likvidáciu.“.

21. V celom texte zákona sa okrem § 45 za slová „obchodník s cennými papiermi“ vkladajú slová „a zahraničný obchodník s cennými papiermi“ v príslušnom tvare a páde.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákonom č. 204/1997 Z. z., zákonom č. 144/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.