Oznámenie č. 119/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992

Čiastka 57/1999
Platnosť od 03.06.1999
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 22. mája 1998 na základe článku IV.

119

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. augusta 1997 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992 (oznámenie č. 195/1993 Z. z.).

Zmluva nadobudla platnosť 22. mája 1998 na základe článku IV.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 845 z 3. decembra 1997 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 24. marca 1998.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené želaním uľahčiť prekračovanie štátnej hranice mimo hraničných priechodov občanom zmluvných strán na účely využívania nehnuteľností a obhospodarovania lesných, poľnohospodárskych a iných pozemkov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice na území druhej zmluvnej strany,

usilujúc sa o vytvorenie podmienok na turistiku v prihraničných oblastiach na území oboch zmluvných strán,

dohodli sa takto:

Článok I

Za doterajšiu piatu hlavu sa vkladá piata hlava a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PIATA HLAVA A

PREKRAČOVANIE ŠTÁTNEJ HRANICE MIMO HRANIČNÝCH PRIECHODOV

Článok 15a

(1) Občania zmluvných strán prekračujú štátnu hranicu mimo hraničných priechodov za podmienok ustanovených osobitnou zmluvou a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(2) Občania zmluvných strán prekračujúci štátnu hranicu mimo hraničných priechodov môžu cez štátnu hranicu bez daní, cla a iných poplatkov prepravovať

a) veci osobnej potreby vrátane športových potrieb, s výnimkou zbraní a streliva pod podmienkou ich spätného vývozu,

b) motocykle s obsahom do 50 cm3 pod podmienkou ich spätného vývozu a rešpektovania ochrany životného prostredia,

c) lieky a potraviny na čas pobytu na území druhej zmluvnej strany, 20 ks cigariet, prípadne tomu zodpovedajúce množstvo tabakových výrobkov na osobu a deň,

d) darčeky s výnimkou alkoholických nápojov, vína, piva, tabaku a tabakových výrobkov, ak nemajú čo sa týka ich množstva a druhu obchodný charakter a ich hodnota neprevyšuje protihodnotu 30 USD.

Článok 15b

(1) Občania zmluvných strán a osoby im blízke alebo právnické osoby so sídlom na území jednej zo zmluvných strán, ktoré vlastnia alebo užívajú na základe nájomnej zmluvy nehnuteľnosti v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice na území druhej zmluvnej strany alebo ich nehnuteľnosti ležia na území vlastnej zmluvnej strany, ale sú prístupné len z územia druhej zmluvnej strany, môžu na dopravu do týchto miest po predchádzajúcom povolení príslušných orgánov použiť motorové vozidlá pri rešpektovaní podmienok ochrany životného prostredia.

(2) Materiál a technické prostriedky na vykonávanie opráv, bežnú údržbu a užívanie týchto nehnuteľností, ako aj palivo a potraviny v množstve primeranom účelu a dĺžke pobytu sa môžu po predchádzajúcom povolení príslušných orgánov dovážať bez cla, daní a iných poplatkov.

Článok 15c

(1) Občania zmluvných strán a osoby im blízke alebo právnické osoby so sídlom na území jednej zo zmluvných strán, ktoré hospodária na lesných, poľnohospodárskych alebo iných pozemkoch nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice na území druhej zmluvnej strany, alebo nachádzajúcich sa na území vlastnej zmluvnej strany, ale sú prístupné len z územia druhej zmluvnej strany, môžu na základe úradného dokladu o vlastníctve alebo nájme týchto hospodárstiev po predchádzajúcom povolení príslušných orgánov prepravovať cez štátnu hranicu mimo hraničných priechodov bez cla, daní a iných poplatkov

a) poľnohospodárske, živočíšne, včelárske, záhradnícke a lesnícke produkty pochádzajúce z týchto hospodárstiev, pričom oslobodenie od cla, daní a iných poplatkov sa vzťahuje len na nespracované produkty alebo produkty, ktoré po zbere prešli prvotným spracovaním; na prepravu surového dreva sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy tej zmluvnej strany, na ktorej území sa ťažba dreva uskutočňuje,

b) osivo, sadbu, hnojivá a výrobky určené na obhospodarovanie pôdy, pestovanie rastlín a chov zvierat,

c) ťažné zvieratá s nevyhnutnou zásobou krmiva, náradie, poľnohospodársku a lesnú techniku, ako aj dopravné prostriedky určené na obrábanie týchto hospodárstiev na čas nevyhnutný na vykonanie prác pod podmienkou ich spätného vývozu,

d) hospodárske zvieratá na pastvu, napájanie alebo kúpanie pod podmienkou, že ich prevedú späť; tieto zvieratá musia byť zaevidované a označené spôsobom, ktorý umožní ich identifikáciu.

(2) Prevádzanie zvierat a preprava výrobkov živočíšneho alebo rastlinného pôvodu cez štátnu hranicu podľa tejto zmluvy sa vykonáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.

Článok 15d

(1) Príslušné orgány zmluvnej strany, na ktorej území sa nehnuteľnosti nachádzajú, vydávajú povolenia podľa článkov 15b a 15c po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov druhej zmluvnej strany. Toto povolenie platí na území oboch zmluvných strán a jeho vydanie je oslobodené od platenia správnych poplatkov.

(2) Povolenie sa nevydá alebo súhlas na jeho vydanie sa môže odoprieť

a) osobe, ktorá má zakázaný pobyt na území druhej zmluvnej strany,

b) osobe, ktorá porušila vnútroštátne právne predpisy jednej zo zmluvných strán v súvislosti s prekračovaním štátnej hranice.

(3) Z dôvodov uvedených v odseku 2 môžu príslušné orgány vydané povolenie zrušiť. Urobia tak vždy, ak o to požiada príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

Článok 15e

(1) Vlády zmluvných strán môžu určiť miesta na prekračovanie štátnej hranice mimo hraničných priechodov. Po vzájomnej dohode ustanovia podmienky ich využívania.

(2) Prekračovať štátnu hranicu podľa odseku 1 môžu občania zmluvných strán s platnými cestovnými dokladmi, pričom môžu použiť motorové vozidlá pod podmienkou ich spätného vývozu a pri rešpektovaní podmienok ochrany životného prostredia.

Článok 15f

(1) Príslušné orgány zmluvných strán môžu pozastaviť alebo obmedziť prekračovanie štátnej hranice mimo hraničných priechodov podľa tejto hlavy z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a verejného poriadku, zo závažných hygienicko-epidemiologických, veterinárnych a fytosanitárnych dôvodov, z dôvodu živelnej pohromy, ako aj závažného ohrozenia životného prostredia.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán sa o pozastavení alebo obmedzeniach uvedených v odseku 1, ako aj o ich zrušení upovedomia bezodkladne.

Článok 15g

(1) Občania zmluvných strán prekračujúci štátnu hranicu podľa ustanovení tejto hlavy podliehajú hraničnej a colnej kontrole.

(2) Tovar uvedený v článkoch 15a, 15b, 15c a 15e ods. 2, ktorý má neobchodný charakter, nemusí byť prihlásený pohraničnému colnému úradu.

Článok 15h

Vlády zmluvných strán sa budú vzájomne informovať, ktoré orgány sú príslušné na vykonávanie ustanovení tejto hlavy.“.

Článok II

V článku 19 ods. 1 písm. j) sa bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa písmená k) a l), ktoré znejú:

k) bezprostrednou blízkosťou štátnej hranice priestor v hĺbke 5 km do vnútrozemia od štátnej hranice;

l) blízkymi osobami príbuzní v priamom rade, súrodenci, manželia a iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“.

Článok III

(1) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.

(2) Platnosť tejto zmluvy sa skončí spolu so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992.

Článok IV

Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Dané v Prahe 18. augusta 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Gustáv Krajči v. r.

Za Českú republiku:

Jan Ruml v. r.