Vyhláška č. 118/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke

Čiastka 56/1999
Platnosť od 01.06.1999 do31.12.2000
Účinnosť od 01.07.2000 do31.12.2000
Zrušený 451/2000 Z. z.

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. mája 1999

o dovoznej prirážke

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Dovozná prirážka sa vymeriava na všetok dovážaný tovar s výnimkou tovaru uvedeného v odseku 2.

(2) Dovozná prirážka sa nevymeriava na tovar podľa odseku 1, ak ide o

a) dovážaný tovar obchodného charakteru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tejto vyhláške,

b) dovážaný tovar oslobodený od cla podľa osobitného predpisu,1)

c) vrátený tovar,2)

d) tovar, ktorý zaslal zahraničný dodávateľ ako náhradu za reklamovaný tovar.

e) dovážaný tovar určený na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 k tejto vyhláške; skutočnosť, že tovar je určený na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu, sa uvádza v odseku 31 jednotného colného dokladu.

(3) Dovážaným tovarom sa na účely tejto vyhlášky rozumie

a) tovar prepustený do režimu voľného obehu,3)

b) tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,4)

c) späť dovážaný tovar prepustený do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,5)

d) nezákonne dovezený tovar a tovar, ktorý bol odňatý spod colného dohľadu.

§ 2

Základom dovoznej prirážky je colná hodnota tovaru.6) Sadzba dovoznej prirážky na tovar uvedený v § 1 ods. 1 je 3 % zo základu.

§ 3

Na dovážaný tovar, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 3a

Na dovážaný tovar, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred 1. júlom 2000, sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 1999.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 118/1999 Z. z.

ZOZNAM položiek tovaru obchodného charakteru, na ktorý sa neuplatňuje dovozná prirážka

Kód colného sadzobníkaNázov tovaru
0102 10Živý hovädzí dobytok - plemenné čistokrvné zvieratá
0105 11Hydina druhu Gallus domesticus s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
0105 12 00Moriaky a morky s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
0105 19Husi, kačice a perličky s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
ex 3Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce okrem pstruhov a kaprov
0402 29 11Špeciálne mlieka „pre dojčatá“ v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom nie väčším ako 500 g, s obsahom tuku väčším ako 10 % hmotnosti
0901 11 00Nepražená káva s kofeínom
1001Pšenica a súraž
1003 00Jačmeň
1005Kukurica
1006Ryža
1302 19Ostatné rastlinné šťavy a výťažky
1801 00 00Kakaové bôby, tiež v zlomkoch, surové alebo pražené
2009 11Pomarančová šťava zmrazená
2009 20 19Grapefruitová šťava s hustotou väčšou ako 1 ,33 g/cm3 pri 20 °C, v hodnote väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 eur za 100 kg netto hmotnosti
2009 30 19Šťava z akéhokoľvek iného jednotlivého citrusového plodu s hustotou väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20 °C, v hodnote väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 eur za 100 kg netto hmotnosti
2009 30 51 až 2009 30 59Citrónová šťava s hustotou nie väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20 °C, v hodnote nie väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 eur za 100 kg netto hmotnosti
2009 40 19Ananásová šťava s hustotou väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20 °C, v hodnote väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 eur za 100 kg netto hmotnosti
2301Múčka, drvina a pelety z mäsa, drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu; škvarky
2302Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, vzniknuté preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilia alebo strukovín
2303Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, repné rezký, bagasa a iný odpad z výroby cukru, pivovarnícke a liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet
2304 00 00Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, po extrahovaní sójového oleja
2305 00 00Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, vznikajúce extrahovaním arašidového oleja
2306Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, vznikajúce extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov, iné ako položiek 2304 alebo 2305
2307 00Vínny kal; surový vínny kameň
2308Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhov používaných na výživu zvierat, inde neuvedené ani nezahrnuté
2309 90Prípravky používané na výživu zvierat - ostatné
2501 003 1Kuchynská soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež rozpustený, na chemickú reakciu (separácia Na od Cl) na výrobu iných výrobkov
2503 00Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná, zrážaná a koloidná
2504 10 00Prírodná tuha (grafit) v prášku alebo vo vločkách
2506Kremeň (okrem prírodného piesku); kremenec surový alebo nahrubo okresaný alebo rozrezaný pílou, alebo inak rozrezaný na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru
2507Kaolín a iné kaolínové íly, tiež kalcinované
2508Ostatné íly (okrem expandovaných ílov čísla 6806), andaluzit, kyanid a sillimanit, tiež kalcinované; mullit, alebo dinasové hliny
2528 90 00Prírodná kyselina boritá s obsahom najviac 85 % H3BO3 v sušine
2529 21 00Kazivec obsahujúci nie viac ako 97 % hmotnosti fluoridu vápenatého
2601Železné rudy a ich koncentráty vrátane pyritových výpražkov (výpalkov)
2602 00 00Mangánové rudy a ich koncentráty vrátane železonosných mangánových rúd a koncentrátov s obsahom 20 % mangánu alebo s väčším, počítané na suchú hmotnosť
2610 00 00Chrómové rudy a ich koncentráty
2613Molybdénové rudy a ich koncentráty
2701Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2708Smola a smolný koks z čiernouhoľného dechtu alebo z iných minerálnych dechtov
2709 00Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, surové
2711 21 00Zemný plyn v plynnom stave
2712Vazelína; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tiež farbené
2716 00 00Elektrická energia
2803 00Uhlík (uhlíkové sadze a iné formy uhlíka inde neuvedené ani nezahrnuté)
2804 69 00Kremík obsahujúci menej ako 99,99 % hmotnosti kremíka
2809Oxid fosforečný; kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné
2810 00Oxidy bóru; kyseliny borité
2818 20 00Oxid hlinitý, iný ako umelý korund
2824 10 00Oxid olovnatý
2836 20 00Uhličitan sodný
2844 40 20Umelé rádioaktívne izotopy - len na zdravotnícke účely
2844 40 30Zlúčeniny umelých rádioaktívnych izotopov - len na zdravotnícke účely
2844 40 80Ostatné - len na zdravotnícke účely
2915 21 00Kyselina octová
2921 41 00Anilín a jeho soli
2933 71 006-Hexánlaktám (epsilon kaprolaktám)
30Farmaceutické výrobky
3101 00 00Živočíšne alebo rastlinné hnojivá, tiež navzájom zmiešané alebo chemicky upravené; hnojivá získané zmiešaním alebo chemickou úpravou živočíšnych alebo rastlinných produktov
3215 19 00Tlačiarenská farba iná ako čierna
3816 00 00Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi, iné ako výrobky PHS 3801
3906 90 90Ostatné akrylové polyméry v primárnych formách - ostatné
ex 3920 20 21Ostatné fólie z polymérov propylénu, nepórovité, nelaminované, nevystužené ani inak nekombinované s inými materiálmi, v hrúbke nie väčšej ako 0,1 mm, biaxiálne orientované
4001Prírodný kaučuk, balata, gutaperča, guajal, chicle a podobné prírodné kaučuky, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch
4002Syntetický kaučuk a faktis odvodený z olejov, v primárnych formách alebo v platniach, listoch či pásoch; zmesi výrobkov PHS 4001 s výrobkami tohto čísla, v primárnych formách alebo v platniach, listoch či pásoch
4003 00 00Regenerovaný kaučuk, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch
4101Surové kože z hovädzieho dobytka alebo z koni a iných nepárnokopytníkov (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané
4103Ostatné surové kože (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako vylúčené poznámkou 1b) alebo 1c) zo 41. kapitoly colného sadzobníka
4501Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok
4502 00 00Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v pravouhlých (aj štvorcových) kockách, doskách, listoch alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hranami určených na zátky)
5101Vlna, nemykaná ani nečesaná
5105Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané (vrátane ústrižkov česanej vlny)
5201 00Bavlna, nemykaná ani nečesaná
5301Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5302Pravé konope (Cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5303Juta a iné textilné lykové vlákna (s výnimkou ľanu, pravých konopí a ramie), surové, spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vláken (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5304Sisalové a iné textilné vlákna rodu agávy, surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vláken (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
6902Žiaruvzdorné tehly, kamene, dosky, dlaždice, obkladačky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny, iné ako výrobky z kremičitých fosílnych múčok alebo podobných kremičitých hliniek
7004Ploché sklo ťahané alebo fúkané, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7005Tabuľové sklo plavené a tabuľové sklo na povrchu matné alebo leštené, s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7019 11 00Sklenená striž s dĺžkou nie väčšou ako 50 mm
7201Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, blokoch alebo v iných základných tvaroch
7202Ferozliatiny
7204Železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch
7213Tyče a prúty, valcované za tepla, zo železa alebo z nelegovanej ocele v nepravidelne navinutých zvitkoch
7408 11 00Drôty z rafinovanej medi, s prierezom, ktorého najväčší rozmer je väčší ako 6 mm
7601 10 00Surový (nespracovaný) hliník nelegovaný
7602 00 90Hliníkový šrot
7801 99 91Olovené zliatiny
7804 20 00Olovený prášok a vločky
7901 12 10Surový zinok nelegovaný, obsahujúci 99,95 % alebo viac, ale menej ako 99,99 % hmotnosti zinku
7901 20 00Surové zinkové zliatiny
8104 11 00Surový horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka
8401 30 00Nevyhorené palivové články (kazety)
8506 60 90Galvanické články a batérie, zinkovzdušné, iné ako valcové alebo gombíkové články
8545 11 00Elektródy používané v peciach
8701 20Cestné návesové ťahače
8713Vozíky pre invalidov, tiež s motorom alebo s iným mechanickým pohonným zariadením
9018Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scintigrafických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku
9021Ortopedické pomôcky a prístroje vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky; prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele, alebo implantované v organizme, na kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti
9022 19 00Rôntgenové prístroje, iné ako na lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely

Príloha č. 2 k vyhláške č. 126/1999 Z. z.

ZOZNAM položiek tovaru určeného na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu

Kód colného sadzobníka Názov tovaru
ex 1302 20 10 Pektínové látky v suchom stave
1302 31 00 Agar - agar
1503 Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, neemulgované alebo nezmiešané, alebo inak neupravené
1504 10 10 Oleje z rybacej pečene a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené, s obsahom vitamínu A nie väčším ako 2 500 lU/g
1505 90 00 Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu), iné ako surový tuk z ovčej vlny
1507 10 90 Surový sójový olej, tiež odslizený
1509 10 90 Panenský olivový olej a jeho frakcie, iné ako lampový olej
1520 00 00 Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy
1521 90 99 Včelí vosk a iné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farebné, iné ako surové
1702 11 00 Laktóza a laktózový sirup, obsahujúce v sušine 99 % alebo viac hmotnosti laktózy, vyjadrené ako bezvodá laktóza v sušine
1702 30 51 Glukóza a glukózový sirup, neobsahujúce fruktózu alebo s obsahom fruktózy v sušine menším ako 20 % hmotnosti, obsahujúce v sušine 99 % alebo viac hmotnosti glukózy, v bielom kryštalickom prášku, tiež aglomerované
1702 90 10 Chemicky čistá maltóza
2501 00 10 Morská voda a roztoky solí
2501 00 99 Kuchynská soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež rozpustený
2712 10 90 Vazelína, iná ako surová
2811 22 00 Oxid kremičitý
2815 11 00 Hydroxid sodný (žieravý nátron), tuhý
2815 20 Hydroxid draselný (žieravé draslo)
2817 00 00 Oxid zinočnatý; peroxid zinku
2827 20 00 Chlorid vápenatý
2827 31 00 Chloridy horčíka
2835 10 00 Fosfornany (hypofosfity) a fosfoporitany (fosfity)
2835 25 Hydrogenortofosforečnan vápenatý (dicalcium phosphate)
2836 30 00 Hydrogenuhličitan sodný (sodium bicarbonate)
2836 40 00 Uhličitany draselné
2836 50 00 Uhličitan vápenatý
2843 Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, chemicky definované aj nedefinované; amalgámy drahých kovov
2847 00 Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou
2903 12 00 Dichlórmetán (metylénchlorid)
2903 49 80 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúce dva alebo viac odlišných halogénov
2905 12 00 1-Propanol (propylalkohol) a 2-propanol (izopropylalkohol)
2905 13 00 1-Butanol (n-butylalkohol)
2905 43 00 Manitol
2905 44 91 D-glucitol (sorbitol), iný ako vo vodnom roztoku, obsahujúci 2 % alebo menej hmotnosti D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu
2906 13 10 Steroly, z toho len cholesterol
2907 29 00 Polyfenoly
2909 30 38 Brómderiváty aromatických éterov
2909 50 90 Éterfenoly, éteralkoholfenoly a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, iné ako guajakol a guajakolsulfonáty draslíka
2914 19 90 Acyklické ketóny bez inej kyslíkatej funkcie
2915 21 00 Kyselina octová
2915 33 00 n-Butylacetát
2915 50 00 Kyselina propiónová, jej soli a estery
2916 34 00 Kyselina fenyloctová a jej soli
2918 11 00 Kyselina mliečna, jej soli a estery
2918 12 00 Kyselina vínna
2918 16 00 Kyselina glukónová, jej soli a estery
2918 22 00 Kyselina o-acetylsalicylová, jej soli a estery
2918 30 00 Karboxylové kyseliny s aldehydickou alebo ketónickou funkciou, ale bez inej kyslíkatej funkcie, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a ich deriváty
2918 90 30 Fenooxyacetát sodný
2921 49 90 Aromatické monoamíny a ich deriváty; ich soli
2922 49 10 Glycín
2922 49 70 Aminokyseliny a ich estery, iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie; ich soli
2922 50 00 Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly, iné aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou
2923 90 00 Kvartérne amónne soli a hydroxidy, iné ako cholín a jeho soli
2924 21 90 Ureíny a ich deriváty; ich soli
2924 29 90 Cyklické amidy (vrátane cyklických karbamátov) a ich deriváty; ich soli
2926 90 99 Zlúčeniny s nitrilovou funkciou
2930 40 90 Metionín
2930 90 70 Organické zlúčeniny síry
2932 99 80 Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatým (i) heteroatómom (heteroatómami)
2933 11 Fenazón (antipyrín) a jeho deriváty
2933 19 90 Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyrazolový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný)
2933 39 95 Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyridínový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný)
2933 59 70 Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre pyrimidínový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný) alebo piperazínový kruh
2933 90 60 Diazepíny
2933 90 95 Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým (i) heteroatómom (heteroatómami)
2934 10 00 Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný tiazolový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný)
2934 30 90 Zlúčeniny obsahujúce fenotiazínový kruhový systém (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), inak kondenzovaný
2934 90 96 Nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklické zlúčeniny
2935 00 Sulfonamidy
2936 Provitamíny a vitamíny prírodné alebo reprodukované syntézou (vrátane prírodných koncentrátov), ich deriváty užívané hlavne ako vitamíny a ich zmesi, tiež v akomkoľvek rozpúšťadle
2937 Hormóny, prírodné alebo reprodukované syntézou; ich deriváty používané hlavne ako hormóny; ostatné steroidy používané ako hormóny
2938 Glykozidy prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
2939 Rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
2941Antibiotiká
3402 19 00 Organické povrchovo aktívne prostriedky, tiež upravené na predaj v malom
3501 10 50 a 3501 10 90 Kazeín, iný ako na výrobu regenerovaných textilných vláken
3503 00 10 Želatína a jej deriváty
3505 10 50 Esterifikované a éterifikované škroby, iné ako dextríny
3507 90 90 Enzýmy; pripravené enzýmy inde neuvedené ani nezahrnuté
3802 10 00 Aktívne uhlie
3808 40 90 Dezinfekčné prostriedky na báze iných ako kvartérnych amónnych solí alebo halogenovaných zlúčenín
3821 00 00 Živné pôdy na rast mikroorganizmov
3824 60 19 Sorbitol, iný ako PpHS 2905 44, vo vodných roztokoch, obsahujúci viac ako 2 % hmotnosti D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu
3824 90 55 Zmesi mono-, di- a triesterov glyceloru a mastných kyselín (emulgátory tukov)
3824 90 95 Chemické výrobky alebo prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane vyrobených zo zmesí prírodných produktov), inde neuvedené ani nezahrnuté; zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví inde neuvedené ani nezahrnuté
3905 99 90 Polyméry vinylacetátu alebo iných vinylesterov, v primárnych formách; ostatné vinylové polyméry v primárnych formách
3906 90 Akrylové polyméry v primárnych formách, iné ako polymetylmetakrylát
3910 00 00 Silikóny v primárnych formách
3912 90 90 Celulóza a jej chemické deriváty, inde neuvedené ani nezahrnuté, v primárnej forme
3914 00 00 Ionomeniče na báze polymérov PHS 3901 až 3913, v primárnych formách
3923 10 00 Škatule, debny, priehradky a podobné výrobky z plastov
3923 29 90 Vrecia, vrecúška a kornúty z plastov, iných ako polyméry etylénu alebo polyvinylchlorid
3923 30 10 Demižóny, fľaše, flakóny a podobné výrobky z plastov, s obsahom nie väčším ako 2 litre
3923 50 10 Uzávery a čiapočky na fľaše, z plastov
4016 99 88 Ostatné výrobky z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdá guma
4812 00 00 Filtračné bloky a dosky z papierenskej buničiny
4819 20 10 Skladacie škatule a debny z nezvlneného papiera, kartónu alebo lepenky s hmotnosťou papiera, kartónu alebo lepenky menšou ako 600 g/m2
4821 10 10 Papierové, kartónové alebo lepenkové štítky a nálepky všetkého druhu, potlačené, samolepiace
7010 91 90 Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom väčším ako 1 liter
7010 92 90 Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom väčším ako 0,33 litra, ale menším ako 1 liter
7010 93 70 Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom 0,15 litra a väčším, ale nie väčším ako 0,33 litra, na farmaceutické výrobky
7010 94 71 až 7010 94 79 Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom nie väčším ako 0,15 litra, na farmaceutické výrobky
7017 90 00 Laboratórne hygienické sklo, farmaceutické tiež vybavené stupnicami alebo kalibrované
7607 19 99 Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nie väčšou ako 0,2 mm (bez podložky)
8309 90 10 Kapsle z olova, kapsle z hliníka s priemerom väčším ako 21 mm
9602 00 00 Netvrdená opracovaná Želatína (iná ako PHS 3503) a výrobky z netvrdenej želatíny

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4/1998 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 39/1998 Z. z. o oslobodení od cla pri dovoze tovaru, ktorým sa vysporiadava pohľadávka Slovenskej republiky.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 115/1999 Z. z. o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla.

2) § 193 až 195 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

3) § 95 až 98 Colného zákona.

4) § 122 a nasl. Colného zákona.

5) § 157 a nasl. Colného zákona v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

6) § 27 až 41 Colného zákona.