Vyhláška č. 115/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla

Čiastka 54/1999
Platnosť od 29.05.1999 do30.06.2000
Účinnosť od 01.06.1999 do30.06.2000
Zrušený 191/2000 Z. z.

115

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. mája 1999

o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:


§ 1

Od dovozného cla je za podmienok uvedených v § 2 oslobodený tovar uvedený v prílohe k tejto vyhláške.

§ 2

Od dovozného cla je oslobodený tovar podľa § 1, ak

a) je deklarantom akciová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, ktorá vznikla po 1. apríli 1999 a ktorej predmetom podnikania je najmä

1. výroba tovaru,

2. poskytovanie vybraných služieb; vybranými službami sa rozumejú hotelové služby (kód Klasifikácie produkcie 55.1), doprava osôb lanovými dráhami, visutými dráhami a lyžiarskymi vlekmi (kód Klasifikácie produkcie 60.21.41), ostatná osobná doprava (kód Klasifikácie produkcie 61.20.12), služby spojené s vyhliadkovými jazdami autobusov (kód Klasifikácie produkcie 60.23.12), ostatné rekreačné činnosti (kód Klasifikácie produkcie 92.72, 92.33.10),

b) dovezený tovar deklarant použije na účely podľa písmena a),

c) tovar je navrhnutý na prepustenie do voľného obehu najneskôr do jedného roka od dátumu jeho výroby a nepoužíval sa a ak deklarant preukáže dátum výroby predložením záručného listu alebo dodacieho listu, výrobného certifikátu, technického preukazu alebo iného dokladu, z ktorého je zrejmý dátum výroby strojov a zariadení prepúšťaných do voľného obehu,

d) deklarant predloží vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy o tom, že v tuzemsku sa takýto alebo porovnateľný tovar nevyrába; porovnateľným tovarom sa rozumie tovar vyrábaný v tuzemsku, ktorý má rovnaké alebo podobné podstatné technické vlastnosti, ktoré mu umožňujú plniť rovnakú funkciu vrátane komerčnej zámeny,

e) tovar bude najmenej počas troch rokov odo dňa jeho prepustenia do voľného obehu vo vlastníctve deklaranta,

f) tovar najmenej počas troch rokov odo dňa jeho prepustenia do voľného obehu použije len deklarant na účely podľa písmena a),

g) deklarant si uplatní daňový úver podľa osobitného predpisu1) a ak nastanú podmienky na uplatnenie tohto daňového úveru podľa osobitného predpisu.1)


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 1999.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha k vyhláške č. 115/1999 Z. z.

ZOZNAM strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov

Číselný znak colného sadzobníka (CS)Názov tovaru
84Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
85Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
8 701Traktory a ťahače (okrem traktorov PHS 8709)
8 705Motorové vozidlá na zvláštne účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na osobnú alebo na nákladnú dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne automobily, žeriavové nákladné automobily, nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné röntgenové stanice)
8 709Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho zariadenia, typy používané v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na železničnýh staniciach; ich časti a súčasti

Poznámky pod čiarou

1) § 35b zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 64/1999 Z. z.