110

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 1995 bol na 82. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve prijatý Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v baniach č. 176.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 1025 z 27. marca 1998 a predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky ho ratifikoval 4. mája 1998. Ratifikačná listina bola uložená a zaregistrovaná u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 3. júna 1998.

Dohovor nadobudol platnosť 5. júna 1998 v súlade s článkom 18 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 3. júna 1999 v súlade s článkom 18 ods. 3.

DOHOVOR 176

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v baniach č. 176 z roku 19951)

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú do Ženevy zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce a ktorá sa zišla na svojom osemdesiatom druhom zasadnutí 6. júna 1995,

berúc na vedomie príslušné medzinárodné pracovné dohovory a odporúčania a osobitne Dohovor o zrušení nútenej práce z roku 1957, Dohovor o ochrane pred ionizujúcim žiarením z roku 1960 a Odporúčanie o ochrane pred ionizujúcim žiarením z roku 1960, Dohovor o zaistení bezpečnosti strojov z roku 1963 a Odporúčanie o zaistení bezpečnosti strojov z roku 1963, Dohovor o dávkach pri pracovných úrazoch z roku 1964 a Odporúčanie o dávkach pri pracovných úrazoch z roku 1964, Dohovor o minimálnom veku (práca v podzemí) z roku 1965 a Odporúčanie o minimálnom veku (práca v podzemí) z roku 1965, Dohovor o lekárskom vyšetrení mladých osôb (práca v podzemí) z roku 1965, Dohovor o pracovnom prostredí (znečistenie vzduchu, hluk a vibrácie) z roku 1977 a Odporúčanie o pracovnom prostredí (znečistenie vzduchu, hluk a vibrácie) z roku 1977, Dohovor o bezpečnosti a zdraví v zamestnaní z roku 1981 a Odporúčanie o bezpečnosti a zdraví v zamestnaní z roku 1981, Dohovor o službách pracovného lekárstva z roku 1985 a Odporúčanie o službách pracovného lekárstva z roku 1985, Dohovor o azbeste z roku 1986 a Odporúčanie o azbeste z roku 1986, Dohovor o bezpečnosti a zdraví v stavebníctve z roku 1988 a Odporúčanie o bezpečnosti a zdraví v stavebníctve z roku 1988, Dohovor o chemikáliách z roku 1990 a Odporúčanie o chemikáliách z roku 1990 a Dohovor o predchádzaní veľkým priemyselným haváriám z roku 1993 a Odporúčanie o predchádzaní veľkým priemyselným haváriám z roku 1993,

vzhľadom na to, že pracovníci2) potrebujú a majú právo na informácie, odborné vzdelávanie a riadne konzultácie a účasť na príprave a uplatňovaní opatrení v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci, ktoré sa týkajú nebezpečenstiev a rizík, ktorým čelia v banskom priemysle,

uznávajúc, že je žiaduce predchádzať akýmkoľvek smrteľným úrazom, zraneniam alebo chorobám, ktoré postihujú pracovníkov alebo obyvateľstvo, alebo škodám na životnom prostredí, ktoré vyplývajú z banských činností,

berúc do úvahy potrebu spolupráce medzi Medzinárodnou organizáciou práce, Svetovou zdravotníckou organizáciou, Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu a ostatnými kompetentnými inštitúciami a berúc na vedomie príslušné dokumenty, sústavu praktických zásad a pravidiel, úpravy a smernice, ktoré vydali tieto organizácie,

rozhodnúc prijať niektoré návrhy, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie v baniach, čo je štvrtý bod programu zasadnutia, a

určujúc, že tieto návrhy majú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma3) dvadsiateho druhého júna tisícdeväťstodeväťdesiatpäť tento dohovor, ktorý možno uvádzať ako Dohovor o bezpečnosti a zdraví v baniach z roku 1995.

PRVÁ ČASŤ

DEFINÍCIE

Článok 1

1. Na účely tohto dohovoru sa pod pojmom „baňa“ rozumejú:

a) povrchový alebo podzemný priestor, kde sa vykonávajú najmä tieto činnosti:

i) prieskum nerastov okrem ropy a plynu, pri ktorom sa mechanicky zasahuje do zeme,

ii) ťažba nerastov okrem ropy a plynu,

iii) príprava vrátane drvenia, mletia, zušľachťovania alebo prania vyťaženého materiálu,

b) všetky stroje, zariadenia, prístroje, prevádzky, budovy a stavebné konštrukcie používané pri činnostiach uvedených pod písmenom a).

2. Na účely tohto dohovoru sa pod pojmom „zamestnávateľ“ rozumie akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v bani zamestnáva jedného pracovníka alebo viacerých pracovníkov, a ak si to vyžaduje súvislosť, aj prevádzkovateľ, hlavný dodávateľ, dodávateľ alebo subdodávateľ.

DRUHÁ ČASŤ

ROZSAH A PROSTRIEDKY APLIKÁCIE

Článok 2

1. Tento dohovor sa vzťahuje na všetky bane.

2. Po konzultáciách s príslušnými najreprezentatívnejšími organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov príslušný úrad člena,4) ktorý ratifikuje tento dohovor,

a) môže vylúčiť určité kategórie baní z aplikácie dohovoru alebo môže vylúčiť z aplikácie dohovoru určité ustanovenia dohovoru, ak celková ochrana poskytovaná v týchto baniach podľa vnútroštátneho práva a praxe nie je menšia ako tá, ktorá by vyplývala z úplnej aplikácie ustanovení tohto dohovoru,

b) v prípade vylúčenia určitých kategórií baní podľa písmena a) tohto odseku vypracuje plány na postupné zahrnutie všetkých baní.

3. Člen, ktorý ratifikuje tento dohovor a využije možnosť, ktorá je daná v odseku 2 písm. a) tohto článku, vo svojich správach o aplikácii dohovoru predkladaných podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce5) uvedie ktorúkoľvek takto vylúčenú osobitnú kategóriu baní a dôvody jej vylúčenia.

Článok 3

V rámci vnútroštátnych podmienok a praxe a po konzultáciách s príslušnými najreprezentatívnejšími organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov člen sformuluje, vykoná a periodicky preskúma ucelenú politiku v oblasti bezpečnosti a zdravia v baniach, ak ide o opatrenia na uskutočňovanie ustanovení dohovoru.

Článok 4

1. Opatrenia na zabezpečenie aplikácie dohovoru určia vnútroštátne zákony a iné právne predpisy a úpravy.

2. Tam, kde je to potrebné, tieto vnútroštátne zákony a iné právne predpisy a úpravy sa doplnia

a) technickými normami, smernicami alebo sústavou praktických zásad a pravidiel, alebo

b) inými prostriedkami uplatňovania, ktoré sú v súlade s vnútroštátnou praxou,tak, ako ich schvaľuje príslušný úrad.

Článok 5

1. Vnútroštátne zákony a iné právne predpisy a úpravy podľa článku 4 ods. 1 určia príslušný úrad, ktorý má kontrolovať a upravovať rozličné aspekty bezpečnosti a zdravia v baniach.

2. Takéto vnútroštátne zákony a iné právne predpisy a úpravy ustanovia

a) dozor nad bezpečnosťou a zdravím v baniach,

b) inšpekciu baní, ktorú vykonávajú inšpektori vymenovaní na tento účel príslušným úradom,

c) postupy pri oznamovaní a vyšetrovaní smrteľných a iných závažných úrazov, nebezpečných udalostí a banských nešťastí tak, ako ich vymedzujú vnútroštátne zákony alebo iné právne predpisy a úpravy,

d) zostavovanie a zverejňovanie štatistiky o úrazoch, chorobách z povolania a nebezpečných udalostiach tak, ako ich vymedzujú vnútroštátne zákony alebo iné právne predpisy a úpravy,

e) právomoc príslušného úradu pozastaviť alebo obmedziť banskú činnosť z dôvodov bezpečnosti a zdravia, ak sa stav z dôvodu, pre ktorý sa činnosť zastavila alebo obmedzila, neodstráni,

f) účinné postupy na zabezpečenie uplatňovania práv pracovníkov a ich zástupcov konzultovať opatrenia a zúčastňovať sa na opatreniach, ktoré sa týkajú bezpečnosti a zdravia na pracovisku.

3. Takéto vnútroštátne zákony a iné právne predpisy a úpravy ustanovia, že výrobu, uskladnenie, prepravu a používanie trhavín a roznecovadiel v bani vykonávajú zodpovedné a oprávnené osoby alebo sa vykonávajú pod ich priamym dozorom.

4. Takéto vnútroštátne zákony a iné právne predpisy a úpravy ustanovia

a) požiadavky na banskú záchrannú službu, prvú pomoc a primerané zdravotnícke vybavenie,

b) povinnosť zabezpečiť a udržiavať primerané sebazáchranné dýchacie prístroje pre pracovníkov v podzemných uhoľných baniach a podľa potreby aj v iných podzemných baniach,

c) ochranné opatrenia na zabezpečenie opustených banských diel s cieľom vylúčiť alebo minimalizovať riziká ohrozenia bezpečnosti a zdravia,

d) požiadavky na bezpečné uskladnenie, prepravu a odstraňovanie nebezpečných látok používaných v banskej prevádzke a odpadu, ktorý vzniká v bani,

e) tam, kde je to vhodné, povinnosť zabezpečiť dostatočné hygienické zariadenia a vybavenie na umývanie, prezliekanie, jedenie a udržiavať ich v hygienicky zodpovedajúcom stave.

5. Takéto vnútroštátne zákony a iné právne predpisy a úpravy ustanovia, že zamestnávateľ zodpovedný za baňu pred začatím prevádzky zabezpečí vyhotovenie príslušnej dokumentácie banských diel a porubov a v prípade akejkoľvek závažnej zmeny pravidelné aktualizovanie takejto dokumentácie a jej dostupnosť v priestore bane.

TRETIA ČASŤ

PREVENTÍVNE A OCHRANNÉ OPATRENIA V BANI

A. Povinnosti zamestnávateľov

Článok 6

Pri prijímaní preventívnych a ochranných opatrení podľa tejto časti dohovoru zamestnávateľ zhodnotí riziko a rieši ho podľa tohto poradia dôležitosti:

a) odstrániť riziko,

b) zvládnuť zdroj nebezpečenstva,

c) minimalizovať nebezpečenstvá prostriedkami, ktoré zahŕňajú vypracovanie systémov bezpečnej práce, a

d) zabezpečiť, ak nebezpečenstvo trvá, používanie osobného ochranného prostriedku

s prihliadnutím na to, čo je rozumné, použiteľné a uskutočniteľné a čo sa považuje za správny postup a zachovanie primeranej opatrnosti.

Článok 7

Zamestnávatelia prijmú všetky potrebné opatrenia na vylúčenie alebo na minimalizovanie rizík týkajúcich sa bezpečnosti a zdravia v baniach, ktoré riadia, a najmä

a) zabezpečia, že pre baňu sa vyprojektuje, skonštruuje a namontuje elektrické, mechanické a iné zariadenie vrátane komunikačného systému, ktoré zabezpečí podmienky na bezpečnú prevádzku a pre zdravotne zodpovedajúce pracovné prostredie,

b) zabezpečia, že baňa sa uvedie do činnosti, prevádzkuje sa, udržiava a vyraďuje sa z prevádzky takým spôsobom, aby pracovníci mohli vykonávať im určenú prácu bez ohrozenia ich bezpečnosti a zdravia alebo bezpečnosti a zdravia iných osôb,

c) prijmú opatrenia na udržiavanie stability terénu na miestach, kde osoby majú prístup v rámci svojej práce,

d) zabezpečia z každého podzemného pracoviska vždy, keď je to možné, dva východy, pritom každý z nich je spojený so samostatnými únikovými prostriedkami na povrch,

e) zabezpečia sledovanie, hodnotenie a pravidelnú kontrolu pracovného prostredia s cieľom určiť rozličné riziká, ktorým pracovníci môžu byť vystavení, a zhodnotiť úroveň ich expozície,

f) zabezpečia primerané vetranie všetkých podzemných pracovísk, do ktorých je povolený prístup,

g) pre oblasti, ktoré môžu byť osobitne ohrozené, vypracujú a realizujú prevádzkový plán a postupy na zaistenie bezpečnosti systému práce a ochrany pracovníkov,

h) podľa povahy prevádzky bane urobia kroky a prijmú príslušné bezpečnostné opatrenia s cieľom predchádzať, odhaliť a bojovať proti vzniku a šíreniu požiarov a výbuchov,

i) v prípade vážneho ohrozenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov zabezpečia zastavenie prevádzky a evakuáciu pracovníkov na bezpečné miesto.

Článok 8

Zamestnávateľ pre každú baňu vypracuje osobitný havarijný plán pre prípady dôvodne predvídateľných priemyselných nehôd a prírodných katastrof.

Článok 9

Tam, kde sú pracovníci vystavení fyzikálnym, chemickým alebo biologickým rizikám, zamestnávateľ

a) zrozumiteľne informuje pracovníkov o ohrozeniach spojených s ich prácou, o možných rizikách ohrozujúcich ich zdravie a o príslušných preventívnych a ochranných opatreniach,

b) prijme primerané opatrenia na vylúčenie alebo na minimalizovanie nebezpečenstiev vyplývajúcich z vystavenia sa týmto ohrozeniam,

c) tam, kde nemôže inými prostriedkami zabezpečiť primeranú ochranu pred nebezpečenstvom úrazu alebo poškodenia zdravia vrátane vystavenia pracovníka nepriaznivým podmienkam, bezplatne mu poskytne a udržiava vhodné ochranné prostriedky, ak je to potrebné, odev a iné vybavenie tak, ako to vymedzujú vnútroštátne zákony alebo iné právne predpisy a úpravy,

d) pracovníkom, ktorí na pracovisku utrpeli zranenie alebo ochoreli, zabezpečí prvú pomoc, primeranú prepravu z pracoviska a prístup do príslušných zdravotníckych zariadení.

Článok 10

Zamestnávateľ zabezpečí, aby sa

a) všetkým pracovníkom poskytovali primerané bezplatné školiace a preškoľovacie programy a zrozumiteľné poučenia o záležitostiach bezpečnosti a zdravia, ako aj o pridelenej práci,

b) v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi a úpravami vykonával primeraný dozor a kontrola v každej pracovnej zmene a aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka bane,

c) zaviedol systém, podľa ktorého sú kedykoľvek známe konkrétne mená všetkých osôb, ktoré sú v podzemí, ako aj pravdepodobné miesto ich výkonu práce,

d) vyšetrili všetky nehody a nebezpečné udalosti tak, ako to určujú vnútroštátne zákony alebo iné právne predpisy a úpravy, a aby sa prijalo príslušné nápravné opatrenie,

e) pre príslušný úrad vypracovala správa o nehodách a nebezpečných udalostiach tak, ako ju vymedzujú vnútroštátne zákony a iné právne predpisy a úpravy.

Článok 11

Na základe všeobecných zásad pracovného lekárstva a v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi a úpravami zamestnávateľ zabezpečí vykonávanie pravidelného zdravotného dozoru nad pracovníkmi vystavenými zdravotným rizikám špecifickým pre baníctvo.

Článok 12

Vždy, keď dvaja alebo viacerí zamestnávatelia vykonávajú činnosti v tej istej bani, zamestnávateľ zodpovedný za baňu koordinuje uplatňovanie všetkých opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a zdravia pracovníkov a je na prvom mieste zodpovedný za bezpečnosť prevádzok. Jednotliví zamestnávatelia tým však nie sú zbavení zodpovednosti za uplatňovanie všetkých opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a zdravia ich pracovníkov.

B. Práva a povinnosti pracovníkov
a ich zástupcov

Článok 13

1. Na základe vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov a úprav uvedených v článku 4 pracovníci majú tieto práva:

a) oznamovať zamestnávateľovi a príslušnému úradu nehody, nebezpečné udalosti a riziká,

b) žiadať a dosiahnuť uskutočnenie kontroly a prešetrenie záležitostí zo strany zamestnávateľa a príslušného úradu, ak je dôvod na obavu týkajúcu sa bezpečnosti a zdravia,

c) vedieť a byť oboznámení s rizikami na pracovisku, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na ich bezpečnosť alebo zdravie,

d) získavať od zamestnávateľa alebo príslušného úradu informácie dôležité pre ich bezpečnosť alebo zdravie,

e) opustiť akékoľvek miesto v bani, ak nastanú okolnosti, z ktorých po rozumnom posúdení vyplýva, že predstavujú vážne nebezpečenstvo pre ich bezpečnosť a zdravie,

f) kolektívne vyberať zástupcov pre bezpečnosť a zdravie.

2. Zástupcovia pre bezpečnosť a zdravie uvedení v odseku 1 písm. f) majú v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi a úpravami právo

a) zastupovať pracovníkov vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú bezpečnosti a zdravia na pracovisku, vrátane vykonávania práv uvedených v odseku 1, kde je to vhodné,

b) zúčastniť sa na

i) kontrolách a vyšetrovaniach, ktoré vedie zamestnávateľ a príslušný úrad na pracovisku,

ii) sledovaní a vyšetrovaní záležitostí, ktoré sa týkajú bezpečnosti a zdravia,

c) vziať si na pomoc poradcov a nezávislých odborníkov,

d) včas konzultovať so zamestnávateľom záležitosti, ktoré sa týkajú bezpečnosti a zdravia, vrátane zásad a postupov,

e) konzultovať s príslušným úradom,

f) dostávať oznámenie o nehodách a nebezpečných udalostiach dôležité pre oblasť, pre ktorú boli vybratí.

3. Postupy na vykonávanie práv uvedených v odsekoch 1 a 2 sa špecifikujú

a) vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi a úpravami,

b) prostredníctvom konzultácií medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi a ich zástupcami.

4. Vnútroštátne zákony a iné právne predpisy a úpravy zabezpečia, že práva uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vykonávajú bez diskriminácie alebo bez odvetných opatrení.

Článok 14

Pracovníci sú povinní na základe vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov a úprav v súlade s ich odbornou prípravou

a) dodržiavať predpísané opatrenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti a zdravia,

b) primerane sa starať o vlastnú bezpečnosť a zdravie a bezpečnosť a zdravie iných osôb, ktoré by mohli byť postihnuté ich konaniami alebo opomenutiami pri práci, vrátane riadnej starostlivosti a používania ochranného odevu, vybavenia a prostriedkov, ktoré na tento účel dostali k dispozícii,

c) neodkladne oznamovať svojmu bezprostrednému nadriadenému každú situáciu, o ktorej sa domnievajú, že by mohla predstavovať riziko pre ich bezpečnosť alebo zdravie alebo pre bezpečnosť alebo zdravie iných osôb, a ktorú nedokážu sami riadne zvládnuť,

d) spolupracovať so zamestnávateľom tak, aby sa dosiahol súlad medzi plnením povinností a zodpovednosťou, ktoré mu vyplývajú z tohto dohovoru.

C. Spolupráca

Článok 15

V súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi a úpravami sa prijmú opatrenia na rozvoj spolupráce medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi a ich zástupcami pri podpore bezpečnosti a zdravia v baniach.

ŠTVRTÁ ČASŤ

UPLATŇOVANIE

Článok 16

Člen

a) vykoná všetky potrebné opatrenia vrátane ustanovení o primeraných postihoch a nápravných opatreniach, aby zabezpečil účinné presadzovanie ustanovení tohto dohovoru,

b) zabezpečí primerané inšpekčné služby na vykonávanie dozoru nad uplatňovaním opatrení prijatých podľa tohto dohovoru a vybaví tieto služby prostriedkami potrebnými na plnenie týchto úloh.

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce na registráciu.

Článok 18

1. Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie zaregistroval generálny riaditeľ.

2. Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ratifikácie dohovoru dvoma členmi.

3. Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď sa jeho ratifikácia zaregistrovala.

Článok 19

1. Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď dohovor prvýkrát nadobudol platnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý túto skutočnosť zaregistruje. Také vypovedanie nadobudne platnosť rok po dni jeho zaregistrovania.

2. Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a nepoužije právo vypovedať ho v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov uvedeného v predchádzajúcom odseku, bude viazaný dohovorom na ďalších desať rokov a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 20

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie práce registráciu všetkých ratifikácií a vypovedaní, ktoré mu oznámili členovia organizácie.

2. Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní členov organizácie na dátum, keď dohovor nadobudne platnosť.

Článok 21

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov na registráciu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov úplné podrobnosti o všetkých ratifikáciách a aktoch vypovedania, ktoré zaregistroval podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 22

Vždy, ak to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o pôsobení tohto dohovoru a preskúma vhodnosť zaradenia otázky jeho čiastočného alebo úplného revidovania do programu konferencie.

Článok 23

1. Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový dohovor neustanoví inak,

a) ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure za následok okamžité vypovedanie tohto dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 19, ak a keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť,

b) odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť prístupný ratifikácii zo strany členov.

2. Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a terajšom obsahu pre tých členov, ktorí ho ratifikovali, ale neratifikovali revidovaný dohovor.

Článok 24

Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

Uvedený text dohovoru je pôvodný a riadne sa prijal v priebehu osemdesiateho druhého zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa konalo v Ženeve a bolo vyhlásené za skončené dvadsiateho druhého júna 1995.

Na dôkaz toho sme pripojili svoje podpisy dvadsiateho tretieho júna 1995:

prezident konferencie

F. ROSALES ARGÜELLO

generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce

M. HANSENNE

Text dohovoru, ako je tu uvedený, je presnou kópiou pôvodného textu, ktorý podpísal prezident Medzinárodnej konferencie práce a generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce.

Overená, presná a kompletná kópia.

Za generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce:

FRANCIS MAUPAIN v. r.

právny poradca Medzinárodného úradu práce

Anglické znenie textu

Francúzske znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) V tomto oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa uvádza slovenský preklad pôvodného textu dohovoru; v prílohe k tomuto oznámeniu sa uvádza pôvodný text dohovoru v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku v súlade s čl. 24 dohovoru, ako aj v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala 22. júna 1995 aj Odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v baniach č. 183 z roku 1995, ktoré dopĺňa Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v baniach č. 176 z roku 1995. Odporúčania Medzinárodnej organizácie práce členovia (členské štáty) Medzinárodnej organizácie práce neratifikujú a tieto odporúčania ich ani nezaväzujú. V súlade so zákonom o Zbierke zákonov Slovenskej republiky uvedenom v prvej vete tejto poznámky sa odporúčania Medzinárodnej organizácie práce neuverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Členovia (členské štáty) Medzinárodnej organizácie práce v súlade s článkom 19 ods. 6 písm. d) Ústavy Medzinárodnej organizácie práce (XIII. časť Mierovej zmluvy medzi mocnosťami spojenými i združenými a Nemeckom a protokol podpísané vo Versailles 28. júna 1919 - č. 217/1921 Zb. v znení neskorších úprav) okrem záväzku predložiť odporúčanie príslušnému orgánu alebo orgánom, do ktorých právomoci dané odporúčanie patrí, sa zaväzujú, že oboznámia generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce vo vhodnom čase podľa požiadaviek Správnej rady Medzinárodného úradu práce so stavom práva a praxe v ich krajine, ak ide o záležitosti, ktorými sa dané odporúčanie zaoberá.

2) Anglický text tohto dohovoru používa termín „workers“ – „pracovníci“. Francúzsky text tohto dohovoru používa termín „travailleurs“ – „pracovníci“. V pracovnoprávnych predpisoch platných v Slovenskej republike sa nepoužíva termín „pracovníci“, ale sa používa termín „zamestnanci“ v súlade s článkom I prvým bodom a článkom VIII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 206/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (zákon č. 65/1965 Zb.) a menia sa a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

3) V súlade s článkom 19 ods. 2 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce (XIII. časť Mierovej zmluvy medzi mocnosťami spojenými i združenými a Nemeckom a protokol podpísané vo Versailles 28. júna 1919 – č. 217/1921 Zb. v znení neskorších úprav) dohovor Medzinárodnej organizácie práce sa prijíma 2/3 väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich delegátov na príslušnom zasadnutí v priebehu Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce. Hlasovanie delegátov na 82. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce pri prijímaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v baniach č. 176 z roku 1995 na plenárnom zasadnutí konferencie 22. júna 1995: 378 za prijatie dohovoru, 9 proti prijatiu dohovoru, 34 sa zdržalo hlasovania.

4) Členského štátu Medzinárodnej organizácie práce.

5) XIII. časť Mierovej zmluvy medzi mocnosťami spojenými i združenými a Nemeckom a protokol podpísané vo Versailles 28. júna 1919 – č. 217/1921 Zb. v znení neskorších úprav.