Nariadenie vlády č. 109/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Čiastka 51/1999
Platnosť od 21.05.1999 do31.12.1999
Účinnosť od 21.05.1999 do31.12.1999
Zrušený 373/1999 Z. z.

109

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. mája 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon a podľa § 23 ods. 1 zákona č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/1999 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 98/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2c sa vkladá § 2d, ktorý znie:

㤠2d

Pri dovoze bravčového mäsa čerstvého, chladeného alebo mrazeného (HS 0203) z krajín, na ktoré sa podľa medzinárodných dohôd uplatňuje preferenčné clo, sa preferenčná colná sadzba zvyšuje o 43,7 percentuálneho bodu. Na dovoz bravčového mäsa pôvodom z Českej republiky v rámci ustanovenej množstevnej kvóty sa toto zvýšenie nevzťahuje.“.

2. V prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/1998 Z. z. sa vykonávajú zmeny, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

3. V prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 388/1998 Z. z. pri poradovom čísle colnej kvóty „2“ v položke colného sadzobníka „0203“ sa v stĺpci „Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty“ číslo „30“ nahrádza číslom „73,7“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 109/1999 Z. z.

Zmeny v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/1998 Z. z.

Príloha č. 1 druhá časť I. trieda 2. kapitola „Mäso a jedlé droby“ sa mení takto:

Číselné znaky Opis tovaru MJ Colné sadzby Pref. RK Poznámka
všeob. zmlúv.
1 2 3 4 5 6 7
0203 Bravčové mäso čerstvé, chladené &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp alebo mrazené: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp - Čerstvé alebo chladené &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0203 11 -- Trupy celé alebo polene &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0203 11 10 --- Z domácich ošípaných UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 11 90 --- Ostatné UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 12 -- Stehná, pliecka a ich časti nevykostené: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp --- Z domácich ošípaných: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0203 12 11 ---- Stehná a kusy z nich UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 12 19 ---- Pliecka a kusy z nich UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 12 90 --- Ostatné UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 19 -- Ostatné: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp --- Z domácich ošípaných: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0203 19 11 ---- Predné časti a kusy z nich UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 19 13 ---- Chrbty s kosťou a kusy z nich UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 19 15 ---- Boky bez kostí (prerastené) a kusy z nich UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
&nbsp ---- Ostatné: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0203 19 55 ----- Vykostené UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
&nbsp
0203 19 59 ----- Ostatné UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 19 90 --- Ostatné UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
&nbsp - Mrazené: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0203 21 -- Trupy celé alebo polene: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0203 21 10 --- Z domácich ošípaných UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 21 90 --- Ostatné UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 22 -- Stehná, pliecka a ich časti nevykostené: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp --- Z domácich ošípaných: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0203 22 11 ---- Stehná a kusy z nich UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 22 19 ---- Pliecka a kusy z nich UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 22 90 --- Ostatné UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 29 -- Ostatné: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp --- Z domácich ošípaných: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0203 29 11 ---- Predné časti a kusy z nich UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 29 13 ---- Chrbty s kosťou a kusy z nich UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 29 15 ---- Boky bez kostí (prerastené) a kusy z nich UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
&nbsp ---- Ostatné: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0203 29 55 ----- Vykostené UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 29 59 ---- Ostatné UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,
0203 29 90 --- Ostatné UNS 89,5 83,4 &nbsp P2,