Vyhláška č. 108/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 66/1995 Z. z. o stredných školách požiarnej ochrany

Čiastka 50/1999
Platnosť od 21.05.1999 do31.03.2002
Účinnosť od 01.06.1999 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.

108

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 13. mája 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 66/1995 Z. z. o stredných školách požiarnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 19 ods. 4, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 38 ods. 2 v spojení s § 55 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 4 písm. d), § 11 ods. 1, § 12 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 66/1995 Z. z. o stredných školách požiarnej ochrany sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

Druhy, formy a dĺžka štúdia

(1) Škola pripravuje žiakov na výkon povolania a činností v odbore požiarna ochrana a poskytuje im v študijných odboroch úplné stredné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie.

(2) Štúdium sa organizuje ako denné štúdium alebo štúdium popri zamestnaní. Štúdium v študijných odboroch denného štúdia určeného pre absolventov základnej školy trvá štyri roky. Štúdium popri zamestnaní trvá najmenej dva roky.

(3) Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana získajú žiaci absolvovaním nadstavbového štúdia. Štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí majú stredné vzdelanie.

(4) Vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana získajú žiaci absolvovaním najmenej dvojročného pomaturitného špecializačného štúdia, ktoré je určené pre uchádzačov s úplným stredným vzdelaním alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.

(5) Škola zabezpečuje vyučovanie odborných predmetov v rámci denného štvorročného štúdia v študijnom odbore 3632 6 pozemné staviteľstvo s odborným zameraním na požiarnu ochranu.

(6) Súčasťou školy je stredisko praktického vyučovania5) pre učebné odbory a študijné odbory so zameraním na požiarnu ochranu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

2. V § 3 ods. 1 sa slová „náčelník Hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany ministerstva6) (ďalej len „náčelník hlavnej správy“)“ nahrádzajú slovami „náčelník Zboru požiarnej ochrany6) (ďalej len „náčelník zboru“)“.

3. V celom texte vyhlášky sa slová „náčelník hlavnej správy“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „náčelník zboru“ v príslušnom gramatickom tvare.

4. V § 5 ods. 1 sa slová „20. mája“ nahrádzajú slovami „31. marca“.

5. § 12 znie:

㤠12

Maturitná skúška a absolventská skúška

(1) Nadstavbové štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.7)

(2) Pomaturitné špecializačné štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou a udelením absolutória.

(3) Podmienkou vykonania maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky je úspešné ukončenie posledného ročníka štúdia.“.

6. Nadpis nad § 13 znie:

„Organizácia ukončovania štúdia“.

7. V § 13 odsek 1 znie:

(1) Maturitná skúška sa skladá z písomnej skúšky a ústnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z ústnej skúšky z voliteľného predmetu a zo skúšky z odborných predmetov, ktoré určí náčelník školy.“.

8. V § 13 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

9. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

(1) Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, na ktorej sa overuje úroveň zdokonalenia žiaka a úroveň jeho prípravy na výkon povolania. Obsahuje písomnú absolventskú prácu a jej obhajobu a komplexnú skúšku z odborných predmetov, ktoré určí náčelník školy.

(2) Absolventská skúška sa koná v riadnom skúšobnom období v druhej polovici júna, v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roku. Termín skúšky určuje náčelník školy.

(3) Na absolventskú skúšku z odborných predmetov schvaľuje náčelník školy najmenej 30 tém a určuje učebné pomôcky, ktoré môže žiak používať pri skúške.

(4) Na základe úspešného zvládnutia absolventskej skúšky udeľuje škola absolventovi absolutórium.“.

10. V § 14 ods. 1 sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „alebo absolventskej skúšky“.

11. V § 15 ods. 1 sa slová „skúška je verejná“ nahrádzajú slovami “skúška a absolventská skúška sú verejné“.

12. § 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Príprava na skúšku trvá najviac 30 minút. Absolventská skúška z odborných predmetov trvá najviac 25 minút; obhajoba písomnej absolventskej práce trvá najviac 30 minút.“.

13. V § 16 ods. 1 sa za slovo „skúšku“ vkladajú slová „alebo na absolventskú skúšku“ a za slovo „skúšky“ sa vkladajú slová „alebo absolventskej skúšky“.

14. V § 16 ods. 2 sa za slovo „skúške“ vkladajú slová „alebo na absolventskej skúške“.

15. V § 17 ods. 1 a 2 sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „alebo absolventskej skúšky“.

16. V § 18 ods. 1 a 3 sa slová „skúška sa koná“ nahrádzajú slovami „skúška a absolventská skúška sa konajú“.

17. V § 19 ods. 4 sa za slovo „skúške“ vkladajú slová „alebo na absolventskej skúške“.

18. V § 20 ods. 4 sa za slovo „skúšok“ vkladajú slová „alebo absolventských skúšok“.

19. V nadpise nad § 21 sa vypúšťajú slová „maturitnej skúšky“.

20. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa slovo „maturitnej“.

21. V § 22 ods. 2 sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „alebo absolventskej skúšky“.

22. V § 23 ods. 1, 3 a 5 sa vypúšťa slovo „maturitnej“.

23. V § 23 ods. 3, 4 a 5 sa vypúšťa slovo „maturitnú“.

24. V § 24 ods. 1 sa za slovo „skúšku“ vkladajú slová „alebo absolventskú skúšku“.

25. V § 24 ods. 2 písm. a) sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „alebo absolventskej skúšky“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 1999.


Ladislav Pitner v. r.